Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE BARCELÓ HOTELS, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS DE TURISME

Palma, 9 de novembre de 2000

REUNITS

D'una part, Josep Obrador Cladera, amb DNI 41333842J, com a representant de Barceló Hotels, SA.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu l'interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la pràctica Pràctica I i II per als estudiants d'aquesta diplomatura en Turisme.

ACORDEN

Primer

Les característiques de la pràctica Pràctica I i II estan regulades per la Guia de la pràctica de la diplomatura en Turisme proposada per la Comissió de Pràctiques.

Segon

Les pràctiques dels estudiants de la diplomatura en Turisme es regiran pels criteris següents:

a) Podran realitzar aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de l'assignatura de pràctica Pràctica I i II de la diplomatura en Turisme del segon i tercer curs de l'esmentada diplomatura, que té un valor de 12 crèdits.

b) Les pràctiques es realitzaran preferentment entre els mesos de juny a setembre, d'acord amb les orientacions de la Guia de la pràctica Pràctica i i II. En tot cas ambdues parts poden estudiar la realització de les pràctiques durant altres períodes. De totes maneres l'horari concret de realització serà especificat a l'inici de cada curs acadèmic, i tindrà una durada d'entre 200 i 400 hores.

c) A principi de cada curs acadèmic la UIB i Barceló Hotels establiran el nombre d'estudiants que realitzaran pràctiques.

d) Els practicants faran funcions als departaments de recepció als centres de l'empresa, d'acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica, i amb les orientacions dels supervisors de pràctiques i del professional de camp.

e) Cada estudiant tindrà un professor de la UIB amb funcions de supervisor i un tutor per part de Barceló Hotels, amb funcions de professional de camp. El supervisor, el professional de camp i els estudiants en pràctiques es reuniran a principi de curs per planificar les activitats que s'hagin de realitzar. Així mateix els professionals de camp podran participar en la realització de seminaris específics sobre les pràctiques, abans de la realització d'aquestes i d'acord amb les condicions que es concretin amb la UIB.

f) L'avaluació de cada estudiant en pràctiques la realitzaran conjuntament el supervisor i el professional de camp, d'acord amb els criteris i les orientacions pedagògics de la UIB.

g) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i Barceló Hotels, ni la remuneració d'aquestes.

h) Els professionals de camp podran participar en les reunions de la Comissió de Pràctiques de la diplomatura en Turisme. Així mateix, la UIB acreditarà la condició dels professionals de camp.

Tercer

D'acord amb la realització d'aquest conveni de pràctiques, els centres de Barceló Hotels seran institucions col·laboradores de la UIB.

Quart

Es crearà una comissió mixta entre la UIB i Barceló Hotels per posar en marxa la realització de les pràctiques Pràctica formada per dues persones de cada institució.

Cinquè

Si Barceló Hotels vol utilitzar la imatge corporativa de la UIB, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Sisè

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Setè

El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i serà renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

El present conveni de pràctiques el va aprovar el Consell Executiu de data 18 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Barceló Hotels, SA,

Llorenç Huguet
Rector
Josep Obrador
Representant de l'empresa