Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS DE GUANAJUATO, AUTÒNOMA DE QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ (MÈXIC) I LES ILLES BALEARS (ESPANYA) PER REALITZAR UN CURS DE POSTGRAU DE DRET DEL TURISME

Guanajuato/Querétaro/ San Luis Potosí/ Palma, 8 de maig de 2000

DECLARACIONS DE LES UNIVERSITATS PARTICIPANTS

I. DE LA UNIVERSITAT DE GUANAJUATO

I. Que, de conformitat amb la seva Llei orgànica, continguda al Decret 279, del H. Cinquanta-cinquè Congrés Constitucional de l'Estat, publicada al periòdic oficial del Govern de l'entitat, el 17 de maig de 1994, és un organisme públic descentralitzat de l'Estat autònom en el seu règim intern, amb capacitat jurídica i patrimoni propi, per la qual cosa té l'aptitud legal d'exercir drets i contraure obligacions.

II. Que, d'acord amb el que assenyala l'article 12 del propi ordenament legal, correspon al Col·legi Directiu designar el Rector d'entre els candidats que li proposi el Consell Universitari. Que, exercint tal potestat, els membres del dit cos col·legiat varen designar el Lic. Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez com a Rector de la dita institució, segons consta en el nomenament que se li va expedir en data 21 de setembre de 1999.

III. Que, de conformitat amb el que assenyala l'article 13 de la legislació esmentada, el Rector és l'autoritat executiva de la Universitat i en té la representació legal, que pot delegar en qui estimi convenient, i, d'acord amb el que estableix el numeral 15, fracció XV, d'aquest mateix cos normatiu, correspon precisament al Rector firmar els convenis, acords i contractes que faci la Universitat; el Rector pot delegar aquesta atribució en la persona que lliurement elegeixi.

IV. En exercici d'aquestes atribucions, la Universitat de Guanajuato, mitjançant el senyor Lic. Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, que fa les funcions de Rector, acudeix a aquest acte jurídic i assenyala com el seu domicili legal el carrer Lascuraín de Retana, 5, zona centre, codi postal 36000, Guanajuato, Gto.

II. DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE QUERÉTARO

I. Que és un organisme públic descentralitzat de l'Estat, dotat d'autonomia, personalitat jurídica i patrimoni propis, conformement amb el que estableix l'article 1r. de la seva Llei orgànica, publicada el 2 de gener de 1986 al periòdic oficial del Govern de l'Estat de Querétaro, La Sombra de Arteaga .

II. Que el seu objecte és impartir, fomentar i divulgar l'educació superior, elevar el nivell moral i intel·lectual dels alumnes i formar professionals, investigadors i tècnics útils a la col·lectivitat; promoure manifestacions culturals, artístiques i esportives, desenvolupant en els seus educands les qualitats que tendeixin al perfeccionament integral de la persona, en la veritat i l'honor, sobre la base de la llibertat de càtedra i investigació, d'acord amb l'article 6 de la seva Llei orgànica.

III. Que la M. en C. Dolores Cabrera Muñoz, en qualitat de Rectora, és la representant legal de la Universitat, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei orgànica de la Universitat Autònoma de Querétaro, així com amb les Actes del Consell Universitari protocol·litzades en escriptures públiques números 20,784 i 20,786, ambdues de data 17 de gener de 2000, passades davant la fe del Lic. Roberto Reyes Olvera, notari adscrit a la Notaria Pública Número 1 del Partit Judicial de Querétaro, Qro., on consta l'elecció i presa de possessió del Rector, respectivament.

IV. Que a l'efecte del present conveni, assenyala com a domicili legal el Centre Universitari, Cerro de las Campanas sense número, CP 76010, de la ciutat de Querétaro, Qro., per a tots els fins i efectes legals del present conveni.

III. DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

I. Que la Universitat és una institució al servei de la societat que té per objecte la difusió de la cultura, la realització de la investigació i la formació de professionals, conformement amb la seva Llei orgànica emanada del Decret Núm. 53 del XXXIX Congrés de l'Estat Lliure i Sobirà de San Luis Potosí, publicat al periòdic oficial de l'Estat de data 22 de desembre de 1949.

