Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA D'ACREDITACIÓ DEL CONEIXEMENT DEL DRET CIVIL BALEAR

Palma, 26 de febrer de 2001

REUNITS

D'una part, l'Excma. Sra. Elisa Veiga Nicole, Vocal del Consell General del Poder Judicial, que actua en nom i representació d'aquest per delegació del Ple del Consell General del Poder Judicial per Acord de 24 de gener de 2001.

D'una altra part, l'Hble. Sr. Antoni Garcias i Coll, Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, en virtut de la representació que li confereix l'article 26 de la Llei 5/1984, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

 1. Que el dret civil propi de les Illes Balears, contingut en el Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la compilació del dret civil de les Illes Balears, constitueix, de totes les manifestacions de la capacitat d'autonormació de les Illes Balears, la que predica amb especial intensitat aspectes relatius a singularitat i arrelament.
 2. Que, de l'examen dels articles 10 i 52 de l'Estatut d'autonomia, resulta indiscutible que les Illes Balears detenen la competència exclusiva en la conservació, la modificació i el desplegament dels drets civils especials, com també que la competència dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre civil a les Illes s'estén a totes les instàncies i a tots els graus, incloent-hi els recursos de cassació i de revisió, en matèria de dret civil especial de les Illes.
 3. Que, expressament, l'article 54 de l'Estatut d'autonomia disposa que són mèrits preferents per cobrir places de jutges i magistrats a les Illes Balears l'especialització en dret civil propi de les Illes i el coneixement del català.
 4. Que, d'acord amb el que s'ha exposat, es considera necessari que les institucions facin tots els esforços que calguin a fi de posar a disposició dels membres de la carrera judicial els instruments que permetin als jutges i als magistrats perfeccionar i acreditar adequadament els coneixements del dret civil propi i especial de les Illes Balears.

Atès això, les parts que signen aquest Conveni de col·laboració procedeixen a formalitzar-lo d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Constitueix l'objecte d'aquest conveni de col·laboració l'establiment del Títol de postgrau en dret civil balear, expedit per la Universitat de les Illes Balears, com a mitjà d'acreditació de coneixements del dret civil propi de les Illes Balears, als efectes del que disposa l'article 111 del Reglament 1/1995, de 7 de juny, de la carrera judicial.

Segona . Correspon a la Universitat de les Illes Balears organitzar i posar en marxa els cursos necessaris per obtenir aquest Títol, així com difondre'n les convocatòries pertinents entre els col·lectius de juristes l'interès dels quals sigui presumible i, de manera preferent, entre els membres de la carrera judicial i fiscal.

Els ensenyaments teòrics i pràctics que s'han de cursar per obtenir aquest títol universitari han de ser els que siguin necessaris per cobrir un mínim de 12 crèdits, d'acord amb la reglamentació que la UIB ha establert.

El professorat que imparteixi aquests ensenyaments l'ha de proposar el departament de Dret Privat de la Facultat de Dret de la UIB i ha de comptar amb la vènia de la comissió de seguiment que preveu aquest conveni.

Tercera . Les parts signants han de col·laborar en el finançament de les activitats relatives a l'organització i la gestió d'aquest Títol universitari, en els termes que anualment es fixin en els annexos d'aquest Conveni.

Quarta . Es constitueix la Comissió de Seguiment d'aquest Conveni, constituïda pels membres següents:

 • Dos representants del Consell General del Poder Judicial
 • Dos representants de la Universitat de les Illes Balears
 • Dos representants de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

Cinquena . Són funcions de la Comissió de Seguiment:

 1. Interpretar i resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'execució d'aquest Conveni.
 2. Fer el seguiment de les actuacions formatives i administratives que les parts hagin acordat.
 3. Avaluar semestralment l'aplicació del Conveni.
 4. Qualsevol altra que la correcta aplicació del Conveni exigeixi.

Sisena . Aquest Conveni entra en vigor a partir de la data en què el signin totes les parts i té una vigència anual, prorrogable automàticament per anualitats successives, havent-ne formalitzat prèviament l'annex d'estipulacions econòmiques que correspongui.

Setena . Qualsevol de les parts pot sol·licitar la revisió del Conveni des del moment en què es produeixi qualsevol modificació en la normativa que en regula el contingut.

Vuitena . El Conveni es pot considerar resolt, totalment o parcialment, per algunes de les causes següents:

 1. Per denúncia d'alguna de les parts signants, formalitzada per escrit, amb una antelació de tres mesos a la data en què expira l'anualitat corresponent.
 2. Per incompliment de qualsevol de les clàusules del Conveni.
 3. Per acord unànime de les parts signants.

I, en prova de conformitat, i perquè tingui els efectes que corresponguin, en exercici de les funcions de què les parts són titulars, signen aquest conveni, en triplicat exemplar, en castellà i en català, en el lloc i la data indicats.

El Vocal del Consell General del Poder Judicial,

Elisa Veiga

El Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears,

Antoni Garcias

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de febrer de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX
ESTIPULACIONS ECONÒMIQUES

D'acord amb el que disposa la clàusula tercera del Conveni de col·laboració entre el Consell General del Poder Judicial, el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'acreditació del coneixement del dret civil propi de les Illes Balears, el finançament de les activitats que se'n derivin s'ha de subjectar al que disposa aquest annex, conformat per les estipulacions següents:

Primera . La Universitat de les Illes Balears, com a responsable de l'organització i la posada en marxa dels cursos per a la obtenció del diploma universitari que acrediti els coneixements en dret civil propi de les Illes Balears, es compromet a facilitar tots els mitjans materials que siguin necessaris per dur a terme l'activitat objecte del Conveni.

Segona . Les despeses que es derivin del desenvolupament de l'activitat, com ara la retribució del professorat, si escau, les despeses coresponents a transport i allotjament dels professors, així com les inherents a la difusió de les convocatòries, les han de sufragar en un 15% el Consell General del Poder Judicial, fins el límit de 750.000.-ptes., i en un 85% la comunitat autònoma de les Illes Balears, fins el límit de 3.500.000.-ptes.. Aquestes despeses es calcularan una vegada descomptats els ingressos per matrícula.

Les aportacions de la comunitat autònoma s'imputaran als crèdits pressupostaris assignats a la Conselleria de Presidència.

La despesa d'aquesta aportació econòmica del Consell s'ha d'aplicar al capítol quart del Programa 141 C del pressupost vigent, i s'insta la Comissió Pressupostària perquè trameti al Ple, tan aviat com sigui possible, l'expedient de modificació pressupostària corresponent.

Tercera . Les condicions de finançament que aquest annex fixa tenen una vigència anual i s'han de revisar en haver acabat aquest termini, mitjançant la firma d'un altre annex que actualitzi o confirmi les condicions establertes.

El Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears,

Antoni Garcias

El Vocal del Consell General del Poder Judicial

Elisa Veiga

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet