Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 18 de desembre de 2000

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc Tarrés Marí, que actua en nom i com a batlle de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa, amb domicili a la plaça d'Espanya, núm. 1, Eivissa (Illes Balears).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa està interessat en la realització d'una investigació aplicada sobre el diagnòstic social d'Eivissa. Per això es formalitza aquest conveni, dins el marc de responsabilitat que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei de bases del règim local assignen a ambdues institucions i de manera coherent amb la Llei de reforma universitària, protocol annex que desenvolupa la clàusula setena de l'acord marc establert entre l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa i la UIB, amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

A proposta de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa, la direcció de l'estudi sobre el diagnòstic social d'Eivissa anirà a càrrec de Maria Antònia Carbonero Gamundí, professora titular d'escola universitària de Sociologia, que tindrà com a interlocutor vàlid per part de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa Santiago Pizarro Simón, regidor de Benestar Social.

Segona. Contingut econòmic

  1. L'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa abonarà com a contraprestació pel treball d'investigació la quantitat total de 4.036.800 pessetes, IVA inclòs.
  2. El pagament de l'estudi s'efectuarà un 50 per cent a l'inici de la investigació i el 50 per cent restant a l'entrega de l'informe final, que es farà el segon trimestre de l'any 2001.
  3. La quantia estipulada es farà efectiva al compte corrent de Sa Nostra núm. 2051-0100-51-0141983364, a nom de la Universitat de les Illes Balears.
  4. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec a la partida pressupostària núm. 313 22706 de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa.

Tercera. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament de l'estudi, d'acord amb les dates establertes en aquest document, i per part de l'Ajuntament, amb l'abonament de la quantia esmentada dins els terminis establerts.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip d'investigació. Per tant, el seu parer no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball, romandran integrats com a béns de la Universitat.

Setena. Règim d'adscripció de béns

  1. Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador.
  2. En cas que, del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte de l'estudi o de la investigació duts a terme, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, d'acord mutu, establiran el règim aplicable en la forma que resulti beneficiosa per a les dues parts, tenint en compte l'organisme finançador de la iniciativa.

Vuitena. Utilització dels resultats

Les dades, si es fa esment d'on procedeixen, podran ser utilitzades per l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'estudi reconeixeran expressament el finançament quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat el conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa.

Desena. Vigència del contracte

El treball es lliurarà abans del dia 31 de maig de 2001. Per tant, la vigència d'aquest conveni finalitzarà en lliurar-se el treball d'acord amb els terminis establerts.

No obstant l'anterior, si l'estudi no està acabat en la data prevista, podrà renovar-se per mutu acord de les parts.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa es compromet a fer efectiva, contra factura de la Universitat, la quantitat econòmica equivalent a la part de l'estudi realitzada, que li serà lliurada.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de l'Ajuntament, per Santiago Pizarro Simón, regidor de Benestar Social, i per part de la UIB, per Maria Antònia Carbonero Gamundí.

La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

  1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de Palma, i les parts renuncien expressament a qualssevol altres que els puguin correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 31 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa,

Francesc Tarrés
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector