Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ENTITAT GREC (GRUP D'EDUCADORS DE CARRER) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 26 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, el Sr. Carlos Portalo Prada, amb DNI. 43.062.005, President de l'associació GREC, Grup d'Educadors de Carrer, amb seu al carrer Juan Ramón Jiménez, n. 15-A de (07008) de Palma i amb CIF. G-07267628.

I de l´altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel.lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d´aquesta segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d´agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s´aproven els Estatuts de l´esmentada universitat.

Ambdues parts, en la representació en què actuen, es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquest acord marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Pollença i la Universitat de les Illes Balears.

MANIFESTEN

Davant l'interès comú d'ambdues institucions en el desenvolupament a tots nivells de les seves funcions i dels seus objectius , estableixen el present acord marc per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions d´acord amb les seves funcions respectives i els seus objectius específics.

Segon . Possibilitar la realització de pràctiques per part dels estudiants dels estudis d´Educació Social i de Pedagogia de la UIB als diferents centres i programes de l'entitat GREC.

Tercer . Organitzar conjuntament programes d'actuació i d'investigació i promoció de la investigació, d´acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tenguin.

Quart . Possibilitar la realització de programes de formació, de comú acord entre ambdues institucions .

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals.

Sisè . La realització i el compliment d´aquests objectius implicarà la realització de protocols addicionals específics que els desenvolupin.

Setè. Crear una comissió formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada any. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, programes i actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament, pel mateix període, si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data de l'acabament de l'acord la voluntat de donar-lo per acabat. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que estiguessin en funcionament.

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 7 de novembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB n. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, signen aquest document, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El President de l'entitat GREC,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Carlos Portalo Prada

Llorenç Huguet Rotger