Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT, LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA CONSECUCIÓ DE L'EQUILIBRI PRESSUPOSTARI I LA CONTENCIÓ DE L'ENDEUTAMENT DE LA UNIVERSITAT

Madrid, 18 de desembre de 2000

INTERVENEN

D'una part, l'Excel·lentíssima Senyora Pilar del Castillo Vera, ministra d'Educació, Cultura i Esport, i l'Il·lustríssim Senyor Rafael Catalá Polo, subsecretari del Ministeri d'Hisenda.

D'una altra, l'Honorable Senyor Joan Mesquida Ferrando, conseller d'Hisenda i Pressuposts, i l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ambdós en virtut del nomenament efectuat per l'Ordre de Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999.

I d'una altra, el Magnífic i l'Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 70/1999, de 4 de juny.

Intervenen, els primers, en ús de les competències que els atorga l'article 6.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com la seva disposició addicional tretzena. L'I·lustríssim Senyor Rafael Catalá Polo, subsecretari del Ministeri d'Hisenda, intervé, a més, en ús de la delegació de competències atorgada a l'apartat quart 1.a) de l'Ordre ministerial de 22 de novembre de 2000.

Intervenen, els segons, en ús de les competències atorgades a l'article 26.7 de la Llei 5/1984, de règim jurídic de les administracions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en compliment del que disposa l'acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de data 15 de desembre de 2000.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, intervé en ús de les competències atorgades a l'article 18.1 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Reial decret 1140/1985, de 25 de maig, que aprova els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

A causa del caràcter plurianual d'aquest conveni, és necessari l'acord previ del Consell de Ministres, tal com estableix l'article 74.4 del Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, que aprova el text refós de la Llei general pressupostària.

Les parts es reconeixen recíprocament capacitat per firmar aquest conveni.

MANIFESTEN

Primer

Que l'article 149.1, apartats 13.a) i 14.a), de la Constitució espanyola disposa que l'Estat té competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i hisenda general i deute de l'Estat.

Segon

La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, que aprova l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, reformada per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, a l'article 15.1, estableix la competència de la Comunitat Autònoma en matèria d'educació.

Així mateix, l'article 5 de la Llei de reforma universitària estableix que la creació d'universitats es durà a terme per la llei de l'assemblea legislativa de la comunitat autònoma en l'àmbit territorial de la qual hagi d'establir-se.

Així mateix l'article 54.3.f) de la Llei de reforma universitària estableix, respecte de l'endeutament com a recurs de les universitats, el següent: «El producte de les operacions de crèdit, que per al finançament de les seves despeses d'inversions hagin concertat. Aquestes operacions requeriran l'autorització prèvia de la Comunitat Autònoma».

Tercer

Que l'article 52 de la Llei de reforma universitària estableix que les universitats gaudiran d'autonomia econòmica i financera en els termes establerts en aquesta llei.

Així mateix l'article 3.2.c) de la Llei de reforma universitària estableix que l'autonomia de les universitats comprèn l'elaboració, aprovació i gestió dels seus pressuposts.

Quart .

Que la disposició addicional 24 de la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2000 disposa que «el Govern podrà destinar un màxim de 7.000.000.000 de pessetes en aquest exercici per subscriure convenis plurianuals de col·laboració en matèria del servei públic fonamental de l'ensenyament universitari, amb les comunitats autònomes i les universitats públiques del seu àmbit competencial que tinguin per objecte la progressiva consecució de l'equilibri pressupostari i la contenció de l'endeutament de les universitats l'any 2002, com a contribució d'aquestes al compliment dels compromisos generals d'estabilitat econòmica contrets per l'Estat amb la Unió Europea, d'acord amb criteris objectius representatius del volum de l'alumnat i del cost dels ensenyaments».

