Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 29 de novembre de 2000

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Joan Pascual i Amorós, batlle de l'Ajuntament de Capdepera.

I d'altra banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet i Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU, BOE núm. 209, d'1 de setembre), el Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

MANIFESTEN

Que l'Ajuntament de Capdepera està interessat en la realització d'un estudi social, d'acord amb el detall inclòs en el projecte annex, el qual ha de permetre actualitzar el diagnòstic social realitzat fa deu anys a Capdepera.

Per això es formalitza aquest conveni de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

1. A proposta de la Regidoria de Sanitat i Benestar Social de l'Ajuntament de Capdepera, la direcció del treball d'enquesta anirà a càrrec del doctor Lluís Ballester Brage, professor titular d'universitat de Mètodes d'Investigació, del Departament de Ciències de l'Educació, que tindrà com a interlocutors vàlids a la senyora M. Teresa Flaquer Villiger i al senyor Pere Cortada Obrador, tècnics responsables de l'estudi de l'Ajuntament de Capdepera.

Segona. Contingut econòmic

1. L'Ajuntament de Capdepera abonarà com a contraprestació pel treball la quantitat d'1.500.000 (un milió cinc-centes mil) pessetes, IVA inclòs.

2. El pagament s'efectuarà en dues anualitats, i es farà de la manera següent:

¿ L'any 2000, la quantitat de 700.000 pessetes, una vegada entregat i aprovat el model de qüestionari inclòs en el projecte del treball d'investigació, i sempre abans del dia 1 de novembre de l'any 2000,

¿ L'altra part, una vegada entregat l'estudi objecte del treball, dins el mes de gener de l'any 2001, i amb la conformitat prèvia del director del projecte d'inversió en què s'emmarca el present conveni.

3. La quantia estipulada es farà efectiva al compte núm. 1419833-64 de la Caixa de Balears, «Sa Nostra» (of. 2051), a nom de la Universitat de les Illes Balears.

4. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec a la partida pressupostària núm. 00 1 451 22609. Publicacions, de l'Ajuntament de Capdepera.

Tercera. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament del treball, d'acord amb les dates establertes en aquest document i, per part de l'Ajuntament de Capdepera, amb l'abonament del total de la quantia esmentada dins els terminis assenyalats.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip de treball. Per tant, les decisions tècniques relacionades amb el treball encarregat i el seu parer no són representatius de la Universitat, ni es podran considerar com a opinions del conjunt de la Universitat, llevat que aquesta es pronunciï per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica (instruments, dades, etc.) pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments utilitzats com a eines en el treball són propietat de la Universitat, i qualsevol nou instrument adquirit en el transcurs del treball romandrà integrat com a part dels béns de la mateixa Universitat.

Setena. Règim d'adscripció de béns

1. Si com a conseqüència del conveni al llarg de la realització del treball sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual elaborades pels professors implicats en el conveni, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador, en la mateixa proporció que representen les seves aportacions econòmiques.

2. En cas que, del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte dels treballs realitzats, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, d'acord mutu, establiran el règim aplicable de la forma que resulti beneficiosa per part a les dues parts, tenint en compte l'organisme finançador.

Vuitena. Utilització dels resultats

En les comunicacions que faci l'Ajuntament de Capdepera sobre el treball realitzat haurà de fer esment del treball realitzat per l'equip de professors de la Universitat. L'Ajuntament de Capdepera pot informar sobre el treball realitzat sense que calgui autorització expressa dels professors implicats o de la Universitat.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de l'Ajuntament de Capdepera.

Desena. Vigència del contracte

El treball es lliurarà abans del dia 1 de febrer de 2001. Per tant, la vigència del conveni finalitzarà en lliurar-se el treball d'acord amb els terminis establerts.

No obstant l'anterior, si per motius justificats el treball no està acabat en la data prevista, el conveni podrà renovar-se per mutu acord de les parts.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, l'Ajuntament de Capdepera es compromet a fer efectiva, contra factura de la Universitat, la quantitat econòmica equivalent a la part de l'estudi realitzada, que li serà lliurada.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la gestió, la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de la regidoria de Sanitat i Benestar Social, per M. Teresa Flaquer Villiger i Pere Cortada Obrador, i per part de la Universitat, per Lluís Ballester Brague. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de la formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualssevol altres que els puguin correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de setembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Ajuntament de Capdepera,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Pascual
Batlle
Llorenç Huguet
Rector