Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ HOTELERA DE LA PLATJA DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS D'INVESTIGACIÓ EN EL CAMP ESPORTIU I NUTRICIONAL

Palma, 2 d'octubre de 2000

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Miquel Vidal Fullana, president de l'Associació Hotelera de la Platja de Palma.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni.

MANIFESTEN

La creació del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física a la UIB ha permès posar en comú tota una sèrie d'infraestructures i de capital humà que ja han donat els primers resultats en el camp de la investigació en activitat física i salut. A la Universitat de les Illes Balears s'han desenvolupat diverses activitats docents i investigadores en el camp de les ciències de l'activitat física i de l'esport, els coneixements i resultats de les quals poden ser d'interès per a un sector productiu com ara el sector turístic, i contribuir a la millora i diversificació de l'oferta turística.

L'Associació Hotelera de la Platja de Palma té un gran interès a col·laborar en projectes que augmentin la qualitat i diversificació de l'oferta turística de la Platja de Palma i a impulsar aquests projectes. El turisme esportiu és una aposta clara que els darrers anys han fet alguns hotelers de l'Associació de la Platja de Palma. Per això tenen interès a participar en una acció estratègica per a la millora del producte turístic a partir de la transferència de resultats i tecnologia generats al Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB.

El 17 de juliol de 1998 es va signar un acord marc entre l'Associació Hotelera de la Platja de Palma i la Universitat Illes Balears en el qual es pretén fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la UIB en el camp de l'activitat física i de la nutrició i a l'aplicació de resultats de recerca en la indústria hotelera a través de l'Associació Hotelera de la Platja de Palma. El present conveni s'emmarca en l'esmentat acord marc de col·laboració.

ACORDEN

1 . Iniciar una acció estratègica conjunta que consistirà en el desenvolupament i consolidació de sistemes de qualitat en el sector turístic amb vista a millorar l'oferta de serveis, en el camp esportiu i nutricional, complementaris de l'oferta turística tradicional. L'objecte del present conveni és la creació d'un circuit entre la Platja de Palma i la Universitat de les Illes Balears en el qual els turistes allotjats als hotels de la Platja de Palma puguin gaudir de la tecnologia, els coneixements i els resultats obtinguts al Laboratori de Ciències de l'Activitat Física sobre valoració funcional i nutricional; alhora que els hotelers puguin publicitar aquest circuit com a part de la seva oferta hotelera.

2 . Les condicions en les quals es desenvoluparà aquesta acció estratègica es descriuen al projecte titulat «Acció estratègica per a l'increment de la qualitat, diversificació i millora del producte turístic de la Platja de Palma», annex al present conveni.

3 . L'execució del projecte anirà a càrrec del personal del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB indicat a l'annex, sota la direcció del doctor Antoni Pons Biescas i la codirecció del doctor Josep A. Tur Marí.

4 . Les valoracions funcionals i nutricionals s'executaran al poliesportiu de la UIB, i les farà personal degudament autoritzat. El turista que participi en l'estudi podrà gaudir dels serveis que pot oferir la Fundació General de la Universitat.

5 . Les despeses de la transferència de resultats i els desplaçaments al campus universitari aniran a càrrec dels turistes que ho contractin segons la llista de preus que figura a l'annex. La gestió econòmica i administrativa, així com el cobrament, anirà a càrrec de la Fundació General de la Universitat i es podrà fer tant al poliesportiu com a l'hotel on estiguin allotjats els turistes.

6 . L'Associació Hotelera de la Platja de Palma facilitarà el redactat del present conveni als hotelers que estiguin interessats a subscriure'l. Els hotels que vulguin acollir-se a la present acció estratègica hauran de notificar-ho directament, o bé mitjançant l'Associació Hotelera de la Platja de Palma, al Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB. Aquesta petició figurarà com un annex al present conveni.

7 . Tant l'Associació Hotelera de la Platja de Palma com els hotels que subscriguin aquest conveni en podran fer ús per promocionar el seu establiment de cara al mercat turístic interior i exterior. A la publicitat hauran de fer referència expressa al present conveni i hauran de notificar-ho a la UIB amb suficient antelació.

