Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA, LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, EL BISBAT DE MALLORCA I LA COPE MALLORCA, DE DONACIÓ AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA ¿MITJANÇANT L'ARXIU DEL SO I LA IMATGE DE MALLORCA¿ I POSADA A PUNT DELS FONS FONOGRÀFICS DE LA COPE, PER PRESERVAR-LOS I PERQUÈ ES PUGUIN CONSULTAR I DIFONDRE

Palma, 11 d'octubre de 2000

REUNITS

D'una part, l'Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor Teodor Úbeda Gramage, bisbe de Mallorca, representant de Ràdio Popular, titular dels fons fonogràfics de la COPE Mallorca fins a l'any 1978, el senyor Xavier Bonet González, director de la cadena COPE Mallorca, i de l'altra, l'Honorable Senyora M. Antònia Munar Riutort, presidenta del Consell Insular de Mallorca, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Els presents actuen en representació dels ens els càrrecs dels quals ocupen, i reconeixent-se mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar,

DIUEN

I . Que el Consell de Mallorca en sessió extraordinària del ple del dia 28 de setembre de 1998, vista la proposta de la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, acordà de crear l'Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, amb l'objectiu de localitzar, recuperar, conservar i difondre el patrimoni fotogràfic, cinematogràfic, videogràfic i fonogràfic produït i/o relacionat amb l'Illa, de qualsevol època, temàtica, format i suport.

II . Que la cadena COPE Mallorca ha generat al llarg dels anys uns fons documentals fonogràfics d'interès per a Mallorca en particular i les Illes Balears en general, els quals suposen un material imprescindible a l'hora d'estudiar la historia, la cultura, la política i la sociologia illenques més recents.

III . Que el Consell de Mallorca - Conselleria de Cultura i Joventut - està interessat que es dipositi aquest material a l'Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca perquè pugui ser emprat amb finalitats d'investigació, didàctiques i culturals, sense cap objectiu comercial ni de lucre.

IV . Que el Bisbat de Mallorca i la COPE Mallorca, conscients de la importància del fons, estan disposats a donar-lo al Consell Insular de Mallorca perquè sigui dipositat a l'Arxiu del So i la Imatge de Mallorca, perquè en procuri la preservació, consulta i difusió.

V . Que la Universitat de les Illes Balears vol participar en el projecte de conservació d'aquest material amb els mitjans tècnics i humans de què disposa.

VI . Que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears està interessada a accedir a aquells documents que afecten el conjunt de les Illes Balears per difondre'ls amb finalitats educatives i culturals.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni

L'objecte del conveni present és, d'una part, la donació a títol gratuït que fan el Bisbat de Mallorca i la COPE Malorca al Consell de Mallorca, que l'accepta, dels fons fonogràfics de la COPE Mallorca del període comprès entre els anys 1960 i 1990, perquè es dipositin a l'Arxiu del So i la Imatge de Mallorca, per preservar-los i perquè es puguin consultar i difondre amb finalitats d'investigació, didàctiques i culturals, sense cap objectiu comercial ni de lucre.

De l'altra, l'autorització a la UIB perquè en dugui a terme, amb els seus mitjans humans i tècnics i sota la direcció i patrocini del CIM, el projecte de digitalització i la realització de tres còpies. Aquest procés es regularà mitjançant un conveni CIM-UIB.

Finalment, s'autoritza la Conselleria d'Educació i Cultura per difondre amb finalitats educatives i culturals aquells documents que afectin les Illes Balears.

Segon. Aportacions de les parts

El Bisbat i la COPE Mallorca donen al CIM els fons fonogràfics especificats a l'annex d'aquest acord, amb les finalitats esmentades, i autoritzen que es digitalitzin i se'n facin tres còpies, una per a la COPE Mallorca, l'altra per a l'Arxiu del So i la Imatge i un altre per a la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat.

El CIM, mitjançant l'Arxiu del So i la Imatge de Mallorca, garantirà les condicions idònies per a la preservació, consulta i divulgació dels fons i elaborarà una memòria anual d'utilització, de la qual enviarà còpia a la COPE Mallorca i en dirigirà el projecte de digitalització que durà a terme la UIB mitjançant un conveni.

La UIB participarà en el projecte de preservació dels fons amb els seus mitjans humans i tècnics duent-ne a terme, mitjançant conveni amb el CIM i sota la direcció d'aquest, el projecte de digitalització i les tres còpies esmentades.

Tercer. Drets inherents al material

Els drets inherents al material objecte de l'acord present els regula el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprova el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual.

En particular, el CIM, la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB s'obliguen a esmentar la procedència del material en qualsevol reproducció, consulta o divulgació dels fons que es pugui dur a terme.

Les realitzacions de futures còpies o reproduccions parcials dels fons s'hauran d'adequar als preceptes establerts a la normativa esmentada abans.

Quart. Resolució de conflictes

Les parts en aquest acord es comprometen a fer tot el possible per resoldre amigablement, i en qualsevol cas, per la via extrajudicial, tot i qualsevol eventual litigi o desacord.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 7 de març de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

El present conveni el va aprovar la Comissó de Govern del Consell Insular de Mallorca, en sessió de 15 de maig de 2000.

I com a prova de conformitat, els atorgants signen aquest document en cinc exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Bisbat de Mallorca,

Teodor Úbeda
Bisbe

Per la COPE Mallorca,

Xavier Bonet
Director

Pel Consell Insular de Mallorca,

 

M. Antònia Munar
Presidenta

Per la Conselleria de d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,

Damià Pons
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Bartomeu Tous Aymar, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició d'assessor i fedatari públic del Cim, autoritz el conveni present.