II. Que, d'acord amb la seva Llei orgànica, és una corporació amb plena personalitat jurídica i patrimoni propi.

III. Que el senyor Jaime Valle Méndez, Rector de la Universitat, és el seu representant legal i té les facultats per subscriure el present conveni, segons mandat conferit pel H. Consell Directiu Universitari en sessió de data ............................... de 2000, en el qual va ser elegit per al període .........................

IV. Que compta, en el seu patrimoni, amb els recursos humans i materials necessaris per a la realització del present conveni.

V. Que assenyala com a domicili legal el carrer d'Álvaro Obregón, 64 (antic), zona centre, codi postal 78000, a l'Estat de San Luis Potosí, SLP.

IV. DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

I. El Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), és el representant d'aquesta, segons estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de la dita universitat.

II. La UIB té com a domicili legal l'edifici Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb les seves respectives atribucions, han acordat les següents

MANIFESTACIONS

El turisme ha adquirit una importància capital en el món actual, atès que es tracta d'una de les activitats econòmiques més destacades en els mercats internacionals, amb conseqüències no sols econòmiques sinó també socials i jurídiques.

Per això, la regulació normativa dels fenòmens turístics i la disciplina jurídica que els estudia (el Dret del turisme) va guanyant també cada dia una major importància en l'àmbit de les ciències jurídiques, atès que l'ordre econòmic internacional demana normes clares i certes que li proporcionin seguretat jurídica, i els juristes han començat a abordar l'estudi dels fenòmens turístics des de distintes perspectives.

La Universitat de les Illes Balears, ubicada en una de les regions turístiques més desenvolupades d'Europa, imparteix els últims anys cursos de Dret del turisme, en especial, un curs de doctorat amb aquest nom, per la qual cosa ja té experiència i tradició en aquest tipus de cursos.

Les universitats Autònoma de Querétaro, de Guanajuato i de San Luis Potosí són conscients de l'auge del turisme a les zones i els Estats en què estan ubicades i de l'interès que desperta l'estudi dels fenòmens turístics des de qualsevol perspectiva i, en concret, des de la jurídica, ja que hi ha una clara demanda no satisfeta d'aquest tipus de cursos als Estats esmentats i als veïns.

Per tot això, les quatre universitats representades declaren el seu interès i la seva voluntat d'organitzar i impartir un Curs de Postgrau de Dret del Turisme, en els termes continguts en el present conveni i d'acord amb les estipulacions que segueixen.

ESTIPULACIONS

Primera. Objecte i característiques principals del curs

a) Les universitats signants acorden organitzar i impartir de forma conjunta a Mèxic un Curs de Postgrau de Dret del Turisme, sumant els esforços formatius dels grups docents i investigadors de cada universitat.

b) El curs tindrà una durada de 180 hores, de les quals, 140 seran lectives i 40 s'imputen al treball d'investigació final que han d'elaborar els alumnes.

c) El curs s'impartirà de manera rotatòria en les tres universitats mexicanes signants, de manera que cada any acadèmic el farà una universitat distinta de les tres esmentades. La primera edició del curs es farà durant l'any acadèmic 2000-01.

d) El curs està destinat preferentment a llicenciats en Dret o Ciències Jurídiques, però està obert també a altres llicenciats de titulacions pròximes, com ara llicenciats en Ciències Empresarials, Comptabilitat i Administració, etc. En tot cas, serà requisit indispensable per a l'admissió la possessió del títol universitari de llicenciat o equivalent.

e) El programa del curs s'adjunta com a annex I del present conveni. El dit programa podrà ser alterat de manera no substancial per la comissió acadèmica a què es refereix la clàusula 5a.c) del present conveni, sense que per a això calgui una revisió i nova firma del conveni.

Segona. Dels alumnes i l'organització del curs

a) El nombre d'alumnes que poden prendre part en el curs és un mínim de 30 i un màxim de 60.

b) El sistema de selecció dels alumnes participants es basarà preferentment en la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

c) El curs s'impartirà a raó de dues sessions setmanals, amb un total de 8 a 10 hores lectives per setmana.

d) El sistema d'avaluació dels alumnes serà doble:

- es requereix haver assistit almenys al 85 per cent de les classes lectives del curs i, a l'efecte, s'arbitrarà un sistema adequat de control de la dita assistència;

- els alumnes que compleixin el requisit anterior hauran de presentar un treball final d'investigació de 30 fulls com a mínim. Aquest treball serà corregit per un o diversos professors del curs. En cas que el resultat de la correcció sigui negatiu, l'alumne no podrà obtenir el títol corresponent i només tindrà dret a un certificat d'assistència al curs.

e) No es podran convalidar assignatures ja cursades en altres estudis per assignatures del curs.