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juliol de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Associació Hotelera de la Platja de Palma,

Llorenç Huguet
Rector

Miquel Vidal
President

ANNEX 1

ACCIÓ ESTRATÈGICA PER A L'INCREMENT DE LA QUALITAT, DIVERSIFICACIÓ I MILLORA DEL PRODUCTE TURÍSTIC DE LA PLATJA DE PALMA

1. INTRODUCCIÓ

Els darrers temps s'han desenvolupat a la Universitat de les Illes Balears diverses activitats docents i investigadores en el camp de les ciències de l'activitat física i de l'esport, els coneixements i resultats de les quals poden ser d'interès per a un sector productiu com ara el sector turístic, i més concretament per millorar i diversificar l'oferta turística que es fa a la Platja de Palma. La creació del Laboratori de Ciències de l'Activitat Física a la UIB ha permès posar en comú tota una sèrie d'infraestructures i capital humà que ja han donat els primers resultats en el camp de la investigació en activitat física i salut. El Laboratori pot transferir als hotelers, en particular als localitzats a la Platja de Palma, mitjançant l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma, els seus coneixements i els resultats de les seves investigacions en el camp de la valoració funcional i nutricional dels esportistes.

La valoració funcional permet tipificar i avaluar l'estat de forma física de l'esportista, i fer-ne el seguiment permet l'eficàcia dels processos d'entrenament en els quals participa. Aquesta valoració pot tenir interès per als esportistes que ens visiten, en la seva etapa de preparació de la temporada, però també per als cicloturistes i altres esportistes que gaudeixen del clima i del paisatge de Mallorca. Podem definir la valoració funcional com l'avaluació objectiva de les capacitats funcionals d'un subjecte per poder realitzar una tasca esportiva. La valoració funcional engloba entre d'altres els mètodes propis de la fisiologia, la bioquímica i la medicina (electrocardiograma, quocient respiratori, determinacions de metabòlics i d'enzims, etc.), així com de l'ergometria i la biomecànica (estudi de les adaptacions i mecànica de l'organisme durant la realització de l'esforç físic), de manera que presenta sempre un aspecte multidisciplinari. El concepte més modern de la valoració funcional és el que considera que sols es pot avaluar l'adaptació funcional de l'organisme a l'activitat física si el gest esportiu es reprodueix de forma específica al laboratori (proves de laboratori) o bé si se simula la competició en el camp esportiu (proves de camp).

Els objectius i les informacions que es poden assolir mitjançant la valoració funcional es poden resumir en els següents:

1 . Valoració d'aptitud física i diagnòstic funcional. Proporciona els punts de partida per elaborar programes d'entrenament individualitzats. Es tracta de compensar les àrees en les quals l'esportista pot presentar un cert desavantatge.

2 . Control i optimització de l'entrenament. Un programa d'avaluació proporciona retroalimentació. Serveix per avaluar el procés d'entrenament individualitzat. També serveix per descartar situacions de sobreentrenament i fatiga.

3 . Control mèdic esportiu. Dóna informació sobre l'estat de salut general de l'esportista.

4 . Pronòstic de rendiment. La valoració funcional pot servir per donar un pronòstic del rendiment que s'espera de l'esportista comparant-lo amb referències estandarditzades. Això permet efectuar un procés educatiu, ja que l'esportista adquireix un coneixement més profund del seu organisme.

5 . Detecció de talents. Sobre la base de la valoració funcional es poden establir elements objectius per seleccionar individus amb grans capacitats físiques o coordinatives especials.

6 . Investigació. L'aplicació sistemàtica de les proves de valoració funcional pot permetre l'obtenció d'una informació valuosa sobre aspectes de la bioquímica, la fisiologia i l'adaptació a l'entrenament. Aquests aspectes poden traduir-se en informacions útils per a l'esportista en el sentit de conèixer la seva capacitat funcional i els mecanismes d'adaptació fisiològica davant situacions de sol·licitació màxima. Permet conèixer el model de resposta funcional, la participació de les diferents vies metabòliques per a l'obtenció d'energia necessària per realitzar l'activitat física i la influència de variables com l'edat, l'alimentació, el pes corporal, etc.

