Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT CENTRAL DE L'EQUADOR (EQUADOR)

Palma/Quito, 8 de febrer de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Central de l'Equador, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Víctor Hugo Olalla Proaño, com a representant d'aquesta, de conformitat amb la llei i l'estatut universitari.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En benefici de la cooperació acadèmica i amb caràcter de conveni per contribuir a l'educació internacional i intercultural de la humanitat, la Universitat Central de l'Equador i la Universitat de les Illes Balears acorden de desenvolupar vincles acadèmics i culturals.

BASES GENERALS D'ACORD

Primera

La Universitat Central de l'Equador i la Universitat de les Illes Balears tenen com a propòsits institucionals fonamentals:

¿ Impartir l'ensenyament superior.
¿ Realitzar la investigació científica en les diferents àrees del coneixement humà.
¿ Difondre i estendre els beneficis de la cultura.

Segona

Per raó de la seva essència i dels interessos i objectius comuns, ambdues universitats coincideixen en la conveniència d'establir i promoure llaços acadèmics i culturals que enriqueixin la formació dels integrants de les respectives comunitats.

Tercera

En virtut dels objectius i propòsits esmentats, ambdues institucions acorden d'establir el present acord segons les següents:

CLÀUSULES

Primera

L'objectiu del present conveni és establir les bases que permetin de realitzar accions de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat Central de l'Equador i la Universitat de les Illes Balears, en àrees de mutu interès.

Segona

Tots els acords finals del present conveni hauran de ser compatibles amb les disposicions legals i els propòsits de les reglamentacions respectives, així com amb les polítiques i la capacitat econòmica de cada una de les institucions participants.

Tercera

Cada una de les parts designarà un coordinador per executar les disposicions de les autoritats universitàries i administrar les operacions que requereixin els programes que s'estableixin dins el marc d'aquest conveni.

Quarta

Cada projecte d'intercanvi o cooperació emanat del present conveni haurà d'integrar-se en les activitats de cada institució i serà objecte d'un acord particular, en el qual es precisaran: els recursos tècnics, financers i humans necessaris per a la seva realització; els procediments generals per a la seva operació; i la durada i les condicions de renovació del programa corresponent.

Cinquena

Ambdues universitats es comprometen a compartir l'ús d'instal·lacions, equip i materials sota la supervisió de la institució amfitriona, sense més restricció que les mateixes limitacions dels seus recursos.

Sisena

Els resultats de les activitats dels intercanvis objecte del present conveni que es considerin d'importància a parer de les parts seran publicats de forma conjunta, i es concediran els crèdits a qui correspongui.

Setena

Ambdues universitats es comprometen a donar la deguda difusió entre les respectives comunitats als programes emanats del present conveni.

Vuitena

El present acord entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena

Els aspectes no prevists en el present conveni seran objecte d'acord per separat.

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de novembre de 1997 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universiat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 1997, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.25) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre (BOE núm. 4, de 4 de gener de 1990).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet Rotger
Rector

Per la Universitat Central de l'Equador ,

Víctor Hugo Olalla Proaño
Rector