Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA REALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS

Palma, 19 de juny de 2000

D'una banda, l'Honorable Senyora consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, Fernanda Caro Blanco, i, d'una altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta segons el que estableixen la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els estatuts de la Universitat esmentada,

MANIFESTAM

El nostre interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions amb relació a la realització de la Universitat Oberta per a Majors en la seva segona edició a Mallorca i en la primera edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

ACORDAM

1. La Universitat Oberta per a Majors té la finalitat bàsica d'obrir la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb una oferta específica per a persones majors.

2. L'organització de la Universitat Oberta per a Majors ha de ser responsabilitat de la UIB, a través del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

3. La Universitat Oberta per a Majors s'estructura en cicles de conferències i en la realització d'activitats diverses que la UIB ha de concretar com a entitat organitzadora de la UOM. Així mateix, la UIB, com entitat organitzadora, ha de determinar el nombre d'estudiants que s'hi podran matricular i ha de concretar els requisits per poder-s'hi matricular

4. La Conselleria de Benestar Social col·labora finançant la segona edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la primera a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera amb la quantitat de dos milions cinc-centes mil pessetes (2.500.000 PTA).

5. S'ha de crear una comissió mixta entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears per posar en marxa i avaluar el funcionament de la Universitat Oberta per a Majors, la qual ha d'estar formada per dues persones de cada institució.

6. Aquest conveni tindrà una validesa d'un any. No obstant això, podrà prorrogar-se de forma tàcita sempre que cap de les institucions firmants no denunciï la vigència del conveni abans de la seva finalització.

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 18 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

La Consellera de Benestar Social,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Fernanda Caro Blanco
Llorenç Huguet Rotger