Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE «SA NOSTRA», CAIXA DE BALEARS, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA, EIVISSA I FORMENTERA, PER A LA CREACIÓ D'UN OBSERVATORI DE LA MEDITERRÀNIA

Palma, 1 de desembre de 2000

REUNITS

D'una part, el senyor Miquel Capellà i Moià, que, com a president de «Sa Nostra», Caixa de Balears, intervé en representació d'aquesta entitat, amb domicili social al carrer del Ter, 16, de Palma.

De l'altra part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra part, el senyor Miquel Lladó i Oliver, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, amb domicili social al carrer de l'Estudi General, 7, de Palma.

Comunament d'acord,

EXPOSEN

I. Que les Illes Balears al llarg de la història han tingut un paper rellevant a la Mediterrània en el camp de la cultura, les relacions comercials i la comunicació entre els pobles.

II. Que la Cambra de Comerç, la Universitat de les Illes Balears i «Sa Nostra», Caixa de Balears, estan d'acord a recuperar aquesta tradició i en aquest acte volen refermar la voluntat d'impulsar la iniciativa de difusió del coneixement de la cultura i de les relacions comercials entre els pobles de la Mediterrània.

III. Que les tres institucions volen posar a disposició de l'objectiu comú els seus coneixements, els seus mitjans i les seves relacions amb les institucions homòlogues de les zones on s'intervingui.

IV. Que un dels objectius de la Cambra de Comerç, de la UIB i de «Sa Nostra», Caixa de Balears, és donar suport als empresaris, així com a altres agents socials i econòmics de les Illes Balears, per afavorir la seva obertura a nous mercats i a nous coneixements.

V. Que és interès de les parts concurrents formalitzar un conveni mitjançant el qual es reguli la cooperació amb l'objectiu d'apropar les Illes Balears als altres països de l'entorn de la conca mediterrània i de promoure accions conjuntes, a mitjà i a llarg termini, dins aquests àmbits, d'acord amb el que s'estipula als següents

PACTES

Primer . La Cambra de Comerç, la UIB i «Sa Nostra», Caixa de Balears, amb l'afany de promoure un desenvolupament sostenible a les zones d'interrelació, promouran la creació d'un Observatori de la Mediterrània, amb l'objectiu d'analitzar la situació socioeconòmica actual dels països de la conca mediterrània, així com les seves perspectives de futur.

Segon . La Cambra de Comerç, la UIB i «Sa Nostra», Caixa de Balears, cooperaran en l'organització de missions culturals i comercials, així com fòrums, jornades, congressos i altres programes d'acció que refermin les relacions entre els països de la conca mediterrània.

Tercer . La Cambra de Comerç, la UIB i «Sa Nostra», Caixa de Balears, faran una aportació equivalent en els distints projectes de cooperació en funció de les seves capacitats d'acció i des del seu camp de coneixement, de relació i d'actuació.

Quart . Amb la finalitat d'assolir els objectius de l'expositiu i sempre que les circumstàncies ho facin convenient, i amb l'acord previ de les parts, aquest conveni es podrà fer extensiu a altres institucions.

Cinquè . Les tres parts es comprometen a actuar de comú acord pel que fa a la comunicació pública de qualsevol projecte emprès a l'empara d'aquest conveni.

Sisè . Es nomenarà una comissió de seguiment de l'Observatori, composta per un representant de cadascuna de les entitats participants. Aquesta comissió podrà nomenar un coordinador de l'Observatori si ho considera adient, en funció del volum de feina existent.

Setè . El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa inicial d'un any, període que es renovarà automàticament. Les parts signants, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, totes les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 19 de setembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, se signa en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per «Sa Nostra», Caixa de Balears,

Miquel Capellà
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera,

Miquel Lladó
President