Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ KOVACS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 1 de desembre de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'Honorable Senyor Francisco Manuel Kovacs, president de la Fundació Kovacs.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar un conveni de col·laboració entre ambdues institucions amb vista a impulsar els projectes d'investigació que tingui la Fundació.

Que la Fundació Kovacs és una institució filantròpica, privada, declarada d'utilitat pública de caràcter permanent, dotada de personalitat jurídica, amb plena capacitat d'obrar i patrimoni propi, que té com a objectiu fundacional contribuir de forma desinteressada i sense afany de lucre a les finalitats d'interès general següents:

a) Promoure la investigació científica, la formació mèdica, l'assistència sanitària i l'acció social.

b) Desenvolupar programes d'investigació, prevenció i tractament relacionats amb les patologies mecàniques del raquis (columna vertebral), atesa la seva repercussió en la qualitat de vida de la població.

Per establir vies de cooperació, dins els marcs establerts a la legislació vigent, ambdues institucions

ACORDEN

Primer

Que els alumnes de l'Escola d'Infermeria podran participar com a becaris en la recollida de dades dels projectes d'investigació proposats que es duen a terme en diversos centres de Mallorca:

¿ Relació entre el dolor d'esquena i les característiques de la superfície de descans.

¿ Avaluació de l'efecte de dos tipus de matalassos sobre la dorsàlgia i lumbàlgia inespecífica.

Segon

Que un professor del Departament d'Infermeria participarà com a coordinador dels alumnes d'Infermeria becaris. El professor i els estudiants becaris es reuniran per tal de planificar les activitats que s'hagin de realitzar. Així mateix el coordinador podrà participar en la realització de seminaris específics, per a la preparació dels becaris, abans de la realització dels estudis i d'acord amb les condicions que es concretin.

Tercer

El finançament que sigui necessari per a la realització del programa serà gestionat per la Fundació Kovacs, la qual podrà rebre aportacions d'altres entitats patrocinadores que acceptin participar-hi, i la firma d'aquest conveni no suposarà cap compromís econòmic per a la Universitat de les Illes Balears.

Quart

Ambdues institucions s'intercanviaran informació sobre programes i activitats pel que fa a la formació i investigació en temes referents a la salut.

Per fer el seguiment de les vies de col·laboració esmentades, cada una de les parts nomenarà els seus membres del comitè de seguiment del conveni.

El present conveni té una validesa de dos anys i serà renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de setembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni marc de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Kovacs,

Francisco Manuel Kovacs
President