Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA, LA CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ÀREA DE SALUT DE MENORCA-INSALUD

Maó, 27 de setembre de 2000

D'una part la senyora Joana M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca.

De l'altra, la senyora Aina Maria Salom i Soler, consellera de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears.

De l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

I, d'altra part, el senyor .Federico Álvarez Vinent, director gerent de l'Àrea de Salut de Menorca-INSALUD.

Totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

ANTECEDENTS

Les administracions públiques, com ara són el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca, i la mateixa Àrea de Salut de Menorca-INSALUD, així com també la principal institució acadèmica i docent de la nostra comunitat, la Universitat de les Illes Balears, som conscients de la importància de la investigació i de la formació que es pot assolir des de la nostra mateixa comunitat.

Així mateix, l'experiència de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ , que s'ha realitzat al llarg de les onze edicions anteriors en el marc del Llatzetet de Maó, és una prova palpable de l'esperit de recerca, investigació i formació que a les Illes Balears, i en aquest cas concret a Menorca, es pot assolir.

L' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ , però, ha de cercar encara una major consolidació a fi que sigui un referent en el conjunt de les iniciatives docents en el camp de la salut pública. Per aquest motiu, doncs, li cal un caràcter totalment institucional que garantesqui la seva continuïtat, tot evitant les possibles oscil·lacions que pugui patir per manca d'un suport clarament definit per part de les institucions implicades, i de manera molt especial, per part de les administracions públiques.

En base a aquestes consideracions, les parts signant del present conveni, conscients de la represa que necessita l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ, acordam establir el present conveni amb els següents

PACTES

PRIMER. L' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ és l'expressió pràctica de la col·laboració en el camp de la investigació i de la formació en salut pública entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca, la Universitat de les Illes Balears i l'Àrea de Salut de Menorca-INSALUD.

SEGON. L' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ té un àmbit d'actuació que de moment es cenyeix a Menorca, però amb la voluntat de les parts signants del present conveni que sigui un referent per a tot el conjunt de les Illes Balears, en l'esmentada faceta d'investigació, recerca i en la seva vessant docent

TERCER. La responsabilitat i participació en l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ de cadascuna de les parts signants del conveni serà, com a mínim, de:

- El Consell Insular de Menorca, que és el representant principal i responsable de la coordinació de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ , fixarà anualment la seva aportació econòmica, prèvia consulta amb el Director de l'Escola i amb el Consell Rector.

- El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Sanitat i Consum, fixarà per la seva part la seva aportació econòmica, també amb consulta prèvia amb el Consell Rector.

- La Universitat de les Illes Balears assumirà les despeses i l'organització d'un mínim de dos cursos en el marc dels Cursos d'Estiu que organitzi el Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, dins el marc de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ , d'acord amb el director de l'Escola, tot cercant la millor perspectiva d'incidència a l'àmbit acadèmic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que sigui un referent en el camp de la salut publica.

- L'Àrea de Salut de Menorca-INSALUD aportarà la seva infraestrucutra organitzativa i funcional, en el sentit de l'experiència acumulada al llarg dels anys de la història de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ .

QUART. El Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca, la Universitat de les Illes Balears i l'Àrea de Salut de Menorca-INSALUD establim l'organigrama de funcionament de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ de la següent forma:

- Consell Rector
- Director
- Comitè Assessor
- Comitè Acadèmic

CINQUÈ. El Consell Rector és el màxim òrgan de decisió de tot allò que afecti el funcionament i la marxa de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ i el formaran un representant de cadascuna de les parts signants del present conveni.

SISÈ. El Consell Rector fixarà anualment l'orientació i l'enfocament que es pretengui donar al contingut de la corresponent edició de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ .

SETÈ. Correspon també al Consell Rector el nomenament del Director de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ , que s'acordarà per majoria simple dels seus components.

VUITÈ. El Director de l' ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA DEL LLATZERET DE MAÓ haurà de ser una persona de reconeguda vàlua i prestigi científic i experiència organitzativa, que s'adapti al contingut que el Consell Rector hagi fixat per a l'edició de l'Escola per al curs en concret.

NOVÈ. Les funcions del Director de l'Escola són bàsicament:

- Dirigir la planificació i preparació de l'Escola, així com elaborar el seu pressupost.
- Participar en el Consell Rector amb veu, però sense vot.
- Dirigir el Comitè Acadèmic.
- Elevar la proposta definitiva de cursos al Consell Rector.
- Representar l'Escola, en nom del Consell Rector, si n'és el cas.
- Signar els documents de tràmit per a la gestió de l'Escola.

DESÈ. El Comitè Assessor estarà format per dos representants, de reconeguda vàlua científica i acadèmica, de cadascuna de les institucions signats del conveni.

ONZÈ. Les seves funcions seran:

- L'assessorament del Director de l'Escola
- El seguiment de les tasques del Comitè Acadèmic

DOTZÈ. El Comitè Assessor es reunirà com a mínim una vegada a l'any.

TRETZÈ. El Comitè Acadèmic estarà format pel Director de l'Escola, un membre del Comitè Assessor, elegit a proposta del Consell Rector, amb els mateixos criteris que com s'haurà fet per a l'elecció del Director. També en són membres de ple dret les escoles de salut pública. Així mateix, hi podran participar altres institucions i/o persones que es consideri adient per als objectius fixats per a l'edició de l'Escola de l'any en concret.

CATORZÈ. Les seves funcions són:

- Participar en el disseny de la proposta acadèmica.
- Valorar les propostes y vetllar pel seu bon funcionament.

QUINZÈ. El Comitè Acadèmic es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any.

SETZÈ. Aquest conveni tindrà vigència des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2001, prorrogable per anualitats naturals, si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelació de tres mesos, com a mínim.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de setembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

En prova de conformitat, signam aquest conveni en el lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

LA PRESIDENTA DEL CONSELLINSULAR DE MENORCA,
LA CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,
   
Joana M. Barceló Martí
Aina Maria Salom i Soler

EL RECTOR DE LA UNIVERSITATDE LES ILLES BALEARS,
EL GERENT DE L'ÀREA DE SALUT DE MENORCA-INSALUD,
   
Llorenç Huguet Rotger
Federico Álvarez Vinent