Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ESPECÍFIC NÚM. 1 ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE BALEARS

Palma, 2 de novembre de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el degà de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears (COAB), senyor Antoni Ramis Ramos, segons el que estableixen els articles 27 i 33 del Reglament de règim intern del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears i el 16 i 21 dels Estatuts per a règim i govern dels col·legis d'Arquitectes d'Espanya.

Basant-se en l'acord marc precedent, ambdues entitats

CONVENEN

de subscriure les següents accions o activitats específiques de col·laboració:

A) El COAB i la UIB col·laboraran en la redacció de les bases i la difusió de les convocatòries corresponents, dins l'àmbit professional, dels concursos d'avantprojectes arquitectònics per als edificis següents:

a) Can Oleo (rehabilitació).
b) Edifici de la biblioteca Paranimf, al campus.
c) Edifici interdepartamental del campus.
d) Edifici dels Serveis Cientificotècnics.

S'adjudicarà l'encàrrec dels projectes bàsic i d'execució i, almenys, la codirecció de les obres al guanyador del primer premi de cada concurs.

B) El COAB prestarà assessorament urbanístic a la UIB.

Les dues accions esmentades no comportaran contraprestacions de caire econòmic. Les activitats corresponents es faran mitjançant els col·legiats que designi el Col·legi d'Arquitectes.

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 18 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en dos exemplars en català; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears,

Antoni Ramis
Degà