Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

Palma, a 2 de novembre de 2000

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura, i Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTAM

Que en data 28 de novembre de 1998, La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports va signar un conveni marc de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per dur a terme, entre d'altres objectius, i en ser d'interès comú d'ambdues institucions, la formació permanent del professorat en l'àmbit de l'ensenyament no universitari. En la clàusula segona de l'esmentat conveni, les parts signatàries acordaren que la col·laboració es farà efectiva mitjançant programes específics que figuraran com a addendes al conveni marc. Així, la comissió mixta de seguiment prevista a l'acord quart del conveni marc va decidir l'aprovació del curs bianual D'ESPECIALITZACIÓ EN AUDICIÓ I LLENGUATGE, d'una durada de dos cursos escolars 2000/2001 i 2001/2002.

Per això,

ACORDAM

Primer. Constitueix l'objecte d'aquest conveni la realització del CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN AUDICIÓ I LLENGUATGE, que s'emmarca en el camp del tractament de la diversitat i de la gestió educativa i que es materialitzarà per mitjà d'activitats de formació i de l'experimentació de materials de suport per al professorat tutor.

Segon. La Universitat de les Illes Balears es compromet a convocar, realitzar i certificar el curs d'especialització en audició i llenguatge que s'ha de dur a terme en el decurs del 2000/2001 i 2001/2002.

Tercer. D'acord amb el que disposa el conveni marc, es constitueix la subcomissió tècnica per a aquest programa, integrada per:

  • La cap del servei de Formació Permanent del Professorat.
  • Un representant designat per la directora general d'Ordenació i Innovació.
  • Dos representants de la Universitat de les Illes Balears.

Son funcions de la subcomissió tècnica:

  1. Aprovar, en execució dels programes específics, els projectes d'activitats.
  2. Fixar els criteris de selecció dels participants en el curs de formació.
  3. Designar el coordinador de l'activitat de formació i fixar-ne les retribucions.
  4. Aprovar la proposta de professorat del curs i fixar-ne les retribucions.
  5. Aprovar la composició de l'equip que ha d'elaborar el material se suport al professorat tutor.
  6. Realitzar el seguiment i l'avaluació del curs.
  7. Elevar a la Comissió Mixta de seguiment del conveni marc la memòria del programa.

Quart. L'organització i gestió del curs serà a càrrec del coordinador del programa, amb la col·laboració dels departaments, instituts i serveis de la Universitat, segons el disseny acordat per ambdues parts.

El coordinador ha d'informar periòdicament a la subcomissió tècnica de l'evolució del procés d'elaboració i li ha de proporcionar les dades necessàries per fer-ne un seguiment adequat.

Cinquè. El curs s'adreça preferentment al professorat no universitari, i en general als professionals dels serveis educatius. Les condicions de participació, reconeixement i registre de les activitats de formació són les que estableix amb caràcter general la Conselleria d'Educació i Cultura.

Sisè. La Conselleria d'Educació i Cultura aportarà a la UIB, per al finançament del programa, la quantitat de set milions cinc-centes mil pessetes (7.500.000' PTA), amb càrrec a la partida pressupostària 13101.422101.44100.0 dels pressuposts general de 2000, la qual es farà efectiva una vegada s'hagi signat el conveni.

Setè. En acabar el curs, la UIB, a través d ela comissió mixta de seguiment i d'acord amb l'avaluació del curs feta per la subcomissió tècnica, elevarà a la Direcció general d'Ordenació i Innovació la memòria justificativa de l'activitat desenvolupada i dels fons percebuts per realitzar-la.

Vuitè. La UIB queda sotmesa a les mesures de comprovació i fiscalització establertes en la legislació vigent, en especial les que estableix la normativa reglamentària de la legislació de finances i pressuposts de la CAIB quant a la concessió i control de les seves ajudes públiques.

Novè . Aquest conveni vigirà fins al 30 d'abril de 2002.

EL CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA,

Damià Pons

EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS,

Llorenç Huguet

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 12 de desembre de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).