Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) I L'INSTITUT BALEAR D'AFERS SOCIALS (IBAS)

Palma, 11 de desembre de 2000

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU, BOE núm. 209, d'1 de setembre), i el Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre (BOE núm. 4, de 4 de gener de 1990), pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, modificats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45 de 10 de abril).

I, de l'altra, la senyora Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), en virtut del seu nomenament pel Decret 162/99, de 3 d'agost.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposa la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/11989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre i modificats pel Reial decret 32/1999, de 26 de març, i, a tal efecte,

MANIFESTEN

I.- Que l'Institut Balear d'Afers Socials és una entitat autònoma dependent de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena, creada en virtut d'allò que estableix la disposició addicional setena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 1997. A l'esmentada entitat li correspon l'execució de les competències d'administració, gestió i relacions amb l'Administració de l'Estat contingudes en el Reial decret 2153/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO), així com d'altres que li puguin ser atribuïdes per la CAIB, dirigides fonamentalment als col·lectius de persones de la tercera edat i persones amb discapacitat.

II.- Que la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb les polítiques educatives europees i les experiències de diverses universitats de l'Estat espanyol, mostrant el seu interès per les necessitats que planteja el col·lectiu de persones amb discapacitat , ha posat en marxa, des del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i amb col·laboració de la Caixa, el Programa d'assessorament i suport a persones de la comunitat universitària amb discapacitat, com a embrió d'un futur servei universitari estable dedicat a aquesta tasca.

III.- Que, en el marc de les accions generals i específiques de l'esmentat programa, la Universitat de les Illes Balears serà la seu de la V Reunió sobre Universitat i Discapacitat, a l'empara del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalías , que tendrà lloc a l'edifici Guillem Cifre de Colonya del Campus universitari els dies 19 i 20 d'octubre d'aquest any.

IV.- Que l'Institut Balear d'Afers Socials està interessat en col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en la celebració de la reunió esmentada abans i, per tot això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. L'objecte del present conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears per a la celebració de la V Reunió sobre Universitat i Discapacitat.

SEGONA. L'esmentada reunió es celebrarà els dies 19 i 20 d'octubre de l'any 2000 i es desenvoluparà de conformitat amb el programa que s'adjunta com a annex del present conveni.

TERCERA. L'Institut Balear d'Afers Socials contribuirà a la celebració de la reunió amb la quantitat de vuit-centes mil pessetes (800.000,-ptes.), amb càrrec a la partida pressupostària 75101 313401 48000 de l'exercici corresponent a l'any 2000.

L'esmentada quantitat es farà efectiva per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears amb la justificació prèvia de la realització de l'activitat per la qual es concedeix la quantitat esmentada mitjançant les corresponents factures.

QUARTA. Als anuncis, als programes de difusió i a les publicacions de la reunió hi figurarà l'anagrama del Govern de les Illes Balears.

CINQUENA. Seran causes de resolució del present conveni les següents:

  1. Mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  2. Incompliment greu i/o manifest de les seves obligacions per part de qualsevol dels signants del conveni.
  3. Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

SISENA. Per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o en l'aplicació d'aquest conveni serà competent l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. A tal efecte, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma.

I, com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per l'UIB, ------------------- --- Per l'IBAS,

Llorenç Huguet i Rotger ----------- Josefina Santiago Rodríguez.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 9 de gener de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

INFORME DEL LLETRAT DE L'IBAS.

Examinat el text del conveni de col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears, el LLETRAT que subscriu considera que és ajustat a dret, ja que compleix les prescripcions de la legislació vigent.

Palma, 18 d'octubre de 2000.

EL LLETRAT

Signat: Jorge González de Matauco.