Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ EN EL CAMP DEL MÀRQUETING INTERNACIONAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE KASSEL (ALEMANYA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma, 26 de juliol de 2000
Kassel, 8 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, el professor Rolf-Dietes Postlep, president, en representació de la Universitat de Kassel (d'ara endavant, GhK), amb domicili legal a Kassel/Hessen, Alemanya, segons el que estableixen les lleis de Hessen de 24 de juny de 1970.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Considerant-se ambdues institucions, la GhK i la UIB, com a institucions europees d'ensenyament superior amb orientació internacional, desitgen desenvolupar una important relació mútua i estableixen comprometre's en un programa de cooperació. Ambdues parts acorden el següent:

  1. La GhK i la UIB desitgen cooperar en el camp dels programes de màrqueting internacional. Per això ambdues parts s'esforcen per establir un consorci d'universitats europees per tal de facilitar el suport mutu dins els programes de màrqueting internacional per incrementar la competitivitat de les universitats participants en el consorci dins el mercat educatiu internacional, aconseguir efectes sinergètics i utilitzar els recursos eficientment.
  2. La GhK i la UIB es consideren com els dos primers membres del consorci. Ambdues institucions arribaran a un acord, dins un programa projecte, dels termes concrets i de les condicions de cooperació del consorci dins el primer any des de la firma d'aquest acord.
  3. La GhK i la UIB consideren l'establiment d'aquest consorci com un projecte pilot europeu, i les experiències que se n'obtinguin es donaran a conèixer a les altres universitats europees. Amb consulta prèvia a la GhK i a la UIB, les universitats europees prendran part amb diferents perfils i dins les diferents regions europees com a membres del consorci sense estar en una situació de competència entre elles, sinó oferint un ventall complementari d'assignatures i programes d'estudis.
  4. Ambdues universitats s'esforçaran per sol·licitar finançament a la Unió Europea i/o dirigir els seus esforços a aconseguir altres suports de finançament per poder posar en marxa el programa de cooperació.
  5. La GhK nomena el doctor Bernt Armbruster, cap del Departament d'Informació i Relacions Internacionals, i la senyora Katharina Linke, directora de l'Oficina Internacional, com a persones responsables per procedir amb les accions d'aquest acord i del programa de consorci. La UIB nomena el doctor Avel·lí Blasco, vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, i la senyora Maria del Carmen Colom, directora del Servei de Comunicació i Relacions Institucionals, com a persones responsables per procedir amb les accions d'aquest acord i del programa de consorci.
  6. La GhK i la UIB, de bona voluntat i pel present escrit, expressen el seu desig d'estendre aquesta cooperació a altres àrees i projectes. Els convenis per projectes de cooperació addicional es detallaran en un annex al memoràndum d'acords.

Aquest acord serà efectiu una vegada sigui firmat per les dues parts i continuarà mentre una de les dues parts no el doni per acabat indicant-ho per escrit a l'altra part amb una antelació de noranta dies.

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de Kassel,

Rolf-Dietes Postlep
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector