Convenis i acords marc signats per la UIB

RENOVACIÓ DE L'ACORD MARC SIGNAT ENTRE EL COL·LEGI OFICIAL DE QUÍMICS DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EN DATA 10 DE FEBRER DE 1992 I RENOVAT EN DATA 20 DE JUNY DE 1996

Palma, 12 de febrer de 2001

REUNITS

D'una part l'Il·lustríssim Senyor Enrique Gómez Benito de Valle, degà de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

La Universitat de les Illes Balears i l'Il·lustre Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, tenint en compte la coincidència d'interessos, com ara la promoció dels professionals que la UIB forma i la difusió de la cultura científica en l'àmbit de les Illes Balears, consideren necessari de normalitzar i estabilitzar les relacions, com també de crear canals de comunicació que facin possible la millora i la consolidació dels intercanvis científics. Per això,

ACORDEN

Primer . Subscriure un acord marc de col·laboració amb el propòsit d'establir fórmules generals de cooperació que es tradueixin en modalitats operatives.

Segon . Que la realització de cada projecte conjunt d'actuació requerirà una especificació que es plasmarà en un protocol que s'afegirà a aquest acord marc, en el qual haurà de constar el personal que aportarà cada una de les institucions i el règim econòmic, com també la durada del treball i altres especificacions.

Tercer . Organitzar conjuntament conferències amb el fi de donar a conèixer els camps dels treballs i els problemes que poden tenir els llicenciats en Ciències Químiques o Química en l'àmbit de les Balears. Així mateix, el Col·legi Oficial de Químics podrà organitzar cursos en col·laboració amb el Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears orientats a la pràctica docent o professional.

La realització d'aquests cursos s'ajustarà al que estableix la clàusula segona del present acord.

Quart . El present acord marc serà vàlid durant quatre anys. Es considerarà automàticament renovat per períodes de quatre anys sempre que cap de les dues parts no n'hagi notificat a l'altra formalment per escrit la resolució o finalització amb una antelació no inferior a sis mesos de la conclusió de cada període. Si cap de les parts el vol donar per acabat, es compromet a definir les accions empreses que hi hagi en funcionament.

Llegit per les parts el present acord i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen i rubriquen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Enrique Gómez
Degà

Llorenç Huguet Rotger

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).