Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 18 de desembre de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili social a Palma, 07071, campus de la UIB, i NIF Q-0718001-A, fent ús de les competències que li atorga l'article 29.1) dels Estatuts.

I de l'altra, el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Carles Solà i Ferrando, com a representant d'aquesta, segons el que estableix el Decret 89/1998, de 31 de març, amb domicili social a Bellaterra, campus universitari, 08193, Barcelona, i amb NIF Q-0818002-H, fent ús de les competències que li atorga l'article 108, paràgraf 4 dels Estatuts.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

CONSIDEREN

I. Que en data 15 d'octubre de 2000 la Universitat de les Illes Balears va fer una invitació al doctor Joan Torregrosa Arús, professor del Departament de Matemàtiques de la UAB, per realitzar una estada d'investigació.

II. Que la Universitat Autònoma de Barcelona està d'acord amb la mencionada estada del doctor Joan Torregrosa Arús a la Universitat de les Illes Balears.

III. Que sobre la base del que s'ha exposat anteriorment i per fixar les condicions de l'estada del doctor Torregrosa, ambdues entitats acorden de subscriure el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera.

En virtut de la invitació feta al doctor J. Torregrosa, professor del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta entitat autoritza l'estada d'aquest professor a la Universitat de les Illes Balears, al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Segona.

L'inici de l'estada serà el 15 d'octubre de 2000 i tindrà una durada d'onze mesos i mig.

Tercera

En contraprestació per l'estada del doctor Torregrosa com a professor visitant a la Universitat de les Illes Balears, aquesta haurà d'abonar a la Universitat Autònoma de Barcelona la quantitat de 5.448.482 pessetes (32.746,036 euros).

La mencionada quantitat serà ingressada al compte corrent 2100-0424-30-0200067164 per mensualitats vençudes.

Quarta.

Les parts poden denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord.

Qualsevol transgressió de les estipulacions d'aquest conveni permetrà a la part perjudicada d'optar per exigir-ne el compliment o la resolució.

Cinquena.

Les parts que intervenen acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació resultant de l'execució o interpretació del present contracte o que s'hi relacioni, directament o indirectament, es resoldran en primera instància mitjançant l'arbitratge. Els àrbitres seran dos, designats un per cadascuna de les parts.

Les parts fan constar expressament llur compromís de complir el laude arbitral que es dicti.

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 21 de novembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, ambdues parts firmen el present conveni de col·laboració, a la ciutat i en la data mencionades.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,

Carles Solà
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector