Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'INSTITUT BALEAR D'AFERS SOCIALS

Palma, 30 d'octubre de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, de l'altra, la senyora Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), en virtut del seu nomenament pel Decret 162/1999, de 3 d'agost.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni, del que disposen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre i modificats pel Decret 32/1999, de 26 de març, i a tal efecte,

MANIFESTEN

I . Que l'Institut Balear d'Afers Socials és una entitat autònoma dependent de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena, creada en virtut del que estableix la disposició addicional setena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997. A l'esmentada entitat li correspon l'execució de les competències d'administració, gestió i relacions amb l'Administració de l'Estat contingudes al Reial decret 2153/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO), així com d'altres que li puguin ser atribuïdes per la CAIB, dirigides fonamentalment als col·lectius de persones de la tercera edat i persones amb discapacitat.

II . Que el dia 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme una col·laboració institucional i permanent entre ambdues parts mitjançant la realització de protocols per a actuacions concretes.

III . Que les dues institucions signants del present conveni estan interessades en el desenvolupament i la modernització de la societat en què estan immerses, per la qual cosa estableixen aquest acord marc amb la finalitat d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i millorar l'aprofitament dels recursos respectius, i d'acord amb el conveni de col·laboració general esmentat abans

ACORDEN

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions.

Segon . Establir programes de cooperació i col·laboració amb la finalitat d'acostar la Universitat a l'empresa i l'empresa a la Universitat, de manera que una part dels estudiants de Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, etc., puguin fer pràctiques als centres dependents de l'IBAS, i d'altra banda, l'estructura acadèmica pugui ajudar l'IBAS en tasques d'investigació, publicacions, reciclatge de professorat, etc.

Tercer . Perquè els alumnes de la UIB puguin fer les pràctiques esmentades, se signaran protocols addicionals al present conveni marc i la Universitat haurà de presentar a l'IBAS, perquè els aprovi, els corresponents programes, on es fixarà la durada, les dates d'inici i finalització de les pràctiques, el contingut, el nombre d'alumnes i la relació nominal d'aquests.

En tot cas, el nombre màxim d'alumnes que faran les pràctiques serà fixat per l'Institut Balear d'Afers Socials.

Quart . La Universitat de les Illes Balears es compromet a complir els programes presentats a l'IBAS i aprovats per aquest, on es determinaran les activitats i les tasques objecte de les pràctiques.

Cinquè . El seguiment i el bon funcionament de les pràctiques correspondran a la Universitat, i els alumnes que les realitzen seran responsables del seu aprofitament únicament davant aquesta.

Així mateix, la supervisió i l'orientació de les pràctiques aniran a càrrec del personal de la Universitat. Això no obstant, la UIB reconeixerà les tasques dels professionals de l'IBAS que actuïn com a tutors dels estudiants que fan aquestes pràctiques, mitjançant l'expedició del certificat corresponent.

Sisè . La realització de pràctiques per part dels alumnes de la Universitat als centres de l'IBAS no suposarà per a aquest institut més compromís que el que s'estipula al present conveni i no implicarà l'existència de cap tipus de relació laboral, ni donarà lloc a cap contraprestació per part de l'esmentat organisme.

Setè . Les tasques realitzades pels alumnes de la Universitat no podran ser substitutòries de les tasques pròpies dels treballadors dels centres.

Vuitè . Prèviament a l'inici de les pràctiques, els alumnes hauran de signar una declaració on reconeguin conèixer les obligacions derivades del present conveni i es comprometin a complir els seus termes i condicions.

Novè . Els riscs derivats de les pràctiques estaran coberts, si escau, per l'assegurança obligatòria concertada per la Universitat i a més per una pòlissa complementària de responsabilitat civil per millorar indemnitzacions i cobrir danys a tercers.

Per poder començar les pràctiques, la Universitat haurà de presentar a l'IBAS la pòlissa de l'assegurança obligatòria i la pòlissa complementària de responsabilitat civil.

Desè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer que les pràctiques dels seus alumnes es desenvolupin sense interferir en el funcionament normal dels centres de l'IBAS i respectant en tot moment els drets dels usuaris.

Onzè . Organitzar conjuntament programes d'investigació i promoció de la investigació, fent una especial atenció als que s'insereixen en el marc d'actuació de l'Institut Balear d'Afers Socials.

Dotzè . Obrir vies de cooperació pel que fa al desenvolupament tècnic i científic, mitjançant els programes d'actuació i els acords necessaris.

Tretzè . Fomentar l'establiment de convenis per a l'assessorament i altres activitats que l'IBAS proposi a la Universitat de les Illes Balears.

Catorzè . Facilitar la realització de convenis per a l'establiment d'investigacions i treballs tècnics i/o aplicats de curta o llarga durada amb la utilització d'instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

Quinzè . Establir qualsevol tipus de conveni o concert que interessi les institucions mitjançant acords puntuals.

Setzè . Crear una comissió mixta formada per tres representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada dotze mesos. El tipus i l'amplitud dels convenis, els concerts, les cooperacions, els intercanvis, els programes i les actuacions comunes es definiran específicament i seran objecte de protocols addicionals a aquest conveni marc, aprovats pel consell d'administració de l'IBAS, quan aquest es constitueixi, i pel Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears.

Dissetè . El present conveni marc tindrà una vigència mínima de dos anys i serà prorrogat automàticament per anualitats successives si cap de les dues parts no comunica per escrit a l'altra amb sis mesos d'antelació a la data de finalització la voluntat de donar-lo per acabat. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Divuitè . Seran causes de resolució del present conveni marc les següents:

a. Expiració del termini pactat.
b. Força major o qualsevol altra causa aliena a la voluntat de les parts signants que afecti substancialment el desenvolupament o l'objecte de la col·laboració.
c. Incompliment greu i/o manifest de les obligacions per qualcuna de les parts.
d. Mutu acord de les parts.

La resolució del present conveni no implicarà en cap cas dret a la reclamació per part dels signants de cap tipus de compensació econòmica.

Dinovè . Per a la resolució de les divergències que puguin sorgir en l'aplicació o en la interpretació del present conveni marc, les parts signants es sotmeten, amb renúncia del seu fur propi, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma.

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de setembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per l'Institut Balear d'Afers Socials,

Josefina Santiago
Directora gerent

Informe del lletrat de l'IBAS

Examinat el text del conveni marc de col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears, el lletrat que subscriu considera que és ajustat a dret, ja que compleix les prescripcions de la legislació vigent.

Palma, 30 d'octubre de 2000

El lletrat,
Jorge González de Matauco