Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA, amb CIF S0733002 J, AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA), LA FUNDACIÓ AENA, amb NIF G 81119208, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS amb CIF Q 0718001 A, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA amb CIF Q0818001 J, L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS amb CIF S 5700002 H, i L'AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS, amb CIF P 0705200 D, PER A L'EXCAVACIÓ I VALORACIÓ DEL POBLAT TALAIÒTIC DE BINIPARRATX PETIT

Maó, 19 de maig de 2000

REUNITS

D'una banda, el senyor Fernando Piña Saiz, amb DNI 41172114 K, president del Patronat de la Fundació AENA, i el senyor Enrique Moral Sandoval, DNI 19492541, director gerent de l'esmentada Fundació (NIF G 81119208 i domicili social a Madrid, C/ Gra. Pardeñas, 116).

De l'altra, l'Honorable Senyora Joana Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca (en endavant, CIM) i de l'Institut Menorquí d'Estudis (en endavant, IME), el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Antoni Caparrós Benedicto, Rector de la Universitat de Barcelona (en endavant, UB), el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), i l'Il·lustríssim Senyor Llorenç Carretero, batlle de l'Ajuntament de Sant Lluís.

Es reconeixen mútuament capacitat per actuar i d'obligar-se per la representació que tenen, per la qual cosa,

MANIFESTEN

Que el dia 26 de maig de 1999 les entitats que encapçalen aquest document signaren un conveni de col·laboració amb la finalitat d'ajuntar esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin el coneixement i la difusió de la prehistòria i la història de Menorca, centrant-se, en primer lloc, en el poblat talaiòtic de Biniparratx Petit, que es troba en terrenys dels quals és propietària AENA.

L'esmentat conveni estipulava la firma d'un protocol anual d'actuacions que, per a l'any 2000, es concreten en els següents

ACORDS

Primer . La UIB, la UB i l'IME aportaran els mitjans humans, tècnics i científics per a la realització de l'excavació arqueològica i el posterior estudi dels materials recuperats que es detallen al projecte adjunt.

Segon . El CIM aportarà, amb la mateixa finalitat, 1.100.000 (un milió cent mil) pessetes i els mitjans tècnics disponibles del Servei de Patrimoni per al desbrossament i la conservació de les restes immobles recuperades.

Tercer . Igualment, AENA es compromet a aportar, durant el present exercici, que es pugui fer ús del poblat de Biniparratx Petit, el qual quedarà tancat.

La Fundació AENA aportarà, el present any, amb càrrec als seus pressuposts, la quantitat de 5.000.000 (cinc milions) de pessetes per sufragar les despeses dels treballs científics.

Quart . L'Ajuntament de Sant Lluís aportarà 1.000.000 (un milió) de pessetes per garantir l'allotjament i la manutenció dels equips de treball que s'han de desplaçar fora de l'illa.

Cinquè . La Fundació AENA i les institucions faran les aportacions econòmiques corresponents a través de l'IME, que actuarà com a coordinador entre aquestes i les universitats.

Sisè . Totes les entitats signants d'aquest protocol es comprometen a cercar solucions de continuïtat al projecte almenys durant tres anys.

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per la Universitat de Barcelona,

Llorenç Huguet
Rector

Antoni Caparrós
Rector

   
Pel Patronat de la Fundació AENA,
Per la Fundació AENA,
Fernando Piña
President
Enrique Moral
Director gerent
   

Pel Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis,

Per l'Ajuntament de Sant Lluís,

Joana Barceló
Presidenta

Llorenç Carretero
Batlle