La valoració funcional es pot repetir a intervals periòdics i tant l'entrenador com l'esportista han de rebre una interpretació dels resultats de les proves que, si escau, pot justificar la no periodicitat de les proves.

La valoració i l'assessorament nutricional han demostrat ser una eina per corregir situacions de baix rendiment esportiu, alhora que potenciar les capacitats pròpies de l'esportista per fer front als seus reptes en la competició. Del coneixement del consum de nutrients que habitualment fa un esportista se'n poden treure conclusions sobre la bondat o no dels seus hàbits nutricionals. Aquests coneixements permeten corregir o potenciar determinats costums a fi de millorar el rendiment esportiu, i, sobretot, l'estat de salut dels esportistes. Alhora, l'assessorament nutricional als establiments que acullen aquests tipus de turistes permetrà elaborar i oferir uns menús amb garantia de qualitat amb vista a cobrir les necessitats concretes que poden tenir els clients.

És sabut que Mallorca és visitada per un nombre important de persones que cerquen alternatives al turisme tradicional, en el marc d'un turisme desestacional, com ara les persones amb un elevat poder adquisitiu, els esportistes, les persones de la tercera edat o les persones amb malalties cròniques que cerquen els beneficis del nostre clima.

Per poder atreure aquests nous visitants potencials que augmentarien el nombre de turistes en temporada baixa, la millora de la qualitat de l'oferta hotelera és un factor clau . Creiem que la transferència de la tecnologia, els resultats i els coneixements que hem desenvolupat al Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB pot contribuir a la millora de la qualitat del servei turístic que s'ofereix a la Platja de Palma. Aquesta transferència pot tenir interès turístic, ja que l'oferta esportiva i dietètica hotelera dirigida a aquest sector turístic pot ser molt més competitiva si inclou aquests tipus de serveis. El turista esportiu presenta unes característiques culturals i d'exigència de serveis, per la qual cosa pot apreciar positivament el valor afegit que representa una alimentació destinada específicament a la millora del seu rendiment esportiu.

2. OBJECTIUS

L'objectiu general d'aquesta acció estratègica conjunta consistirà en el desenvolupament i consolidació de sistemes de qualitat en el sector turístic amb vista a millorar l'oferta de serveis, en el camp esportiu i nutricional, complementaris de l'oferta turística tradicional.

Aquests objectiu general es pensa dur endavant en diverses fases en les quals es pretén assolir objectius més concrets i puntuals abans de poder assolir la globalitat de l'objectiu general. En un primer esglaó, objecte del present projecte, es pretén crear de forma pilot un circuit entre la Platja de Palma i la Universitat de les Illes Balears, en el qual els turistes allotjats als hotels de la Platja de Palma puguin gaudir de la tecnologia, els coneixements i els resultats obtinguts al Laboratori de Ciències de l'Activitat Física sobre valoració funcional i nutricional. Les valoracions funcionals i nutricionals s'executaran al poliesportiu de la UIB, i les farà personal adscrit al Laboratori de Ciències de l'Activitat Física. Alhora, el turista podrà gaudir dels serveis que pot oferir la Fundació General de la Universitat.

3. PLANTEJAMENT EXPERIMENTAL

3.1. Condicions del circuit

El circuit s'establirà entre els hotels de l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma que es vulguin inscriure al projecte i el Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB, situat al campus universitari, a la carretera de Valldemossa.

Inicialment, per a un començament possibilista es podran realitzar un màxim de vuit valoracions completes per matí o horabaixa. El dia anterior a la realització de les valoracions es notificarà el nombre i el tipus de valoració prevists per l'endemà. Les valoracions es podran fer tant al matí com a l'horabaixa; l'hora recomanada per començar és les 9 del matí o les 16 de l'horabaixa.

