Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EMPRESA GRID SYSTEMS, SA, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSORCI CENTRE DE SUPERCOMPUTACIÓ DE CATALUNYA

Palma, 13 d'octubre de 2000

REUNITS

D'una part, el doctor Joan Massó Bennàssar, amb DNI núm. 43014968, que intervé en representació de l'empresa Grid Systems, SA (d'ara endavant, l'empresa), amb domicili social al camí de Can Manuel, ParcBIT, Palma, amb CIF A07993959, en qualitat de president.

D'una altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet i Rotger, amb DNI núm. 41730908, que intervé en representació de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), amb domicili a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma, amb CIF Q0718001A, en qualitat de Rector.

I d'una altra, el doctor Miquel Huguet i Vilella, director del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (d'ara endavant, CESCA), amb CIF Q5856253I i seu social al carrer Gran Capità, 24 (edifici Nexus), Barcelona, que actua en virtut de les funcions encomanades pel Decret 159/1997, de 8 de juliol (DOGC).

Totes les parts actuen lliurement i es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient per actuar com ho fan, i en virtut d'això

EXPOSEN

1 . Que a la Resolució de 13 de juliol de 2000 de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la societat de la informació s'efectua la convocatòria de l'any 2000 per a la concessió dels ajuts dels programes nacionals de tecnologies de la informació i les comunicacions i de societat de la informació i de l'acció estratègica sobre gestió integrada del transport del programa nacional de transports i ordenació del territori, dins el programa de foment de la investigació tècnica (PROFIT), inclòs en el pla nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (2000-2003).

2 . Que, en el marc de l'esmentada convocatòria, l'empresa, la UIB i el CESCA presenten conjuntament el projecte «Mètodes de computació d'altes prestacions integrats en un sistema basat en components per al sector financer», dins el marc del programa nacional de tecnologies de la informació i les comunicacions, en la modalitat de participació «Projectes d'investigació industrial».

3 . Que el CESCA és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i sotmès a l'ordenament jurídic públic, que va ser creat pel Decret 201/1991, d'1 d'octubre, aprovada la modificació dels seus Estatuts pel Decret 159/1997, de 8 de juliol, que és integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i les universitats públiques catalanes, que disposa de computadors d'altes prestacions i de mitjans informàtics adequats per a l'execució de les aplicacions que es descriuen a la memòria tècnica que s'adjunta al projecte objecte de la col·laboració i que entre els seus objectius figura el de proporcionar serveis de supercomputació a les empreses.

Per l'anterior s'estableix el present conveni de cooperació, pel qual se subscriuen les següents

CLÀUSULES

Primera . El present conveni adquirirà validesa únicament en el cas en el qual la subvenció sol·licitada de la qual forma part aquest conveni sigui aprovada.

Segona . L'empresa, la UIB i el CESCA es comprometen a dur a terme les tasques segons les directrius establertes a la corresponent memòria descriptiva, tècnica i econòmica de l'esmentat projecte.

Tercera . La UIB donarà accés a l'empresa a les facilitats de supercomputació instal·lades al Servei de Càlcul i Informatització de la Universitat de les Illes Balears.

Quarta . El CESCA donarà accés a l'empresa a les seves facilitats de supercomputació per als propòsits establerts a la memòria.

Cinquena . Aquest conveni conté el total acord de les parts sobre el seu objecte i substitueix totes les manifestacions, les enteses, les propostes i els acords anteriors, ja siguin verbals o escrits, sobre el seu contingut.

Només podrà modificar-se, o desenvolupar-se a través dels oportuns annexos, mitjançant acord escrit d'ambdues parts, firmat per representants degudament autoritzats.

En cas que una o més disposicions del present conveni resultin invalidades o no puguin ser aplicades a causa de força major, les restants disposicions no resultaran afectades per això i romandran en vigor.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 17 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I perquè consti i com a prova de conformitat, totes les parts de mutu acord firmen el present conveni en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per Grid Systems, SA,

Joan Massó
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya,

Miquel Huguet
Director