Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ I ENERGIA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 14 de novembre de 2000

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Misericòrdia Ramon i Juanpere, consellera d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions mitjançant les conselleries que constitueixen el Govern.

Que aquest conveni marc de col·laboració es desenvoluparà amb iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols que s'adjuntaran al conveni.

Que la Conselleria d'Innovació i Energia, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent (Ordre del President de les Illes Balears de 16 de març de 2000), manifesta el seu interès a desenvolupar una col·laboració estable, continuada i específica amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial en el marc d'actuació propi de la UIB.

Que la UIB manifesta el seu interès a signar un protocol específic amb la Conselleria d'Innovació i Energia, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la investigació i el desenvolupament tecnològic.

Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer . Signar el present protocol de cooperació, que s'inclourà com a annex del conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon . La Conselleria d'Innovació i Energia manifesta el seu compromís de cofinançar actuacions que es realitzin al campus de la UIB en el marc dels Fons estructurals de desenvolupament regional (FEDER) en el període 2000-2002, desenvolupades per l'Administració central de l'Estat i que s'executaran de comú acord amb la Comunitat Autònoma. La planificació concreta de les actuacions i de les aportacions de cada part es farà quan les administracions pertinents informin sobre la quantitat d'aquests fons que es destinin a l'eix de R+D i a les zones d'Objectiu 2 de les Illes Balears.

Tercer . Entre les actuacions plantejades per cofinançar a càrrec de l'esmentat programa operatiu FEDER, es declaren de mutu interès prioritari les següents:

a. Edifici per allotjar els Serveis Cientificotècnics de la UIB. L'esmentat edifici es construirà, si escau, al campus de la UIB, i s'hi integraran serveis analítics propis del Govern balear que s'especificaran en el seu moment: s'establirà en aquest aspecte un protocol específic entre les parts per regular l'estatus i el règim de funcionament d'aquest centre.

b. Institut d'Investigació en Ciències de la Salut. Se'n determinarà, en el moment que es disposi de més informació sobre la quantia i naturalesa dels fons FEDER, la ubicació més convenient, així com es determinaran les institucions, distintes del Govern i la UIB, que puguin i hagin de participar en el centre. En aquest institut s'hi integraran serveis del Govern, actualment existents o que s'hagin de crear, relacionats amb les ciències de la salut. L'estatus, el funcionament i l'estructura de l'esmentat institut es determinaran mitjançant un protocol específic entre les parts.

c.Xarxa de comunicacions de la UIB. Se substituirà el primer nivell de la xarxa de comunicacions de la UIB, actualment FDDI a 100 Mbps, per Gigabit Ethernet. S'incorporaran els centres geogràficament dispersos a la xarxa de la UIB. A més, es proposa millorar els serveis actuals i incorporar-n'hi altres de nous.

Una vegada conegut el programa operatiu FEDER per a aquest primer període, es procedirà a una revisió dels projectes elaborats per la UIB que es refereixen tant a les actuacions indicades com a la resta d'actuacions que queden posposades per a la segona fase.

  Quart . Amb referència a telecomunicacions, el present protocol inclou les actuacions següents en les condicions que s'especifiquen:

  a. La Conselleria proporcionarà l'accés de les extensions universitàries d'Eivissa i Menorca a la xarxa corporativa del Govern mitjançant fibra òptica amb una capacitat mínima garantida per cada una equivalent a dos enllaços, un per a veu i un per a dades, de 2 Mbps cadascun.

  b. La Conselleria facilitarà la incorporació de l'IMEDEA a la xarxa corporativa del Govern amb càrrec a eventuals millores tecnològiques previstes a l'extensió del conveni per al desenvolupament d'infraestructures avançades de telecomunicacions entre Telefónica de España i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si les esmentades millores tecnològiques no es poden dur a terme, la Conselleria assumirà les inversions en noves infraestructures necessàries per posar en marxa la connexió.

  c. La UIB cedirà al Govern de les Illes Balears els drets de pas i drets d'ús per a eventuals instal·lacions de telecomunicacions dins el campus i altres edificis de la seva propietat, que es construeixin per comú acord entre ambdues institucions.

  d. La UIB facilitarà l'accessibilitat física, així com un contacte telefònic, vint-i-quatre hores al dia, cada dia de l'any, per a eventuals intervencions del personal tècnic designat pel Govern a les instal·lacions de telecomunicacions esmentades anteriorment i en particular a les extensions universitàries d'Eivissa i Menorca.

  Cinquè . La Conselleria iniciarà un programa de dotació d'infraestructures de R+D a la UIB, que es dotarà en aquest exercici 2000 amb un fons de 50 milions de pessetes. La proposta de distribució concreta d'aquest pressupost la realitzarà, anualment, la UIB, i haurà de ser aprovada per la comissió mixta a la qual es fa referència a l'apartat següent. Aquesta dotació econòmica serà subsumida per l'aportació del Govern a les actuacions FEDER a què s'ha fet referència anteriorment, una vegada es disposi de les dades concretes del programa operatiu corresponent.

   Sisè . D'acord amb el que preveu l'article sisè del Conveni marc Govern Balear - UIB, es constituirà una comissió específica paritària mixta formada per quatre membres de cada institució per al seguiment del present protocol.

   El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 24 d'octubre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

   Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

   Per la Conselleria d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears,

   Per la Universitat de les Illes Balears,

   Misericòrdia Ramon
   Consellera

   Llorenç Huguet
   Rector