Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL DE RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT NACIONAL AUTÒNOMA DE MÈXIC I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma/Mèxic, 29 d'octubre de 2000

D'una part, el Llicenciat Enrique del Val Blanco, secretari general, i el doctor René Drucker Colín, coordinador de la Investigació Científica de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), i de l'altra el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger.

MANIFESTEN

I . Que el dia 29 del mes d'octubre de 1997 les universitats que representen varen subscriure un conveni de col·laboració per tal de desenvolupar programes d'estudi i investigació conjunts en l'àrea de superconductivitat d'alta temperatura.

II . Que la cooperació desenvolupada en el marc de l'esmentat conveni ha estret la col·laboració i ha enriquit el desenvolupament científic i cultural d'ambdues institucions.

III . Que les comunitats acadèmiques d'ambdues universitats mantenen el desig de col·laboració acadèmica, científica i cultural, tant en l'intercanvi de professors, investigadors, postgraduats i estudiants com en el desenvolupament d'investigacions conjuntes.

IV . Que per tot això, acorden de renovar per un període de tres anys més l'esmentat conveni, mitjançant el present protocol.

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 9 de gener de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, estès en vuit exemplars, quatre en català i quatre en castellà

Per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic,

Enrique del Val Blanco
Secretari general

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector


René Drucker Colín
Coordinador de la Investigació Científica


Luis Enrique Sansores Cuevas
Director de l'Institut d'Investigacions en Materials