Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI D'EDUCACIÓ CULTURA I ESPORTS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Madrid, 30 de novembre de 2000
Palma, 10 de novembre de 2000

REUNITS

D'una part el senyor Luis Alberto de Cuenca y Prado, secretari d'Estat de Cultura, en representació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Manifesten la seva voluntat de col·laborar en la millor protecció del patrimoni històric situat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'àmbit d'aquesta col·laboració se centrarà en la recollida de dades que permeti elaborar l'Inventari general de béns mobles situats a la comunitat autònoma esmentada, als efectes de l'article 26 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

En conseqüència, acorden de subscriure el present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte d'aquest conveni consisteix en la realització del treball següent: emplenar les fitxes processades que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports ha elaborat per a la realització de l'Inventari general de béns mobles. Les fitxes emplenades es referiran a objectes en què concorrin les característiques assenyalades a l'apartat primer de l'article 26 de la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol. Les fitxes s'emplenaran en tres exemplars, i s'aportaran fotografies de 10 cm ´ 15 cm, en color, o de mida superior de l'objecte corresponent, amb el negatiu (fotografia en quatre exemplars i negatiu en tres exemplars). Les fitxes s'emplenaran d'acord amb el que es preveu a les normes específiques elaborades amb aquest fi per la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals.

Les fitxes en qüestió es referiran a tots els objectes mobles d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic de rellevància singular que es trobin en els immobles la relació dels quals s'adjunta, que ha estat proporcionada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segona . El nombre de fitxes que s'han de lliurar és de 1.283, amb dos duplicats de cada fitxa i la corresponent còpia sobre suport informàtic, cosa que fa un total de 3.849 fitxes i els disquets necessaris per contenir aquesta informació. La fitxa que correspon a la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals anirà amb dues fotografies i un negatiu, i les dues fitxes restants aniran amb una fotografia i un negatiu cada una, cosa que fa un total de 5.132 fotografies i 3.849 negatius.

Tercera. El preu que es pagarà per cada fitxa emplenada, inclosos els duplicats i les fotografies i els negatius corresponents, així com la còpia sobre suport informàtic, serà de 5.500 pessetes, IVA inclòs, cosa que constitueix un total de 7.056.500 (set milions cinquanta-sis mil cinc-centes) pessetes, que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports abonarà a la Universitat de les Illes Balears amb càrrec al concepte pressupostari capítol 6 Programa 458.D.

Quarta . El treball es presentarà en arxivadors de dimensions aproximades de 35 cm ´ 25 cm ´ 10 cm, i en cada un hi ha de figurar una relació que reculli les fitxes que conté i indiqui els béns mobles que s'hi hagin catalogat.

Igualment, s'adjuntarà una llista general que contingui tots els objectes inventariats, amb indicació de l'arxivador corresponent de lliurament i el nombre de fitxes de la Comunitat Autònoma.

En cada fotografia (mitjançant etiqueta autoadhesiva col·locada al dors) i en cada fitxa hi ha de figurar el número assignat per la Comunitat Autònoma, i hi han de constar també les sigles de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cinquena . El lliurament i el pagament del treball es duran a terme de la manera següent: un únic lliurament, i la totalitat del preu s'abonarà una vegada rebut conformement el material objecte del present conveni.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, firmen aquest document al lloc i en la data indicats més amunt.

Pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports,

Luis Alberto de Cuenca y Prado
Secretari d'Estat de Cultura

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet Rotger
Rector