Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA N. 5 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Palma, 1 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, l'Excm. i Magfc. Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb domicili a Palma, ctra. de Valldemossa km. 7,5, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, l'Excm. i Magfc. Sr. Gabriel Ferraté i Pascual, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb domicili a Barcelona, Avinguda del Tibidabo, 39-43, en representació d'aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a signar aquest document i obligar-se.

EXPOSEN

Que el passat 15 d'octubre de 1996 varen formalitzar la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Oberta de Catalunya.

Que d'acord amb el que estipula el pacte segon d'aquest conveni marc.

ACORDEN

Primer . Formalitzar la present addenda al conveni, d'acord amb el pacte segon del conveni abans esmentat.

Segon . En desenvolupament del pacte tercer del conveni, referent a l'assignació temporal de professors i/o personal tècnic en tasques d'assessorament i col·laboració, la UOC podrà disposar dels serveis de les persones que es relacionen en el full annex d'aquesta addenda per fer tasques de consultoria o tutoria de les assignatures i carreres que en el mateix annex es detallen.

Les esmentades tasques de consultoria o tutoria consistiran en la resolució, amb criteris de rigor professional i d'urgència, i per sistemes informàtics i telemàtics adequats, de consultes que en la matèria de la seva especialitat o de tutoria de la seva carrera li puguin ser formulades, mitjançant els sistemes esmentats, pels estudiants de la UOC.

Aquest annex, degudament signat, es renovarà cada vegada que es produeixi alguna alta o baixa en els professors que s'hi relacionin. Igualment s'hi detallarà l'import, dates de pagament i quantitats que en concepte de cost d'estructura de la col·laboració, la UOC abonarà, amb cada pagament a la Universitat de les Illes Balears.

Tercer .- Ambdues entitats realitzaran els tràmits administratius necessaris per a executar l'acord reflectit en aquesta addenda.

Quart.- La facturació de les partides es farà a nom de la Universitat de les Illes Balears, amb NIF Q0718001A, a l'oficina "Jaume III" de la Caixa d'Estalvis "Sa Nostra", en el número de compte 2051 0100 51 0141983364.

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 5 de desembre de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I en prova de conformitat, els sotasignants formalitzen aquesta addenda per duplicat i amb un sol efecte al lloc i en la data consignats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears -- Per la Universitat Oberta de Catalunya,

Llorenç Huguet i Rotger ---------- Gabriel Ferraté i Pascual