Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI PLURIANUAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS DE TERMINOLOGIA I D'ONOMÀSTICA (TOPONÍMIA I ANTROPONÍMIA)

Palma, 27 de juliol de 2000

D'una banda, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

Que a la Conselleria d'Educació i Cultura li correspon el desenvolupament de les competències i les funcions atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia i per la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, en matèria de foment de la investigació, la difusió i la normalització de la llengua catalana.

Que la Universitat de les Illes Balears, el districte de la qual és constituït pel territori de la Comunitat Autònoma, té a càrrec seu el servei públic de l'educació superior i que entre les seves funcions, i d'acord amb la Llei de reforma universitària, ha de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat en què es troba inserida (article 1, lletra c). Així mateix i atesos l'Estatut d'Autonomia (disposició addicional segona) i la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística (disposició addicional tercera), és la institució oficial consultiva per a tot quant fa referència a la llengua catalana.

Tot respectant aquestes normes i per a una millor col·laboració, ambdues parts consideram d'interès recíproc establir un marc d'actuacions conjuntes en els camps següents:

a) investigació, difusió i assessorament en els camps de la terminologia i de l'onomàstica,

b) formació lingüística específica per a professionals de sectors diversos.

Per això,

PACTAM

Primer . D'acord amb els convenis de col·laboració subscrits el 21 de desembre de 1990 i el 3 d'octubre de 1997, la Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB estan interessades a prosseguir les activitats del Gabinet de Terminologia i del Gabinet d'Onomàstica (Toponímia i Antroponímia).

Segon . Els serveis que oferiran aquests gabinets aniran des de la difusió de la terminologia, la toponímia i l'antroponímia i la resolució de consultes puntuals, assessoraments terminològics i onomàstics i publicacions, a l'organització d'activitats de recerca terminològica i onomàstica i a la col·laboració en el disseny de cursos de llengua específics per a professionals de sectors diversos.

Tercer . Cada un dels gabinets elaborarà dins el primer trimestre un pla d'activitats, amb especificació dels pressuposts necessaris per a l'exercici corresponent, en l'aprovació del qual hauran d'intervenir representants de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la UIB.

Quart . Els gabinets podran establir acords de col·laboració amb altres institucions i organismes per a l'elaboració i la publicació de treballs terminològics i onomàstics puntuals.

Cinquè . La Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB es comprometen a canalitzar tots els projectes terminològics i onomàstics que patrocinin o acullin a través dels respectius gabinets.

Sisè . La Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB es comprometen a difondre els termes i noms supervisats per cada un dels gabinets i a evitar l'ús de terminologies no estandarditzades en la documentació que controlin.

Setè . La Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB es comprometen a facilitar gratuïtament a ambdós gabinets les obres editades que tinguin interès terminològic o onomàstic. Per la seva part, els gabinets facilitaran les seves publicacions a la Conselleria d'Educació i Cultura i a la UIB.

Vuitè . La Conselleria d'Educació i Cultura i la UIB col·laboraran, mitjançant els seus especialistes, en la supervisió de dades i la resolució de consultes dels gabinets.

Novè . D'acord amb la clàusula novena del conveni subscrit el 21 de desembre de 1990, la Conselleria d'Educació i Cultura assumirà part de la despesa derivada del manteniment d'aquest servei. La Conselleria d'Educació i Cultura es compromet a lliurar a la UIB la quantitat total de 27.000.000 (vint-i-set milions) de pessetes amb càrrec a la partida pressupostària 13301 455201 64000, que es pagaran de la manera següent:

Any 2000: 9.000.000 (nou milions) de pessetes
Any 2001: 9.000.000 (nou milions) de pessetes
Any 2002: 9.000.000 (nou milions) de pessetes

El pagament de 9.000.000 (nou milions) de pessetes per a l'any 2000 serà abonat a la UIB a la signatura del conveni, després de la constitució per part de la UIB d'aval bancari per un import mínim del 125% de la quantitat anticipada (art. 22.1. del Decret 102/1998).

Quant a les despeses corresponents als exercicis dels 2001 ¿9.000.000 (nou milions) de pessetes¿ i 2002 ¿9.000.000 (nou milions) de pessetes¿, aquestes s'abonaran cada trimestre, un cop la UIB hagi lliurat certificació on consti que s'han efectuat les tasques objecte del conveni.

Desè . La UIB justificarà les diferents despeses mitjançant la presentació d'un informe econòmic de cada un dels gabinets. També presentarà una memòria dels treballs realitzats per cada un dels gabinets i dels que tinguin en vies de realització en el moment de l'acabament de la vigència del conveni. Aquesta justificació es presentarà a la Conselleria d'Educació i Cultura dins els trenta dies següents a la finalització de cada any natural.

Onzè . La UIB es farà càrrec de la instal·lació i el manteniment de la infrastructura dels gabinets i de les connexions físiques necessàries amb la base de dades del TERMCAT, en el cas del Gabinet de Terminologia. Així mateix es farà càrrec de la selecció, la formació i les relacions laborals amb el personal que hi ha de treballar. La Conselleria d'Educació i Cultura no mantindrà cap relació laboral amb el personal dels gabinets.

Dotzè . A tota la documentació i la retolació dels gabinets, com també a qualsevol tipus de publicitat, hi haurà de constar la participació del Govern de les Illes Balears i de la UIB i, en els casos en què calgui, d'altres parts participants en aquella activitat o publicació concreta.

Tretzè . La Comissió Assessora dels gabinets constarà de sis membres: tres en representació de la Conselleria d'Educació i Cultura i tres en representació de la UIB, a més d'un secretari que estendrà acta de les reunions.

Els membres representants de la Conselleria d'Educació i Cultura seran:

¿el director general de Política Lingüística
¿la cap del Servei de Política de Normalització Lingüística
¿Un tècnic de la Direcció General de Política Lingüística

Els membres representants de la Universitat de les Illes Balears seran:

¿la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals
¿el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
¿el director del Servei Lingüístic

El secretari de la Comissió Assessora serà un membre d'un dels dos gabinets.

Catorzè . Aquest protocol començarà a vigir el dia següent en què ambdues parts l'hauran signat i tindrà validesa fins al 30 de desembre de 2002.

Quinzè . Ambdues parts es comprometen a garantir l'execució i el finançament, segons s'hagi previst, de les activitats que s'hagin iniciat i no conclòs en el moment de l'extinció del present protocol.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears de data 12 de setembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit per les parts aquest conveni de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signam en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Damià Pons
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector