Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CARACTERITZACIÓ DE LA VARIETAT VITÍCOLA "MALVASIA DE BANYALBUFAR", EL SEU FRUIT I ELS SEUS VINS, I EL SANEJAMENT D'ÀPEXS CAULINARS MITJANÇANT EL SEU CULTIU IN VITRO

Palma, 31 de maig de 2000

REUNITS

L'Honorable Sr. Joan Mayol i Serra, conseller d'Agricultura, i Pesca, en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de les facultats que li atribueix la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'administració de la CAIB, amb domicili als efectes d'aquest Conveni al carrer Eusebi Estada, núm. 145 de Palma, i amb NIF S-0711001-H,

i

L'Excm. i Magfc. Sr. Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix a la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i amb adreça social a Carretera de Valldemossa, Km. 7,5 07071 Palma i amb NIF Q-0718001-A.

MANIFESTEN

Que és d'interès de la Conselleria la caracterització de la varietat vitícola "Malvasia de Banyalbufar", el seu fruit i els seus vins, i el sanejament d'àpexs caulinars mitjançant el seu cultiu In Vitro, ja que les possibilitats de recuperació de la varietat depenen d'aquest treball, i per motius agronòmics és d'interès.

Que la Conselleria va subscriure, el 16 de desembre de 1999, un conveni amb l'ajuntament de Banyalbufar en el qual es preveu impulsar un Pla d'Actuació per a la recuperació d'aquesta varietat, i considera que l'esmentat estudi és una peça clau per a la redacció de l'esmentat Pla.

La Universitat de les Illes Balears és l'única entitat del nostre àmbit que disposa de medis de recerca aplicada per poder dur a terme l'esmentada caracterització.

Per tot això, ambdues parts de mutu acord estableixen les següents

CLÀUSULES

Primera.- La UIB portarà a terme el treball de caracterització de la varietat vitícola "Malvasia de Banyalbufar", el seu fruit i els seus vins, i el sanejament d'àpexs caulinars mitjançant el seu cultiu In Vitro, de conformitat amb els objectius i el pla de feina establerts al annex I.

Segona.- La conselleria d'Agricultura i Pesca, aportarà la quantitat de nou milions set-centes vint mil pessetes (9.720.000.- Ptes.) amb càrrec a la partida 20201 g/712101/64000/10000 dels seus pressuposts, per atendre als objectius previst a la clàusula anterior, i desglossada en la forma establerta en l'Annex II.

Per part de la Conselleria es desenvoluparà el seguiment i supervisió tècnica del projecte, a través del Cap de la Secció 3 del Servei d'Agricultura, Sr. Joan Rallo, que conformarà els treballs que es realitzin, vetllarà pel compliment del calendari previst i avaluarà els resultats obtinguts.

Tercera.- La conselleria d'Agricultura i Pesca, tramitarà la proposta de pagament de l'aportació referida al paràgraf anterior, en els terminis següents:

- any 2000: 3.240.000 ptes., a la signatura d'aquest Conveni i prèvia presentació de la metodologia de treball.

- any 2001: 3.240.000 ptes., al primer trimestre i una vegada presentat l'informe de resultats del primer any.

- any 2002: 2.240.000 ptes., al primer trimestre i una vegada presentada la Memòria de resultats del segon any.

- any 2002: 1.000.000 ptes., al quart trimestre i una vegada presentant l'informe definitiu dels resultats.

Les esmentades Memòries i informes deuran recabar el vist i plau del Cap de Secció III del Servei d'agricultura.

Les quantitats es faran efectives, segons les disponibilitats de la Direcció General del Tresor i Política Financera del Govern de les Illes Balears.

S'eximeix la Universitat de les Illes Balears de la presentació d'aval bancari d'acord amb l'article 22 de Decret 102/1998, de 13 de novembre.

Quarta.- Aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2002.

Durant el transcurs del període de vigència d'aquest conveni, considerant els resultats obtinguts del pla de feina descrit a l'annex I i previ acord d'ambdues parts, es podrà avançar la data de finalització del conveni, amb la corresponent revisió de les aportacions econòmiques, per considera acabats els treballs objecte d'aquest conveni.

Cinquena.- Ambdues parts es comprometen a tractar de solucionar, de comú acord, qualsevol qüestió que susciti la interpretació. L'aplicació i el efectes d'aquest Conveni en darrera instància, es resoldran a través dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de maig de 2000 i l'ha ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Així queda redactat aquest Conveni, que signen els compareixents per duplicat en la data i lloc esmentats a la capçalera.

