Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 15 de novembre de 2000

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i Llorenç Huguet i Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTAM

Atesos els articles 1b) i c), 4, 17 i 22.1 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, que fan referència a l'obligació del Govern de les Illes Balears de fer efectius la promoció, el coneixement i l'ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits i, molt especialment, l'article 25.2, segons el qual el Govern de la Comunitat Autònoma i les autoritats universitàries tenen el compromís d'assegurar a través de cursos i altres mitjans la comprensió i ús de la llengua catalana, oral i escrita, per part de professors i alumnes en l'ensenyament universitari, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears volem col·laborar per incrementar la utilització de la llengua catalana com a vehicular en la redacció de treballs universitaris, especialment de tesis doctorals.

Per això,

ACORDAM

  1. La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears col·laborarem en la realització d'activitats de promoció de l'ús de la llengua catalana com a vehicular en la redacció de les tesis doctorals que elaboren els doctorands de la Universitat de les Illes Balears.
  2. La Universitat de les Illes Balears, a través del servei lingüístic de la institució, promourà accions de foment de l'ús del català en l'àmbit de la recerca i la redacció de tesis doctorals, aportarà el personal i els recursos i mitjans tècnics per a la difusió d'aquestes accions i donarà suport tècnic als doctorands que elaborin la tesi en català.
  3. La Conselleria d'Educació i Cultura amb la finalitat de contribuir a les despeses que suposen les accions de promoció de l'ús del català com a llengua vehicular en la redacció de tesis doctorals transferirà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de cinc-centes mil pessetes (500.000-¿PTA) amb tots els imposts i arbitris d'aplicació inclosos. A l'efecte hi ha crèdit suficient a la partida 13301.455201.64000 del pressupost per a l'any 2000.
  4. La forma de pagament d'aquest conveni serà mitjançant la presentació de d'una factura, per part de la Universitat de les Illes Balears, després de la realització de les accions de promoció de l'ús del català en la redacció de tesis doctorals. La factura serà conformada pel director general de Política Lingüística.
  5. La Universitat de les Illes Balears trametrà, després de l'acabament de la vigència d'aquest conveni, a la Conselleria d'Educació i Cultura una memòria en la qual es relacionaran les tesis que s'han redactat en català.
  6. Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2000 i és susceptible de ser prorrogat.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de desembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam en dos exemplars.

Damià Pons i Pons Llorenç Huguet i Rotger

Conseller d'Educació i Cultura Rector de la Universitat de les Illes Balears