Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I (NOM DE LA INSTITUCIÓ) PER AL RECONEIXEMENT COM A OFERTA LECTIVA DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ, DELS ENSENYAMENTS O ACTIVITATS ORGANITZATS PER (NOM DE LA INSTITUCIÓ)

Palma,

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en representació d'aquesta universitat.

I de l'altra, (nom i càrrec de la persona actuant), en representació de (nom de la institució interessada), que actua d'acord amb (acreditacions corresponents, si escau).

EXPOSEN

  1. Que el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional, modificat pel Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, estableix, dins el contingut dels ensenyaments, les matèries de lliure elecció de l'estudiant amb vista a la flexible configuració del seu currículum.
  2. Que la Universitat de les Illes Balears ha inclòs dins els seus plans d'estudis una oferta de matèries i d'activitats acadèmiques per tal que siguin escollides pels estudiants com a assignatures de lliure elecció.
  3. Que, per tal d'ampliar l'oferta esmentada, la Comissió Acadèmica de la UIB ha acordat de reconèixer els ensenyaments o activitats organitzats per determinades institucions, sempre que s'ajustin als temes establerts i aquesta col·laboració es formalitzi mitjançant el conveni corresponent.

ACORDEN

Primer . La Universitat de les Illes Balears reconeix com a oferta lectiva de crèdits de lliure elecció dels plans d'estudis renovats que imparteix aquesta Universitat conduents a títols oficials, els ensenyaments o activitats de (nom de la institució).

Segon . Els ensenyaments o activitats de (nom de la institució) s'han d'ajustar a la normativa aprovada en aquest aspecte per la UIB i a la normativa general d'aplicació.

Tercer . La UIB determinarà cada any, per mitjà de la Comissió Acadèmica, quins cursos o activitats oferts per (nom de la institució) són acreditables com a crèdits de lliure elecció, la qual cosa es formalitzarà mitjançant un annex que s'incorporarà al present conveni.

En aquest sentit (nom de la institució) ha de comunicar cada any la programació docent dos mesos abans de l'inici de les activitats als efectes del que estableix aquesta clàusula.

Quart . Així mateix, la UIB ha de determinar també el valor en crèdits de cadascun dels cursos o activitats que es facin, als efectes de la corresponent acreditació, tenint en compte que en cap cas un crèdit no pot ser inferior a 20 hores d'activitat o docència realitzada.

Cinquè . Son acreditables els cursos que l'alumne realitzi durant la seva llicenciatura o diplomatura, ja que els crèdits de lliure elecció tenen naturalesa acadèmica dins un determinat ensenyament.

Sisè . (Nom de la institució) controlarà l'assistència dels alumnes matriculats als cursos o activitats i que es compleixin els requisits que es determinin.

Setè . L'alumne es matricularà a (nom de la institució) i, un com superats els cursos, (nom de la institució) li expedirà el corresponent certificat o diploma acreditatiu. Els alumnes de la UIB tindran un descompte del 10 per cent de les taxes de matrícula d'aquests cursos o activitats.

L'alumne presentarà aquest certificat al centre on fa l'ensenyament per tal que formalitzi el reconeixement dels crèdits acreditats en virtut del present conveni.

Vuitè . La UIB i (nom de la institució), en la mesura de les seves disponibilitats, facilitaran els mitjans necessaris per al desplegament i l'execució adequats d'aquest conveni.

Novè . Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i pot ser modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts.

La durada del conveni s'estableix per un període d'un any prorrogable tàcitament per períodes iguals successius, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, amb sis mesos d'antelació, la voluntat de resoldre'l abans del termini establert, o de no prorrogar-lo.

En qualsevol cas, un cop resolt el conveni, continuarà tenint eficàcia fins que no finalitzin els cursos o activitats ja iniciats.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears, Per (nom de la institució),

Llorenç Huguet

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de febrer de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).