Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE FELANITX I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 5 de desembre de 2000

REUNITS

D'una banda, el senyor Miquel Riera, que actua en representació i com a batlle de l'Ajuntament de Felanitx, amb domicili a la plaça de la Constitució, núm. 1, Felanitx, amb NIF núm. 41146801P.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure aquest conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. La UIB es compromet a proporcionar assessorament tècnic i científic a l'Ajuntament de Felanitx en qualsevol tema relacionat amb el patrimoni arqueològic.

2. La UIB potenciarà un grup de recerca arqueològica en l'àmbit del patrimoni arqueològic de Felanitx, i particularment, els treballs arqueològics i de difusió del jaciment arqueològic dels Closos de Can Gaià.

3. La UIB donarà suport al grup de recerca Closos de Can Gaià amb les seves infraestructures cientificotècniques.

4. L'Ajuntament de Felanitx, d'acord amb els crèdits pressupostaris consignats per a aquesta finalitat, finançarà les despeses anuals d'excavació (manutenció, desplaçaments i analítica) que no puguin assumir els laboratoris de la UIB al poblat de navetes dels Closos de Can Gaià. Les dites despeses no inclouran els sous dels investigadors ni cap mena de relació laboral amb el grup de recerca.

5. L'Ajuntament de Felanitx realitzarà les gestions necessàries per tal de facilitar l'allotjament del grup de recerca durant cada una de les campanyes d'excavació.

6. L'Ajuntament de Felanitx es compromet a promocionar grups de voluntariat destinats a les tasques d'excavació dels Closos de Can Gaià.

Aquesta ampliació de l'acord marc tindrà una durada de quatre anys, i es prorrogarà tàcitament si no existeix denúncia d'alguna de les parts amb sis mesos d'antelació.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Felanitx,

 

Miquel Riera
Batle

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Llorenç Huguet
Rector