Tercera. Del professorat del curs

a) El professorat estarà integrat per acreditats especialistes en les distintes matèries que s'imparteixin, i es prioritzarà com a dada fonamental en la selecció el coneixement específic que tingui cada professor de la matèria que imparteix.

b) Els professors participants pertanyeran en principi a les universitats signants, a altres universitats distintes, a administracions públiques (en especial, les secretaries de Turisme) o a les empreses turístiques. No obstant això, podran invitar-se professors distints dels anteriors quan sigui convenient per raó de la seva especialitat.

c) A l'efecte de complir la seva normativa vigent, els professors de la Universitat de les Illes Balears hauran d'impartir almenys un 20 per 100 de les classes lectives del curs.

Quarta. De la titulació que s'atorgarà

a) Els alumnes que hagin superat l'avaluació del curs obtindran el títol de Diplomat en Dret del Turisme (en la terminologia de la normativa aplicable a les universitats mexicanes), i aquest es considerarà com un diploma conjunt de les quatre universitats participants.

b) El diploma que s'atorgui als alumnes anirà firmat pels rectors de les quatre universitats participants i hi figurarà el logotip de totes.

Cinquena. De la gestió del curs

a) El curs l'organitzarà cada any la Facultat de Dret d'una de les tres universitats mexicanes participants, en els termes de la clàusula 1.c). A aquest efecte, la Facultat organitzadora nomenarà un responsable o coordinador general del curs.

b) En estreta col·laboració amb la universitat directament organitzadora cada any del curs, cada universitat es farà càrrec de la gestió administrativa dels alumnes participants al curs que procedeixin de la seva universitat o s'hi matriculin.

c) S'establiran els necessaris mecanismes o sistemes de coordinació entre les universitats participants per al funcionament harmònic del curs. En concret, es crearà una comissió acadèmica, integrada per un coordinador o responsable de cada universitat i designat per aquesta. Aquesta comissió ha d'establir els detalls quant als mecanismes o sistemes de coordinació i al desenvolupament en general del present conveni.

Sisena. Del finançament del curs

a) El curs es finançarà amb les taxes i matrícules que satisfacin els alumnes participants, així com amb les subvencions o ajudes externes que puguin ser aportades per altres entitats públiques o privades.

b) A tots els professors els satisfaran:

¿ Els costs del transport des de la seva ciutat d'origen fins a la universitat en què s'imparteixi cada any el curs.

¿ L'import de l'allotjament i la manutenció en la dita ciutat durant el temps que sigui indispensable per desenvolupar la seva activitat en relació amb el curs.

¿ La retribució per hora lectiva impartida que per a cada any acordi la comissió acadèmica.

Setena. Vigència i revisió del conveni

a) El present conveni serà vigent fins que acabi el curs que s'imparteixi l'any acadèmic 2003-04. A partir d'aquesta data, es considerarà automàticament prorrogat per períodes de quatre anys si no hi ha denúncia expressa de cap de les parts.

b) Tota modificació del present text exigeix la conformitat de totes les parts. Les universitats que plantegin la modificació, la presentaran almenys sis mesos abans de la revisió del conveni.

c) Si alguna de les universitats signants s'aparta del curs i renuncia a participar-hi, la comissió acadèmica en decidirà la continuïtat amb les universitats restants. La universitat que hagi renunciat no podrà tornar a participar en el curs fins a, almenys, quatre anys després.

Aquest conveni ha estat aprovat i/o ratificat pels següents òrgans de les universitats participants:

a) A la Universitat de Guanajuato: aprovat per l'Acadèmia de la Facultat de Dret en data .......
b) A la Universitat Autònoma de Querétaro:
c) A la Universitat de San Luis Potosí:
d) A la Universitat de les Illes Balears: aprovat pel Consell Executiu el dia 5 de maig de 2000 i ratificat per la Junta de Govern el dia 18 de maig de 2000, d'acord amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats per Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB número 45, de 10 d'abril).

Com prova de conformitat, totes les parts firmen el present conveni en quatre exemplars, al lloc i en la data indicats al començament del document.

