Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL DE L'ACORD MARC SIGNAT ENTRE EL COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EN DATA 10 DE FEBRER DE 1992 I RENOVAT EN DATA 20 DE JUNY DE 1996 I EN DATA 12 DE FEBRER DE 2001

Palma, 12 de febrer de 2001

REUNITS

D'una part l'Il·lustríssim senyor Enrique Gómez Benito de Valle, degà de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de les Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears i l'Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, tenint en compte la coincidència d'interessos, com ara la difusió de la cultura científica i especialment de la química en l'àmbit de les Illes Balears, així com la tradició existent en l'organització conjunta de la fase local de l'Olimpíada de Química, de la qual és promotora l'Associació Nacional de Químics d'Espanya (ANQUE), consideren necessari normalitzar i estabilitzar les seves relacions quant a aquesta activitat, com també crear canals de comunicació que facin possible la millora i la consolidació dels intercanvis científics. Per això,

ACORDEN

Primer . Que la Universitat de les Illes Balears, a través del seu Departament de Química, i el Col·legi Oficial de Químics estan interessats a organitzar conjuntament la fase local de l'Olimpíada de Química a les Illes Balears promoguda per l'ANQUE, amb caràcter anual, per promocionar aquest camp de coneixement entre els estudiants de l'educació secundària postobligatòria.

Segon . Que el Col·legi Oficial de Químics i ANQUE - Agrupació Territorial de les Illes Balears es faran càrrec de les tasques generals d'organització, per la qual cosa nomenaran un representant. També tindran cura de cercar el patrocini d'entitats públiques i privades perquè aportin la quantitat de diners necessaris per sufragar els premis que s'estableixin per als alumnes i per als centres guanyadors d'aquesta fase local, així com les despeses que ocasioni el desplaçament dels tres primers classificats i un professor acompanyant per participar a la fase estatal.

Tercer . Que el Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears col·laborarà en l'organització de la fase local de l'Olimpíada de Química aportant una quantitat de 75.000 (setanta-cinc mil) pessetes, que serviran per contribuir a l'adquisició dels obsequis que es lliuraran als alumnes participants en aquesta fase. També, el Departament de Química s'encarregarà de la confecció del cartell i els tríptics anunciadors de la fase local de l'Olimpíada de Química. Aquesta col·laboració es canalitzarà, preferentment, a través del professor o professora especialista de Química per a les proves d'accés a la Universitat, amb el vistiplau del director del Departament.

Quart . El present protocol tindrà una validesa de dos anys. Es considerarà renovat automàticament per períodes de dos anys sempre que cap de les dues parts no n'hagi notificat a l'altra formalment per escrit la resolució o finalització, amb una antelació no inferior a sis mesos de la conclusió de cada període.

I perquè consti, les dues parts signen el present protocol en dos exemplars i amb un sol efecte.

Pel Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Enrique Gómez
Degà

Llorenç Huguet Rotger

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).