Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ACADÈMIA D'EDUCACIÓ FÍSICA P.F. LESGAFT DE RÚSSIA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Sant Petersburg, 8 de novembre de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Rector de l'Acadèmia d'Educació Física P.F Lesgaft de Rússia, Magnífic Senyor Vladimir U. Ageevets, com a representant d'aquesta.

En nom d'ambdues institucions i reconeixent-se recíprocament capacitat per obrar i obligar-se en virtut de la representació que tenen, formalitzen el present conveni marc de col·laboració científica i tècnica, davant la conveniència d'establir relacions entre ambdues institucions, amb l'objecte d'afavorir el desenvolupament d'aquelles funcions comunes que tenen encomanades i sota els següents

PRINCIPIS

Primer . Afavorir l'intercanvi de coneixements científics, tècnics i culturals entre els laboratoris, les facultats, les escoles, els departaments, els serveis i els instituts d'ambdues institucions, en els camps i àrees d'interès comú.

Segon . Promocionar la realització d'estudis, investigacions, activitats i treballs tècnics que interessin ambdues institucions.

Tercer . Organitzar títols propis, conferències, seminaris, cursos, etc., amb les condicions que s'estableixin de mutu acord i amb la finalitat del reconeixement mutu dels títols propis de cada institució.

Quart . Crear un fons de documentació tecnicocientífica, a partir de la documentació i informació sobre els distints camps i àrees en què es col·labori, i promoure'n la difusió en l'àmbit d'influència d'ambdues institucions.

Cinquè . Intercanviar professorat entre ambdues institucions, amb el fi de participar i col·laborar en el desenvolupament de projectes i cursos concrets.

Sisè . Intercanviar estudiants postgraduats per a cursos d'especialització i tercer cicle.

Setè . Crear una comissió mixta de quatre membres per cada institució que vetllarà pel compliment dels acords i proposarà accions concretes en el marc d'aquest acord, i que figura a l'annex 1.

Per a la realització d'activitats concretes es procedirà a elaborar acords específics, o bé com a annexos al present conveni o bé com a cossos separats, encara que de conformitat amb la lletra i l'esperit d'aquest conveni. En els dits acords es precisaran les formes concretes de col·laboració.

Per a la realització dels distints acords específics que puguin desenvolupar-se es podran recaptar subvencions d'altres organismes.

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i tindrà una durada indefinida, llevat que alguna de les parts el denunciï per escrit amb sis mesos d'antelació, cas en què s'haurà de salvaguardar la vigència dels acords específics que en aquell moment estiguin operatius, llevat que ambdues parts acordin una altra cosa.

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 24 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I en testimoniatge de conformitat amb el que s'ha expressat i de vinculació amb el present conveni, el signen i es compel·leixen a executar-lo, al lloc i en la data indicats més amunt.

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

El Rector de l'Acadèmia d'Educació Física P.F. Lesgaft de Rússia,

Llorenç Huguet
Vladimir U. Ageevets

Annex 1

Per part de la UIB:

Dra. Mercè Gambús Saiz, vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.
Dra. Patrícia Trapero Llobera, directora del Servei d'Activitats Culturals.
Dr. Antoni Pons Biescas, director del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física.
Sr. Pere Palou Sampol, coordinador de l'àrea Educació Física i esportiva.