Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MIRALL PALMA CENTRE I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 1 de juny de 2000

REUNITS

D'una banda, el President del Consorci Mirall Palma Centre, D. Rafael Vidal Roca, com a representant d'aquest, segons s'estableix a l'article 15-a dels Estatuts del Consorci i segons s'acredita mitjançant certificació expedida pel Secretari del mateix en data 31 de maig de 2000, que s'incorpora com annex nº 1 al present Conveni.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, en la representació en què actuen, es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquest acord marc de col·laboració entre el Consorci Mirall Palma Centre i la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTEN

Davant l'interès comú d'ambdues institucions en el desenvolupament a tots nivells de les seves funcions i dels seus objectius , estableixen el present acord marc per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions d'acord amb les seves funcions respectives i els seus objectius específics.

Segon . Organitzar conjuntament programes d'actuació i d'investigació i promoció de la investigació, d'acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tenguin.

Tercer . Possibilitar la realització de programes de formació, de comú acord entre ambdues institucions .

Quart . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals.

Cinquè . La realització i el compliment d'aquests objectius implicarà la realització de protocols addicionals específics que els desenvolupin.

Sisè. Crear una comissió formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada any. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, programes i actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament, pel mateix període, si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data de l'acabament de l'acord la voluntat de donar-lo per acabat. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que estiguessin en funcionament.

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 31 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, signen aquest document, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El President del Consorci Mirall Palma Centre,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Rafael Vidal Roca

Llorenç Huguet Rotger