Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A L'ACTUALITZACIÓ DE L'ENQUESTA D'INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS DELS MUNICIPIS DE MALLORCA

Palma, 10 de novembre de 2000

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Josep Gomila Benejam, conseller delegat de Cooperació Municipal del Consell Insular de Mallorca.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que el Consell Insular de Mallorca està interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per dur a terme l'actualització de l'enquesta d'infraestructures i equipaments dels municipis de Mallorca prevista a l'article 3 del Reial decret 1328/1997, d'1 d'agost, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat en les inversions de les entitats locals.

Que la Universitat també està disposada a participar en la realització d'aquest treball mitjançant el Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica del Vicerectorat d'Investigació.

Que a l'empara del conveni marc signat per ambdues institucions, signat amb data 13 de març de 1984,

ACORDEN

1. És objecte del present conveni l'actualització (4a. fase: any 2000) de l'enquesta d'infraestructures i equipaments dels municipis de Mallorca (excepte Palma).

2. La Universitat de les Illes Balears es compromet a dur a terme la realització d'aquest treball sota la supervisió del Consell de Mallorca i les ordres i directrius del Ministeri de les Administracions Públiques (MAP), d'acord amb la proposta tècnica que forma part d'aquest conveni com a annex 1.

3. Per a l'efectivitat del present conveni el Consell de Mallorca hi destina del pressupost de l'any 2000 (partida 60.51800.22706) la quantitat de 20.000.000 (vint milions) de pessetes i del pressupost de l'any 2001 la quantitat de 3.780.000 (tres milions set-centes vuitanta mil) pessetes.

4. El pagament de la quantitat assenyalada al punt anterior es farà efectiu a la UIB fraccionadament a mesura que la UIB vagi presentant les factures corresponents pel treball realitzat.

5. La UIB es compromet a realitzar el treball esmentat en un termini màxim de setze mesos comptats des del dia de la signatura del present conveni.

6. Aquest conveni tindrà la mateixa durada que els treballs i les accions que en constitueixen l'objecte, per la qual cosa no finalitzarà fins que no acabin aquests.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 31 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular de Mallorca,

Josep Gomila
Conseller delegat de Cooperació Municipal

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Annex I

1. Títol del projecte

Realització de l'enquesta d'infrastructures i equipaments dels municipis de l'illa de Mallorca 2000-2001

2. Objectius del treball

Creació d'una base de dades territorial en format digital amb l'estructura proposada pel Ministeri de les Administracions Públiques (MAP) de les infraestructures i els equipaments dels municipis de Mallorca.

Creació dels fitxers digitals, normalitzats i validats segons les especificacions del MAP amb les dades dels equipaments i infraestructures de Mallorca (excepte Palma).

3. Metodologia

El desenvolupament del projecte inclourà dues fases:

Fase 1. Treball de camp

Consistirà en la recollida in situ en cada municipi de les dades referides a les seves infraestructures i els equipaments.

Aquesta fase inclourà la realització d'enquestes a diferent personal dels ajuntaments, la visita a diferents instal·lacions i la recollida d'informació al camp.

Així mateix es procedirà a la representació cartogràfica de la informació recollida de forma analògica i/o digital.

Fase 2. Treball de Gabinet

Una vegada recollides les dades serà necessari organitzar-les segons l'estructura establerta pel MAP per poder incorporar-les a l'aplicació informàtica pertinent.

Posteriorment serà necessària la validació de les dades segons el sistema establert pel MAP.

El projecte requerirà una gran coordinació per poder establir els diferents equips de treball i programar convenientment la recollida de dades amb la construcció de la base de dades digital segons les especificacions del MAP.

4. Pla de treball

El treball es desenvoluparà en setze mesos des de la signatura del contracte.

Es crearan dos grups de treball:

Grup de camp. S'encarregarà de la recollida d'informació.

Grup de Gabinet. S'encarregarà de la compilació de la informació i de l'estructuració de les dades amb el format establert pel MAP.

5. Resultats del treball

Els resultats del treball seran:

¿ Una base de dades digital de les infrastructures i els equipaments dels municipis de Mallorca (sense incloure-hi el municipi de Palma) segons les especificacions del Ministeri de les Administracions Públiques.

¿ Un conjunt de taules, mapes i altre material gràfic resultat dels treballs de recopilació d'informació als diferents ajuntaments analitzats.

6. Equip de treball

El projecte serà realitzat al Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica (LSIG) de la Universitat de les Illes Balears per personal tècnic qualificat.

La coordinació anirà a càrrec del senyor Maurici Ruiz, director del LSIG.

7. Pressupost

Conceptes

 

Personal

14.500.000 ptes.

Material fungible

500.000 ptes.

Viatges i dietes

1.400.000 ptes.

Costos indirectes (amortització de l'equipament, administració i gestió del projecte)

4.100.000 ptes.

   

TOTAL

20.500.000 ptes.

IVA (16%)

3.280.000 ptes.

TOTAL + IVA

23.780.000 ptes.