Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL D'ADHESIÓ AL CONVENI INTERUNIVERSITARI PER A LA REALITZACIÓ D'UN DOCTORAT EN QUÍMICA TEÒRICA I COMPUTACIONAL SIGNAT L'1 DE JUNY DE 1999

Madrid, 21 de juny de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Rafael Puyol Antolín, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure el present protocol, i a aquest efecte

EXPOSEN

I . Que hi ha un conveni subscrit pels rectors de les universitats (per ordre alfabètic) Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Barcelona, de Girona, les Illes Balears, Jaume I de Castelló, del País Basc, Rovira i Virgili, de Salamanca, de Sevilla, de València i de Valladolid (document adjunt núm. 1).

II . Que l'article 31 de la Llei orgànica de reforma universitària (BOE 1-IX-1983) regula els cursos de doctorat, entenent que la finalitat d'aquests cursos és «l'especialització de l'estudiant i la seva formació en les tècniques d'investigació, dins una àrea de coneixement».

III . Que el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris i l'obtenció i l'expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau (BOE 1-V-1998), estableix el marc legal per al desenvolupament de programes de doctorat, i declara expressament el suport als programes interuniversitaris.

IV . Que els Estatuts de la UCM (BOE 4-XI-1991) i els desenvolupaments normatius persegueixen incentivar la qualitat en els programes de tercer cicle.

V . Que la Comissió de Doctorat de la UCM va aprovar en data 9 de maig de 2000 el programa de doctorat interuniversitari de Química Teòrica i Computacional (document adjunt núm. 2).

VI . Que les entitats, considerant que tenen uns objectius en part coincidents i complementaris, desitgen de subscriure el present protocol a fi de millorar les respectives comeses, i per això formalitzen el present document d'acord amb la següent

CLÀUSULA

ÚNICA

La Universitat Complutense de Madrid s'adhereix al conveni esmentat abans amb el compromís de complir-lo en tots els termes i en igualtat de condicions amb totes les universitats signatàries.

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.25) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre (BOE núm. 4, de 4 de gener de 1990).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, ambdues parts signen el present protocol en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat Complutense de Madrid,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Rafael Puyol
Rector
Llorenç Huguet
Rector