El conseller d'Agricultura i Pesca,
El Rector de la Universitat de les Illes Balears,
   
Joan Mayol i Serra
Llorenç Huguet i Rotger

ANNEX I

Objectius

1. Descriure els paràmetres diferencials de la Malvasia de Banyalbufar en comparació amb altres malvasies establertes en les mateixes condicions en base a:

    • Característiques foliars, característiques de brot, tipologia de raïm, rendiments i patrons bàsics de creixement (índex de Ravaz).
    • Característiques del fruit en quant a paràmetres fonamentals de maduresa i qualitat: sucres totals, acidesa total, polifenols totals i glúcids.
    • Característiques del vi: anàlisis sensorial i anàlisis convencionals de qualitat: pH, acidesa total, sucres residuals, glicerina, diverses determinacions de polifenols totals.

2. Comprovar l'estat sanitari dels clons obtinguts per l'Ajuntament de Banyalbufar per test biològic.

3. Aplica la tècnica de cultiu "in vitro" d'àpexs caulinars (meristems) de vinya a exemplars escollits dins aquest clons.

4. Establir cultius "in vitro" a partir d'aquests àpexs caulinars i multiplicar els mateixos mitjançant "micropropagació" obtenint plantes completes "ex vitro" en la màxima qualitat.

5. Diagnosticar mitjançant diferents tests "ad oc" la presència de virus a les diferents línies obtingudes "in vitro".

6. Obtenir el màxim nombre de plàntules lliures de virus que puguin servir de base per a proveir de gemmes per a l'empelt a camp.

El pla de feina serà el següent

Primer any:

Caracterització:

Selecció de les vinyes que seran l'objecte del mostreig.

A les vinyes seleccionades.

Estudi biomètric de les fulles, brots i pàmpol. Seguiment dels estadis fenològics.

Seguiment especial del desenvolupament i maduració del fruit. Recollida de mostres.

Liofilització. Determinació d'índexs maduresa (pH, sucres, acidesa total, pes de 100 baies, tartàric, màlic, K Leucoantocians).

Anàlisis químic i sensorial del vi.

Anàlisis de resultats.

Sanejament:

Recol·lecció de sarments de les plantes ja sanejades per servir de base als cultius "in vitro" d'àpexs caulinars i comprovar "in vivo" l'estat sanitari. Inici de les proves.

Posada a punt del mètodes de cultiu "in vitro" d'àpexs en el Laboratori de Fisiologia.

Vegetal de la UIB.

Identificació de les plantes mare. Obtenció dels brots i establiment de les línies de cultiu "in vitro" a partir dels meristems terminals de la tija (àpexs caulinars).

Manteniment "in vitro" d'aquests àpexs, obtenció de brots. Micropropagació "in vitro" de les diferents línies iniciades.

Arrelament de brots.

Elaboració de l'Informe de resultats del primer any.

Segon any:

Caracterització

A les vinyes seleccionades: Estudi biomètric de les fulles, brot i pàmpol.

Fenologia. Seguiment del desenvolupament i maduració del fruit.

Recollida de mostres. Liofilització. Anàlisis químic de fruits.

Anàlisis químic i sensorial del vi.

Sanejament:

Continuació dels test de presència de virus "in vivo".

Manteniment de les línies "in vitro".

Obtenció de plantes en cossiols.

Aplicació del test ELISA a individus de cada una de les línies establertes "in vitro".

Creixement de cossiols. Obtenció de gemmes.

Elaboració de la Memòria de resultats del segon any.

Tercer any:

Caracterització

A les vinyes seleccionades: Estudi biomètric de les fulles, brot i pàmpol.

Fenologia. Seguiment del desenvolupament i maduració del fruit.

Recollida de mostres. Liofilització. Anàlisis químic de fruits.

Anàlisis de resultat dels tres anys. Tractament estadístic. Comparació de varietats.

Qualificació de la "malvasia de Banyalbufar".

Sanejament:

Manteniment de les línies "in vitro".

Obtenció de les plantes de cossiols.

Aplicació del tes biològic a les línies "sanes" segons el test ELISA.

Creixement en cossiol. Obtenció de gemmes. Alliberació (en cas d'èxit) de les plantes mare lliures de virus.

Elaboració de l'informe definitiu de resultats.

ANNEX II

Pressupost per any

1.- Personal:

- Llicenciat en biologia, becari en càrrec al projecte a dedicació completa: 1.500.000 pta.

- Doctor en Biologia, especialista en viticultura-enologia (ded.parcial) 300.000 pta.

2.- Fungible:

- Material de laboratori" in vitro" i d'anàlisis químic 1.000.000 pta.

3.- Altres: 150.000 pta.

4.- Despeses generals UIB: 290.000 pta.

TOTAL: 3.240.000 pta.