Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni marc de cooperació entre les universitats de Cantàbria, Illes Balears, la Rioja, Oviedo, País Basc, Pública de Navarra i Saragossa

27 de juliol de 2000

REUNITS

L'Excm. Sr. Jaime Vinuesa Tejedor, Rector Magnífic de la Universitat de Cantàbria, en representació d'aquesta, amb seu a l'av. de los Castros, s/n, 39005 Santander, CIF: Q3918001C.

L'Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta, amb seu a la cra. de Valldemossa, km. 7,5, 07071 Palma, CIF: Q0718001-A.

L'Excm. Sr. Urbano Espinosa Ruiz, Rector Magnífic de la Universitat de la Rioja, en representació d'aquesta, amb seu a l'av. de la Paz, 93, 26004 Logronyo, CIF: Q2618002-F.

L'Excm. Sr. Juan Antonio Vázquez García, Rector Magnífic de la Universitat d'Oviedo, en representació d'aquesta, amb seu a San Francisco, 3, 33003 Oviedo, CIF: Q3318001-I.

L'Excm. Sr. Manuel Montero García, Rector Magnífic de la Universitat del País Basc, en representació d'aquesta, amb seu al Campus de Leioa, 48940 Leioa, CIF: Q4818001-B.

L'Excm. Sr. Antonio Pérez Prados, Rector Magnífic de la Universitat Pública de Navarra, en representació d'aquesta, amb seu al Campus d'Arrosadía, 31006 Pamplona, CIF: Q3150012G.

L'Excm. Sr. Felipe Pétriz Calvo, Rector Magnífic de la Universitat de Saragossa, en representació d'aquesta, amb seu a la plaça de San Francisco, s/n, 50006 Saragossa, CIF: Q5018001-G.

MANIFESTEN

Que en els últims mesos, representants de les diferents Universitats que componen el Grup 7 d'Universitats han desenvolupat converses tendents a programar i implantar de manera conjunta Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles amb especialització temàtica per a estudiants d'Estats Units.

Que havent assolit les converses i treballs preparatoris el grau suficient de maduració, és necessari plasmar les condicions concretes dels esmentats Cursos en un conveni específic, en l'àmbit del Conveni Marc de Cooperació entre les set Universitats, firmat a Palma el 16 de maig de 1997.

Per tot això

ACORDEN

Primer. Les Universitats signants es comprometen a implantar de manera conjunta Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles amb especialització temàtica per a estudiants d'Estats Units, en les condicions del present conveni.

Segon. Les condicions bàsiques dels Cursos d'especialització esmentats són les següents:

A) Els cursos s'ofertaran dues vegades l'any, en el primer i en el segon quadrimestre de cada curs acadèmic respectivament.

B) El programa s'iniciarà el mes de setembre de l'any 2001.

C) Els cursos es componen de dues fases consecutives, la primera de les quals es realitzarà en una de les universitats del Grup, i la segona en una altra de diferent de l'anterior.

D) La primera fase desenvoluparà específicament Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles, i constarà d'un total de 170 hores, que es distribuiran durant 9 setmanes.

E) La segona fase és la d'especialització, i en aquesta s'impartiran cursos específics i diferenciats, d'un total de 80 hores de durada, que es distribuiran durant 5 setmanes. El tema o matèria d'aquesta fase quedarà establert per la Universitat amfitriona de comú acord amb la resta de les universitats del Grup.

Tercer . En finalitzar cada fase, la Universitat que l'hagi impartida emetrà el certificat corresponent d'assistència i, si escau, de suficiència. El certificat d'assistència s'expedirà quan l'alumne hagi cursat almenys el 80% de les hores lectives. El certificat de suficiència s'atorgarà a aquells estudiants que hagin superat les proves establertes. En finalitzar la totalitat del Curs es lliurarà als estudiants que hagin obtingut els certificats de suficiència d'ambdues fases un Diploma del Grup, que respondrà a un model comú.

Quart . El present Conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i tindrà una vigència indefinida, mentre no sigui denunciat per cap de les parts.

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 22 de febrer de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat, signen la present addenda en set exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Cantàbria,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de La Rioja,

 

Jaime VINUESA TEJEDOR
Llorenç HUGUET ROTGER
Urbano ESPINOSA RUIZ

 

Per la Universitat
d'Oviedo,

 

Per la Universitat
del País Basc,

 

Per la Universitat
Pública de Navarra,

 

Per la Universitat
de Saragossa,

 

Juan Antonio VÀZQUEZ GARCÍA Manuel MONTERO GARCÍA Antonio PÉREZ PRADOS

Felipe PÉTRIZ CALVO