Cinquè

Que, davant la necessitat d'establir un instrument comú entre l'Administració general de l'Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per a la consecució de l'equilibri pressupostari i la consegüent reducció de l'endeutament d'aquesta darrera l'any 2002, com a contribució d'aquesta als objectius d'estabilitat econòmica, tenint en compte que a l'exercici de les seves respectives competències la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears han decidit abordar un programa d'estabilitat i promoció del professorat universitari, les administracions i l'entitat signant, per tal d'estipular el règim d'aportacions financeres i compromisos que els corresponen en el període 2000-2002, de conformitat amb les bases definides a l'annex que s'incorpora al conveni, acorden de subscriure les següents

CLÀUSULES

Clàusula 1. Finalitat del conveni

El present conveni estableix les aportacions financeres i les actuacions que han de realitzar les administracions i l'entitat signant destinades a contribuir a la consecució de l'equilibri pressupostari i la contenció de l'endeutament de la universitat de la Universitat.

Clàusula 2. Compromisos de les administracions i la Universitat

L'Administració general Estat i l'Administració de la comunitat compliran amb el lliurament de les aportacions financeres previstes a la clàusula 3. Així mateix, la Comunitat Autònoma i la Universitat signant hauran d'adoptar en l'exercici de les seves competències les mesures necessàries per complir els compromisos de dèficit i deute definits per a cada exercici als escenaris que s'inclouen com a annex II al present conveni.

Clàusula 3. Aportacions econòmiques

Els compromisos de l'aportació econòmica de les administracions signants per al compliment del present conveni pugen a 241 milions de pessetes.

L'Administració general de l'Estat aportarà, com a màxim, la quantitat de 176 milions de pessetes, determinada en funció dels alumnes equivalents de la universitat de l'àmbit competencial de la Comunitat Autònoma, i la Comunitat Autònoma aportarà els restants 65 milions de pessetes.

En qualsevol cas, la Comunitat Autònoma aportarà, com a mínim, 65 milions de pessetes.

Les aportacions de l'Administració general de l'Estat es produiran segons el que estableix la clàusula 4 del present conveni.

El calendari pressupostari previst per a les aportacions que han de realitzar ambdues administracions és el següent:

Administració/any

2000

2001

2002

Liquidació final (2003)

Total

AGE

59

59

29

29

176

Comunitat Autònoma

15

21

29

65

Total

74

80

58

29

241

L'aportació de l'Administració general de l'Estat es realitzarà anualment amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent, que als Pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2000, respon a la denominació 32.18.911B.453, per fer efectives les assignacions d'anivellament dels serveis públics fonamentals objecte d'acord de les comissions mixtes i per al finançament dels convenis plurianuals de col·laboració amb les comunitats autònomes i les universitats a les quals es refereix la disposició addicional 24.

Clàusula 4. Instrumentació del pagament de les aportacions anuals de l'Administració general de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma

L'Administració general de l'Estat abonarà les quantitats corresponents a la seva aportació de la forma següent:

Any 2000: L'Administració general de l'Estat abonarà a la Comunitat Autònoma, amb caràcter d'acompte, l'import total de l'aportació prevista per a aquest exercici, i es farà efectiu en la seva totalitat quan s'hagi subscrit el present conveni.

La Comunitat Autònoma assignarà a la Universitat el total de les aportacions d'ambdues administracions al conveni en aquesta anualitat.

Any 2001: L'Administració general de l'Estat, en acreditar la Comunitat Autònoma, en el termini fixat per a això per la comissió de seguiment, segons s'indica a la clàusula 5, dels requisits establerts, lliurarà l'aportació prevista per a aquest exercici, a compte de la liquidació definitiva de l'aportació de l'Estat al conveni.

Referent a això, la Comunitat Autònoma haurà d'aportar el Pressupost liquidat de l'any 2000 de la Universitat, degudament aprovat per l'òrgan competent, i la situació de l'endeutament a 31 de desembre de l'any 2000, conforme als escenaris que s'inclouen com a annex II del conveni.

La Comunitat Autònoma assignarà a la Universitat el total de les aportacions d'ambdues administracions al conveni en aquesta anualitat.

En cas que la Universitat no hagi acomplert per a l'any 2000 els objectius establerts de dèficit, deute o ambdós, l'Estat no realitzarà l'aportació prevista. No obstant això, aquesta aportació passarà a incrementar la previsió de l'aportació de l'Estat per a l'exercici 2002 i es realitzarà el corresponent reajustament d'anualitats, l'autorització del qual correspondrà al Consell de Ministres.

