Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS DE CANTÀBRIA, ILLES BALEARS, LA RIOJA, OVIEDO, PAÍS BASC, PÚBLICA DE NAVARRA I SARAGOSSA

Pamplona, 27 de juliol de 2000

REUNITS

L'Excm. Sr. Jaime Vinuesa Tejedor, Rector Magnífic de la Universitat de Cantàbria, en representació d'aquesta, amb seu a l'av. de los Castros, s/n, 39005 Santander, CIF: Q3918001C.

L'Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta, amb seu a la cra. de Valldemossa, km. 7,5, 07071 Palma, CIF: Q0718001-A.

L'Excm. Sr. Urbano Espinosa Ruiz, Rector Magnífic de la Universitat de la Rioja, en representació d'aquesta, amb seu a l'av. de la Paz, 93, 26004 Logronyo, CIF: Q2618002-F.

L'Excm. Sr. Juan Antonio Vázquez García, Rector Magnífic de la Universitat d'Oviedo, en representació d'aquesta, amb seu a San Francisco, 3, 33003 Oviedo, CIF: Q3318001-I.

L'Excm. Sr. Manuel Montero García, Rector Magnífic de la Universitat del País Basc, en representació d'aquesta, amb seu al Campus de Leioa, 48940 Leioa, CIF: Q4818001-B.

L'Excm. Sr. Antonio Pérez Prados, Rector Magnífic de la Universitat Pública de Navarra, en representació d'aquesta, amb seu al Campus d'Arrosadía, 31006 Pamplona, CIF: Q3150012G.

L'Excm. Sr. Felipe Pétriz Calvo, Rector Magnífic de la Universitat de Saragossa, en representació d'aquesta, amb seu a la plaça de San Francisco, s/n, 50006 Saragossa, CIF: Q5018001-G.

MANIFESTEN

Primer . Que, amb data 16 de maig de mil nou-cents noranta-set, es va subscriure a Palma, el Conveni Marc de Cooperació, entre les Universitats de Cantàbria, de les Illes Balears, de La Rioja, d'Oviedo, del País Basc, la Universitat Pública de Navarra i la de Saragossa.

Segon . Que, en aplicació del Conveni Marc de Cooperació, les institucions signants han desenvolupat de forma creixent, actuacions conjuntes en l'àmbit acadèmic, docent, científic i investigador, així com de gestió i serveis.

Tercer . Que, l'experiència proporcionada per l'execució de l'esmentat conveni, ha posat de manifest la conveniència de dotar-se dels mitjans necessaris per a l'enfortiment de la cooperació desenvolupada per les institucions signants.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment,

ACORDEN

Primer . Establir la seu permanent del Grup 7 d'Universitats a la Universitat Pública de Navarra, Campus Arrosadía, 31006, Pamplona.

Segon . Des de la seu permanent del Grup 7 d'Universitats, es duran a terme, entre altres, les següents accions:

Preparació de les reunions del Grup 7 d'Universitats.

Elaboració, tramesa i arxivament de la documentació relativa a les reunions que realitzin.

Impuls, coordinació, organització i suport administratiu de les activitats conjuntes realitzades pel Grup 7 d'Universitats.

Foment de la participació conjunta del Grup 7 d'Universitats en fòrums i reunions internacionals i internacionals.

Promoció i coordinació de les relacions nacionals i internacionals del Grup 7 d'Universitats amb altres institucions i organismes.

Comunicació entre el Grup 7 d'Universitats i altres Universitats, institucions acadèmiques, organismes etc.

Tercer . Per al compliment d'aquestes finalitats, el pressupost de la seu permanent, per a l'any 2001, serà de 2.100.000 pessetes, i estarà configurat per les següents partides:

a) Contractació d'un Administratiu, grup C, a temps parcial. La contractació es realitzarà per la Universitat Pública de Navarra amb càrrec al present Conveni: 1.828.079 ptes.

b) Locals, equips informàtics, despeses de llum, telèfon, subministraments corrents, papereria bàsica, etc.: 271.921 ptes.

Total: 2.100.000 ptes.

Aquestes despeses se sufragaran amb una aportació anual de 300.000 ptes. per part de cada una de les institucions integrants del Grup 7 d'Universitats.

L'aportació anual podrà estada actualitzada de comú acord per les parts signants d'aquest Conveni.

Quart . El document present s'annexa com a addenda al Conveni Marc de Cooperació esmentat, entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una vigència indefinida mentre no sigui denunciat per alguna de les parts. Les modificacions del document present hauran de proposar-se amb el temps suficient per ser objecte de debat i acord a la Comissió Permanent creada a l'efecte.

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 12 de setembre de 2000 i la va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat, signen la present addenda en set exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

PER LA UNIVERSITAT DE CANTÀBRIA,

 

PER LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS,
Jaime VINUESA TEJEDOR
Llorenç HUGUET ROTGER

PER LA UNIVERSITAT DE LA RIOJA

 

PER LA UNIVERSITAT D'OVIEDO,
Urbano ESPINOSA RUIZ
Juan Antonio VÀZQUEZ GARCÍA

 

PER LA UNIVERSITAT DEL PAÍS BASC,

 

PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE NAVARRA,
Manuel MONTERO GARCÍA
Antonio PÉREZ PRADOS

 

PER LA UNIVERSITAT DE SARAGOSSA,

 

Felipe PÉTRIZ CALVO