Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (FUOC) PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CURS D'ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN INTERPRETACIÓ AMBIENTAL I DEL PATRIMONI: COMUNICAR, PARTICIPAR I GAUDIR, EN LA MODALITAT NO PRESENCIAL

Palma/Barcelona, 6 de juliol de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

I, de l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Gabriel Ferraté i Pascual, com a Rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb domicili a l'avinguda del Tibidabo número 39-43, Barcelona, que actua a l'empara de l'acord pres per la comissió permanent del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) en data 26 d'abril de 1995.

ACTUEN

Tot dos per raó del seu càrrec i en representació de les respectives institucions.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest document i obligar-se.

DIUEN

I . Que ambdues institucions varen signar el dia 15 d'octubre de 1996 un conveni de col·laboració que preveu anar desenvolupant les col·laboracions en programes concrets que quedaran definits en addendes del conveni esmentat.

II . Que amb la present addenda volen definir una col·laboració mútua que es regirà pels següents

ACORDS

1 . Prenent com a marc de referència el conveni marc de col·laboració entre la UIB i la UOC, s'acorda de posar en marxa conjuntament el Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir.

2 . La titulació del postgrau serà de la UIB i la UOC, per mitjà de la Formació continuada de la FUOC.

3 . Ambdues entitats acorden de tenir una col·laboració exclusiva en aquesta matèria, és a dir, ni la FUOC ni la UIB podran oferir un altre postgrau d'interpretació ambiental i del patrimoni no presencial ni per si mateixes ni en col·laboracions amb una altra entitat.

4 . Els destinataris del postgrau, en la primera edició, a més dels ciutadans de l'àmbit de parla catalana, són els de la resta d'Espanya i Iberoamèrica, per la qual cosa s'elaborarà en llengua catalana i castellana.

5 . El postgrau s'iniciarà l'octubre de 2000, de manera que ha d'estar enllestit tot el temari el mes de juny de l'any 2000.

6 . Per a les pautes i el pressupost d'actuació, es prendrà com a base el que es descriu a l'annex número 1.

7 . Les despeses i els beneficis derivats de l'organització i la realització del curs seran del 50 per cent per a cada entitat.

8 . Per al desenvolupament del Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar, Preservar i Gaudir, en la modalitat no presencial, per part de la UIB es nomenen com a responsables el senyor Jaume Sureda, la senyora Mercè Gambús i la senyora Aina Calvo, i per part de la FUOC, la senyora Glòria Munilla, la senyora Teresa Arbúes i el senyor Maties Àlvarez.

9 . La UIB aporta els material inicials a partir dels quals es farà la transformació per a l'edició no presencial del Curs d'Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: Comunicar, Participar i Gaudir. Aquests materials han estat elaborats en el marc d'una col·laboració amb el GIB, el qual ha permès a la FUEIB que s'utilitzin.

10 . La UIB, d'acord amb la distribució de despeses que s'assenyala a l'annex número 1, es farà responsable de pagar els autors del material complementari i els consultors i serà titular conjuntament amb la FUOC dels drets d'explotació d'aquest material.

11 . La FUOC es responsabilitzarà així mateix de l'adaptació i la producció del material a l'ensenyament no presencial i de la seva implementació en xarxa.

12 . El material didàctic final fruit de la transformació didàctica i tecnològica que la FUOC afegeixi al material aportat per la UIB serà propietat al 50 per cent d'ambdues entitats.

13 . La FUOC aporta al conveni tots els espais de comunicació i suports del curs en el seu entorn virtual.

14 . La FUOC aporta també al conveni la seva tecnologia educativa, la seva capacitat telemàtica per a l'ensenyament no presencial i el posicionament de marca en el mercat de formació no presencial.

15 . El cost total d'organització i realització, així com la seva distribució entre les dues entitats, és el que figura a l'annex número 1.

16 . En cap cas el curs no es començarà a impartir si no es té garantia de la viabilitat econòmica.

17 . Per a qualsevol divergència o discrepància que pugui sorgir en la interpretació o el compliment del present conveni, o d'alguna de les condicions i de les relacions que regula, les parts se sotmetran a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, encomanaran a aquest tribunal la designació de l'àrbitre o els àrbitres i l'administració de l'arbitratge i s'obliguen des d'ara a donar compliment al laude arbitral.

Poden ser causes de trencament d'aquest acord específic:

¿ La inviabilitat econòmica dels pactes establerts.
¿ Dificultats insuperables degudament justificades, que impedeixin dur a terme els estudis esmentats, o l'incompliment dels compromisos objecte d'acord.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de juny de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest acord específic, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Oberta de Catalunya,

Gabriel Ferraté
Rector

PRESSUPOST PRIMERA EDICIÓ DEL CURS DE POSTGRAU

Interpretació Ambiental i del Patrimoni

Universitat de les Illes Balears

Universitat Oberta de Catalunya

PREVI : pressupost per 20 crèdits i 25 alumnes

PREVISIÓ D'INVERSIONS I DESPESES:

   

TOTAL

UIB

UOC

Autoria material

 

4.890.000

   

6,6 crèdits 150.000

990.000

 

990.000

 

Guia d'aprenentatge

150.000

 

150.000

 

Autoria material FUEIB

3.750.000

 

3.750.000

 

Producció material didàctic i formatiu

 

6.500.000

   

Material (1.100 pàg.) + web + guia + cascs + màster / reprod. cci

6.500.000

   

6.500.000

         

Drets d'autor

 

200.000

200.000

 
         

Impressions

 

154.000

 

154.000

1.100 pàg.* 40 còpies * 3,5

       
         

CD

 

80.000

 

80.000

40 CD programa 1000
40 CD connexions 1000

       
         

Honoraris

 

1.805.000

   

Coordinació docent

500.000

 

500.000

 

Part fixa consultoria = 37.500 * 20 crèdits

750.000

 

750.000

 

Part variable consultoria = 1.000 * 20 crèdits i 25 alumnes

500.000

 

500.000

 

Taller virtual 25.000 + (1.200 * 25)

55.000

   

55.000

         

Gestió acadèmica

 

1.000.000

 

1.000.000

Coordinació gestió curs
Expedició títols

       
         

Quotes connexió Campus Virtual

 

1.170.000

 

1.170.000

Connexió estudiants/professors = (25+5) * 9 mesos * 3.500

945.000

     

Connexió telefònica professors (línia 900) =
5 * 9 mesos * 5.000

225.000

     
         

Màrqueting

 

1.000.000

500.000

500.000

         

Trameses

[(25 alumnes +5 consult.) * 2 + 9 autors] * 2.500

 

172.500

 

172.500

         

Trobades presencials

25 alumnes * 6.700

 

167.500

 

167.500

         

Dietes i viatges

 

300.000

   

4 viatges * 75.000

300.000

 

300.000

 
         

Costs indirectes

 

1.910.000

1.910.000

 
         

Total 1a. edició del programa

 

19.349.000

9.550.000

9.799.000