Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB ELSA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 14 de febrer de 2001

REUNITS

D'una part, la presidenta del Club Elsa, senyora Joanna C. M. de Walker.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

Primer . Que la UIB ha creat el programa Amics i Amigues de la UIB amb la finalitat d'establir una relació més estreta entre la UIB i la comunitat.

Segon . Que el Club Elsa és una associació benèfica fundada l'any 1977 i que un dels seus objectius és l'ajuda a les persones amb recursos escassos.

Tercer . Que el Club Elsa, d'acord amb els seus objectius, vol col·laborar en el programa Amics i Amigues de la UIB creant una borsa d'estudis que faciliti que un estudiant de la UIB pugui seguir estudis de tercer cicle en temes de caire social.

ACORDEN

Primer . El Club Elsa crea la borsa d'estudis Club Elsa per a la realització de tesis doctorals en temes de caire social.

Segon . Durant el curs 2000-2001 es convocarà una beca del Club Elsa per un import d'1.500.000 (un milió cinc-centes mil) pessetes.

Tercer . Per seleccionar el beneficiari es crearà una comissió formada per tres representants de la UIB, dos del Club Elsa i un de l'Ajuntament de Palma. Aquesta comissió establirà els criteris de selecció i farà la selecció i un seguiment del conveni.

Quart . La UIB difondrà la convocatòria, garantint-ne la màxima difusió a la Universitat.

Cinquè . La borsa d'estudis Club Elsa per a la realització de tesis doctorals en temes de caire social tindrà validesa per un any, i posteriorment serà dedicada a joves que comencen la carrera.

I, com a prova de conformitat amb tot el que s'ha dit més amunt, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en dos exemplars: cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Pel Club Elsa,

Joanna C. M. de Walker
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 16 de gener de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de febrer de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).