Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ "MARGINATS-LA SAPIÈNCIA" I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 26 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, el Sr. Antoni Garau Garau, amb DNI. 41.374.808-Q, director-gerent de l'Associació "Marginats-La Sapiència", amb seu al carrer Camí de la Real, 25 (07010) de Palma, i amb CIF. Q-0700122-E.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel.lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d´aquesta segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d´agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s´aproven els Estatuts de l´esmentada universitat.

Ambdues parts, en la representació en què actuen, es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquest acord marc de col·laboració entre l'Associació "Marginats-La Sapiència" i la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTEN

Davant l'interès comú d'ambdues institucions en el desenvolupament a tots nivells de les seves funcions i dels seus objectius, estableixen el present acord marc per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions d´acord amb les seves funcions respectives i els seus objectius específics.

Segon . Possibilitar la realització de pràctiques per part dels estudiants dels estudis d´Educació Social i de Pedagogia de la UIB als diferents centres i programes de l'Associació "Marginats-La Sapiència".

Tercer . Organitzar conjuntament programes d'actuació i d'investigació i promoció de la investigació, d´acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tenguin.

Quart . Possibilitar la realització de programes de formació, de comú acord entre ambdues institucions.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals.

Sisè . La realització i el compliment d´aquests objectius implicarà la realització de protocols addicionals específics que els desenvolupin.

Setè . Crear una comissió formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada any. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, programes i actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament, pel mateix període, si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data de l'acabament de l'acord la voluntat de donar-lo per acabat. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que estiguessin en funcionament.

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 7 de novembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB n. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, signen aquest document, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El Director-Gerent de l'Associació "Marginats-La Sapiència",

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Antoni Garau Garau

Llorenç Huguet Rotger