Per la Universitat de Guanajuato,
Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez
Rector

Per la Universitat Autònoma de Querétaro,
Dolores Cabrera Muñoz
Rectora

Per la Universitat de San Luis de Potosí,
Jaime Valle Méndez
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

ANNEX I
PROGRAMA DEL CURS

Bloc 1. INTRODUCCIÓ: EL DRET DEL TURISME

1. Turisme i Dret del turisme. El fenomen turístic.

2. L'ordenament juridicoturístic. Contingut i caràcters: «transversalitat» del Dret del turisme, disciplines afectades, Dret públic i Dret privat en l'àmbit del turisme.

3. Fonts del Dret turístic mexicà. La legislació turística. Fonts supletòries. Principis del Dret del turisme.

4. Repartiment de competències entre les distintes administracions públiques. El repartiment a Mèxic: competències de la Unió, dels Estats i dels municipis. El repartiment a Espanya: competències de l'Estat central, de les comunitats autònomes i dels municipis.

Bloc 2. LA PLANIFICACIÓ ADMINISTRATIVA DEL TURISME

5. Concepte i naturalesa jurídica de planificació del turisme. Tipus de planificació. Dimensió jurídica.

6. En especial, la planificació de l'oferta d'allotjaments.

Bloc 3. ELS SUBJECTES DE L'ACTIVITAT TURÍSTICA

7. Les administracions públiques i el fenomen turístic. L'Administració centralitzada: en especial, la Secretaria de Turisme Federal. L'Administració descentralitzada: en especial, els fideïcomisos públics turístics. Organització administrativa del turisme a Espanya.

8. L'empresa turística. Tràmits i permisos previs. La defensa de la competència en l'àmbit del turisme.

9. Les professions turístiques. Formació universitària i professional. En especial, els directors d'establiments d'allotjament. Els guies de turisme.

10. El turista:

¿ Concepte de turista. Dificultat de la definició.

¿ L'estatut del turista. Drets del turista: la seva protecció com a consumidor o adquirent de serveis turístics.

11. Estrangeria i turisme.

Bloc 4. ELS ALLOTJAMENTS HOTELERS I EXTRAHOTELERS

12. Introducció. Regulació dels requisits d'infraestructura dels allotjaments. Procediment d'autorització administrativa dels establiments d'allotjament.

13. Classes d'establiments hotelers: descripció de les distintes categories. Menció especial del turisme rural.

14. Classes d'establiments extrahotelers. Menció especial dels càmpings.

15. Contractes. Elements. Contractes d'adhesió. Contractes turístics.

16. El contracte d'hostatge o allotjament. Concepte i règim jurídic.

17. Els contractes de gestió hotelera i afins. En especial, la franquícia hotelera. Concepte i règim jurídic.

18. El contracte de reserva de quota de places d'allotjament o contracte de reserva-promesa. Concepte i règim jurídic.

19. Els establiments de temps compartit ( timesharing ). Concepte i règim jurídic.

Bloc 5. LA INTERMEDIACIÓ TURÍSTICA: LES AGÈNCIES DE VIATGES

20. Les agències de viatges (I). Concepte, classificació i règim jurídic. En especial, la garantia.

21. Les agències de viatges (II).

22. El contracte de viatge combinat. Concepte i règim jurídic. En especial, la responsabilitat dels prestadors de serveis.

23. El contracte de serveis solts. En especial, la subcontractació dels serveis.

24. La contractació en matèria turística per mitjans electrònics. Agències de viatge virtuals.

Bloc 6. ELS TRANSPORTS TURÍSTICS

25. Aspectes juridicopúblics del transport de persones. L'ordenació pública dels transports de titularitat privada.

26. El contracte de transport de persones. Concepte. Les empreses de transport.

27. El transport aeri.

28. El contracte de viatge o d'excursió.

Bloc 7. ELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

29. L'oferta de restauració: restaurants, cafeteries, bars i semblants. Concepte i reglamentació reguladora.

30. Els establiments de restauració: concepte i classes. Requisits tècnics per a cada categoria.

Bloc 8. DRET SANCIONADOR

31. Introducció i sistema general. La inspecció turística. Les infraccions turístiques.

32. Règim de sancions. Procediment sancionador. Mitjans d'impugnació.

Bloc 9. LA FISCALITAT DE L'ACTIVITAT TURÍSTICA

33. Imposició directa i indirecta en el sector turístic.