Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ADDICIONAL DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MIRALL PALMA CENTRE I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS D'EDUCACIÓ SOCIAL

Palma, 26 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, el President del Consorci Mirall Palma Centre, D. Rafael Vidal Roca, com a representant d'aquest, segons s'estableix a l'article 15-a dels Estatuts del Consorci i segons s'acredita mitjançant certificació expedida pel Secretari del mateix en data 31 de maig de 2000, que s'incorpora com annex nº 1 al present Conveni.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col.laboració entre ambdues institucions en relació a la realització de la Pràctica d'Educació Social per als estudiants d'aquesta diplomatura.

ACORDEN

Primer

Les característiques del Practicum d´Educació Social estan regulades per la Guia de la Pràctica de la Diplomatura d´Educació Social, proposada per la Comissió de Pràctiques d´Educació Social.

Segon

La realització de Pràctiques de la Diplomatura d´Educació Social es regirà pels següents criteris:

a) Podrà realitzar aquestes pràctiques l'alumnat que estigui matriculat de l'assignatura de Practicum que té un valor de 32 crèdits.

b) Les Pràctiques es realitzaran preferentment entre els mesos de febrer i juny, si bé es pot estudiar la realització de les pràctiques durant altres períodes.

c) A principi de cada curs acadèmic s'acordarà el nombre d'estudiants que realitzarà pràctiques d'Educació Social i s'organitzaran els seminaris informatius previs a l'inici de les pràctiques en els centres.

d) L'alumnat en pràctiques realitzarà funcions pròpies del perfil professional corresponent a la Diplomatura en Educació Social, d'acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica, i amb les orientacions dels supervisors i dels tutors. Aquestes no poden ser substitutòries de les pròpies dels treballadors i de les treballadores del centre de pràctiques.

e) Cada estudiant serà tutoritzat per un/a professor/a designat per la UIB i per un/a supervisor/a designat per part del Consorci Mirall Palma Centre. El tutor-professor, el supervisor i els estudiants en pràctiques es reuniran a l'inici del període de pràctiques per tal de planificar les tasques a realitzar.

f) L´avaluació de cada estudiant en pràctiques es realitzarà conjuntament entre les dues persones que fan les funcions de tutoria i supervisió, d'acord amb els criteris i les orientacions pedagògics de la UIB.

g) La realització de les Pràctiques no implica l´existència de cap relació laboral entre l´estudiant i el Consorci Mirall Palma Centre, ni la remuneració de les mateixes.

h) Els supervisors i les supervisores podran participar en les reunions de la comissió de Pràctiques de la Diplomatura en Educació Social.

i) La UIB acreditarà les tasques de supervisió als efectes que es considerin oportuns.

Tercer

D´acord amb la realització d´aquest Protocol Addicional, els centres del Consorci Mirall Palma Centre seran Institucions Col.laboradores de la UIB.

Els supervisors tindran una acreditació personal, amb validesa per a cada curs acadèmic, que permetrà als posseïdors accedir als beneficis de què gaudeixen els membres de la comunitat universitària.

Quart

Les persones representants de les dues entitats vetllaran per la posta en marxa i bon funcionament de les pràctiques regulades en aquest protocol.

Cinquè

El present protocol addicional té una validesa de quatre anys i serà renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l´acord corresponent.

El present conveni de pràctiques el va aprovar el Consell Executiu de data 7 de novembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB n. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

El President del Consorci Mirall Palma Centre,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Rafael Vidal Roca

Llorenç Huguet Rotger