Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I "SA NOSTRA" PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CARNET UNIVERSITARI AMB MONEDER ELECTRÒNIC.

Palma de Mallorca, 5 d'octubre de 2000

REUNITS

D'una banda, el senyor Llorenç Huguet i Rotger, amb NIF 41730908F, Rector de la Universitat de les Illes Balears, (d'ara endavant UIB), que actua en nom i representació d'aquesta universitat.

I de l'altra, el senyor Pere J. Batle Mayol, amb NIF 41.373.428 Q, Director General de "Sa Nostra", que actua en nom i representació d'aquesta institució.

EXPOSEN

Que ambdues institucions estan interessades en la creació i la implantació entre el col·lectiu que integra la comunitat universitària d'una targeta intel·ligent amb diverses aplicacions que faciliti la realització d'una sèrie de prestacions.

Per això, i per tal de formalitzar la col·laboració d'ambdues institucions per a la consecució, de l'objectiu abans esmentat, subscriuen el present conveni específic que sotmeten a les següents:

CLÀUSULES

Primera .- La UIB i Sa Nostra col·laboraran en la fabricació i la implantació a la Universitat de les Illes Balears d'una targeta intel·ligent amb l'objectiu de facilitar als seus titulars la realització d'una sèrie de prestacions vinculades amb les següents funcions:

 1. identificativa de la persona
 2. connexió amb aplicacions informàtiques diverses
 3. moneder electrònic

Segona .- Es crearà una Comissió de Seguiment formada per les persones que determini la UIB i Sa Nostra, la qual es reunirà a petició d'una de les parts.

La funció principal entre d'altres serà la d'estudiar i proposar qualsevol tema, iniciativa o servei que segui d'interès per a ambdues parts.

En tot cas l'objectiu de les parts és que a partir del 30 de setembre de 2000 les targetes intel·ligents estiguin a disposició dels usuaris i que l'operativitat de la targeta es posi en funcionament en començar la matriculació del curs acadèmic 2000-01.

Tots els acords de la Comissió de Seguiment seran per unanimitat.

Tercera .- La UIB determinarà l'àmbit de distribució de la targeta intel·ligent que comprendrà en tot cas els membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent, personal d'administració i serveis, i també altre personal que per la seva especial vinculació amb la UIB, en sigui mereixedor.

Així mateix la UIB definirà les condicions d'utilització de la targeta intel·ligent i les causes de suspensió i anul·lació, de les aplicacions de la UIB. En el cas de la retirada de la targeta abans del seu venciment, s'haurà de tenir en compte i permetre la descàrrega i/o costum dels moneders de l'EMT, Telefònica i en general.

Quarta .- La UIB i Sa Nostra acordaran el disseny de la targeta que, en tot cas, haurà d'incloure els logotips de les dues entitats col·laboradores.

Cinquena .- Cada targeta intel·ligent inclourà necessàriament els aspectes següents:

  1. Una banda magnètica
  2. Un codi de barres per a les gestions de totes les activitats de les biblioteques
  3. Un xip de memòria, la capacitat del qual definiran les institucions col·laboradores
  4. Una fotografia de la persona
  5. La Comissió de Seguiment podrà determinar la inclusió d'altres elements.

Sisena .- En relació amb les aplicacions que preveu la clàusula primera del present conveni, el funcionament de la targeta comprendrà els aspectes següents:

  1. La targeta es podrà connectar amb determinades aplicacions informàtiques de la UIB, mitjançant els punts d'informació de Sa Nostra amb l'objectiu de poder consultar les aplicacions de la UIB des de qualsevol lloc on hi hagi punts d'informació.
  2. La targeta permetrà també la sol·licitud de tràmits administratius. El pagament d'aquestes peticions es podrà fer mitjançant la targeta.
  3. Com a moneder electrònic

   -Càrrega: es carregarà als caixers terminals Sa Nostra. El soft a utilitzar per fer aquesta operació serà el de Sa Nostra.
   -Consum: en tots els punts de venda del campus s'instal·laran lectors del xip de la targeta.
   -La recuperació del saldo del moneder general podrà efectuar-se en els caixers de Sa Nostra. La recuperació del saldo dels moneders de l'EMT i de Telefònica serà la que estableixi aquestes entitats en cada moment, havent de ser reclamat directament a aquestes empreses.

Setena .- El cost de confecció dels carnets anirà a càrrec de Sa Nostra. Així mateix, Sa Nostra es farà càrrec del cost d'un becari, per al desenvolupament d'aquest projecte.

Vuitena .- Sa Nostra i la UIB es comprometen a no utilitzar la informació a la qual tenguin accés per a l'elaboració d'aquest projecte, llevat de la que sigui necessària per a les funcions implícites en el funcionament de la targeta intel·ligent que seran dissenyades durant l període conjunt.

Novena .- La UIB facilitarà, dins les seves possibilitats inclòs el cobrament de les matrícules, l'ús de les targetes de Sa Nostra (incloses les intel·ligents) i, en general, de qualsevol altre servei i/o despesa derivada de la relació amb els estudiants.

Desena .- La UIB facilitarà els contactes necessaris amb les persones i empreses que operin dins el campus per a les finalitats comercials de Sa Nostra.

Onzena .- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i podrà ser modificat per mutu acord de les parts.

La durada s'estableix per un període inicial de dos anys, prorrogable tàcitament per períodes de sis anys, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, amb sis mesos d'antelació la seva voluntat de resoldre'l abans del termini establert, o de no prorrogar-lo.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I, perquè així consti signen el present document, per duplicat, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Per Sa Nostra

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pere J. Batle Mayol

Llorenç Huguet
Rector