3.2. Tipus de valoracions

a) Valoració funcional. Es tracta de diagnosticar les capacitats funcionals de l'esportista en la seva globalitat a partir de les totes les proves d'esforç a les quals es vulgui sotmetre l'esportista.

b) Proves d'esforç de laboratori.

b.1) Prova bàsica: anamnesi general, qüestionari de salut (antecedents personals i familiars), exploració bàsica i electrocardiograma de repòs.

b.2) Prova màxima: anamnesi general, qüestionari de salut (antecedents personals i familiars), exploració bàsica, electrocardiograma de repòs i prova d'esforç màxim amb cicloergòmetre seguida d'electrocardiograma i mesura directa del consum d'oxigen.

b.3) Prova màxima amb lactat: anamnesi general, qüestionari de salut (antecedents personals i familiars), exploració bàsica, electrocardiograma de repòs i prova d'esforç màxim amb cicloergòmetre seguida d'electrocardiograma, mesura directa del consum d'oxigen i nivells circulants de lactat.

b.4) Prova submàxima: adequada per a la valoració de l'estat de salut al començament de la pràctica esportiva.

b.5) Prova bioquímica: determinació de nivells plasmàtics i cel·lulars de diferents metabòlics i enzims per conèixer l'estatus antioxidant de l'esportista.

c) Valoració nutricional. Es farà una enquesta de recordatori d'ingesta de tres dies. Alternativament es pot realitzar un qüestionari complet d'hàbits i costums alimentaris.

d) Valoració cineantropomètrica: pes, alçada, índex de massa corporal, mesura de plecs cutanis, perímetres, diàmetres i composició corporal.

e) Proves de força. Es tracta del test de salt vertical o test de Bosco. Es pretén determinar el percentatge dels diferents tipus de fibres musculars i mesurar la força de diferents grups musculars del cos mitjançant dinamometria.

f) Proves de camp. Es poden dissenyar proves de camp adaptades a cada esport, mitjançant la monitorització per pulsòmetre amb interfície PC i la determinació de lactat en sang capil·laritzada. Es poden fer proves de pista, circuit i/o piscina coberta.

4. PRESSUPOST

Les despeses de la transferència de resultats aniran a càrrec dels turistes interessats segons la llista de preus següent:

a) Valoració funcional completa 25.000 ptes.

b.1) Prova bàsica de laboratori 2.000 ptes.

b.2) Prova màxima de laboratori 10.000 ptes.

b.3) Prova màxima de laboratori amb lactat 12.000 ptes.

b.4) Prova submàxima de laboratori 6.000 ptes.

b.5) Prova bioquímica segons demanda de paràmetres

c) Valoració nutricional 5.000 ptes.

d) Valoració cineantropomètrica 2.000 ptes.

e) Proves de força 2.000 ptes.

f) Proves de camp 10.000 ptes.

Aquests preus no inclouen el trasllat ni els possibles serveis d'intèrpret.

La Fundació General de la Universitat serà l'encarregada de la gestió econòmica i administrativa i dels cobraments, que es podran fer efectius tant als hotels als quals estiguin allotjats els turistes com al polisportiu mateix.

5. PERSONAL

La realització d'aquest projecte anirà a càrrec del personal adscrit al Laboratori de Ciències de l'Activitat Física de la UIB. En aquest primer projecte hi participaran:

Dr. Antoni Pons Biescas, director del Laboratori, que serà el director del projecte.
Dr. Josep A. Tur Marí, director de l'Escola de Turisme d'Eivissa, que serà codirector del projecte.
Dra. Marta S. Puig Mòjer, metgessa màster en nutrició.
Sr. Antoni Aguiló Pons, metge especialista en medicina esportiva.
Sr. Pere Tauler Riera, químic i bioquímic.
Sra. Núria Cases Porcell, química i bioquímica.
Sra. Yolanda Bestard Font, biòloga.
Sra. Maria Colomer Valienta, dietista.
Sra. Marta García Valdueza, dietista.
Sra. Gabriela Nicola Orejas, dietista.