Any 2002: L'Administració general de l'Estat, en acreditar la Comunitat Autònoma, en el termini fixat per la comissió de seguiment segons s'indica a la clàusula 5, els requisits establerts, lliurarà l'aportació prevista per a aquest exercici, a compte de la liquidació definitiva de l'aportació de l'Estat al conveni.

Referent a això, la Comunitat Autònoma haurà d'aportar el Pressupost liquidat de l'any 2001 de la Universitat, degudament aprovat per l'òrgan competent, i la situació de l'endeutament a 31 de desembre de l'any 2001, conforme als escenaris que s'inclouen com a annex II al conveni.

La Comunitat Autònoma assignarà a la Universitat el total de les aportacions d'ambdues administracions al conveni en aquesta anualitat.

En cas que la Universitat no hagi acomplert per a l'any 2001 els objectius establerts de dèficit, deute o ambdós, l'Estat no realitzarà l'aportació prevista. No obstant això, aquesta aportació passarà a incrementar la previsió de l'aportació de l'Estat per a l'exercici 2003 i es realitzarà el corresponent reajustament d'anualitats, l'autorització del qual correspondrà al Consell de Ministres.

Liquidació final (any 2003): L'Administració general de l'Estat, en acreditar la Comunitat Autònoma, en el termini fixat per a això, els requisits establerts, lliurarà a la Comunitat Autònoma l'import corresponent a la liquidació definitiva de l'aportació de l'Estat al conveni.

Referent a això, la Comunitat Autònoma haurà d'aportar el Pressupost liquidat de l'any 2002 de la Universitat, degudament aprovat per l'òrgan competent, i la situació de l'endeutament a 31 de desembre de l'any 2002, conforme amb els escenaris que s'inclouen com a annex II al conveni.

En cas que la Universitat no hagi acomplert per a l'any 2002 els objectius de dèficit, deute o ambdós, la Comunitat Autònoma haurà de reintegrar a l'Administració general de l'Estat l'import de la totalitat de les quantitats satisfetes per aquesta per a l'esmentada universitat, i la Comunitat Autònoma haurà de fer repercutir aquest import a la Universitat.

Clàusula 5. Comissió de seguiment

En el termini dels dos mesos següents a la firma d'aquest conveni es constituirà una comissió de seguiment, presidida pel Secretari d'Estat d'Educació i Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i composta per representants de les parts signants i per un representant de la Delegació de Govern davant la Comunitat Autònoma. La secretaria de la comissió anirà a càrrec d'un representant de la Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats.

Les funcions de la comissió seran:

¿ Resoldre les qüestions relatives al compliment i interpretació del present conveni.

¿ Fer el seguiment de les actuacions del conveni.

¿ Rebre les acreditacions de la Comunitat Autònoma, valorar la seva adequació al que estableix aquest conveni i establir el termini per a la presentació de les esmentades acreditacions.

¿ Instar el Ministeri d'Hisenda per a la proposta dels pagaments que sigui procedent d'efectuar a la Comunitat Autònoma, per l'ordenació de la Direcció General del Tresor i Política Financera, d'acord amb el que preveu la clàusula 4 d'aquest conveni.

Clàusula 6. Vigència i resolució

Aquest conveni serà vigent des del dia en que es firmi fins que s'efectuí la liquidació final a l'any 2003, indicada a la clàusula 4.

Serà causa de resolució del present conveni el mutu acord entre les parts, així com la denúncia de l'incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant preavís comunicat de forma fefaent.

Les possibles qüestions litigioses a les quals pugui donar lloc l'aplicació, la interpretació, la modificació, els efectes i la resolució del present conveni seran resoltes de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Per l'Administració General de l'Estat,

 

Per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

 

Pilar del Castillo Vera

Joan Mesquida Ferrando

   
Rafael Catalá Polo
Damià Pons i Pons
   

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet i Rotger