Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR UN PROGRAMA D'INTERCANVI D'ESTUDIANTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE GUANAJUATO, GUANAJUATO (MÈXIC)

Palma, 8 de maig de 2000

DECLARACIONS

I. DE LA UNIVERSITAT DE GUANAJUATO:

1. Que, de conformitat amb la seva Llei orgànica, continguda al Decret 279, del H. Cinquanta-cinquè Congrés Constitucional de l'Estat, publicada al periòdic oficial del Govern de l'entitat el 17 de maig de 1994, és un organisme públic descentralitzat de l'Estat autònom en el seu règim intern, amb capacitat jurídica i patrimoni propi, per la qual cosa té l'aptitud legal d'exercir drets i contraure obligacions.

2. Que, d'acord amb el que assenyala l'article 12 de la Llei orgànica de la Universitat, correspon al Col·legi Directiu designar el Rector; que, en tal virtut, els membres del dit Cos Col·legiat varen designar el Lic. Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez com a Rector, segons consta en el nomenament expedit en data 21 de setembre de 1999.

3. Que, de conformitat amb el que assenyala l'article 13 de la legislació esmentada, el Rector és l'autoritat executiva de la Universitat i en té la representació legal, que pot delegar en qui estimi convenient, i, d'acord amb el que estableix el numeral 15, fracció XV, d'aquest mateix cos normatiu, correspon precisament al Rector firmar els convenis, acords i contractes que faci la Universitat.

4. En exercici d'aquestes atribucions, la Universitat de Guanajuato, mitjançant el Lic. Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, que n'exerceix les funcions de Rector, acudeix a aquest acte jurídic.

5. Que assenyala com a domicili legal el carrer Lascuraín de Retana, núm. 5, zona centre, de la Universitat de Guanajuato, Guanajuato.

II. DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS:

1. El Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), és el representant d'aquesta, segons estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de la dita universitat.

2. La UIB té com a domicili legal l'edifici Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya.

Les institucions aquí mencionades manifesten el seu interès per realitzar intercanvi de professors, investigadors i estudiants a causa del benefici que aquesta activitat aportarà a les institucions per assolir les seves metes i els seus objectius en els respectius camps d'estudi, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. Objectiu: el propòsit del present acord és establir un programa d'intercanvi d'estudiants entre les institucions participants.

2. Selecció i admissió d'estudiants: cada institució determinarà els procediments de selecció dels estudiants seus que participin en el programa d'intercanvi i garantirà que cada un dels seus estudiants estigui en condicions d'acreditar els cursos seleccionats a la universitat receptora. La decisió final sobre l'admissió la prendrà l'òrgan encarregat de les inscripcions de la universitat receptora. L'equivalència entre els cursos i els programes s'acordarà per avançat amb el fi de facilitar-ne l'acreditació.

Totes les sol·licituds i els expedients s'enviaran a la institució receptora amb quatre mesos d'anticipació a l'inici dels cursos, i aquesta emetrà la resposta d'acceptació o rebuig, al més tard, dos mesos abans de la data d'inici dels cursos.

3. Programa acadèmic de l'estudiant: els estudiants d'intercanvi poden inscriure's als cursos i programes de la institució receptora per als quals hagin estat qualificats, excepte en aquells en què no hi hagi lloc a causa de limitacions de quota. L'acceptació en un programa particular d'estudi implica que l'estudiant podrà inscriure's en tots els cursos requerits en el programa adequats al nivell acadèmic de l'alumne.

4. Condició dels estudiants: els estudiants inscrits en la institució receptora tindran els mateixos privilegis i podran fer ús dels serveis mèdics, esportius, i de qualsevol altre tipus, a què tenen dret els estudiants locals. Els estudiants d'intercanvi estaran subjectes als mateixos estatuts, lleis i reglaments que la institució receptora aplica als estudiants locals, i a les lleis locals i federals de la regió.

5. Finançament: el programa està basat en el principi d'un intercanvi directe anual d'estudiants un a un. El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, així com les despeses d'allotjament i alimentació, serà cobert per l'alumne invitat, encara que la universitat receptora podrà col·laborar també en l'allotjament dels estudiants visitants. De la mateixa manera, les dites despeses podran ser cobertes a través de beques o ajuts d'organismes o entitats espanyols o mexicans, d'acord amb la disponibilitat i negociació de cada una de les institucions participants. El nombre d'estudiants intercanviats per semestre ha de ser substancialment semblant per part d'ambdues institucions, encara que es poden acceptar petits desequilibris, que s'hauran d'ajustar al període següent.

6. Selecció: amb la finalitat de garantir l'excel·lència acadèmica, la institució d'origen conformarà un comitè de selecció, el qual, després d'haver fet una anàlisi dels expedients dels estudiants, proposarà els que participaran en l'intercanvi de la institució receptora.

7. Període d'intercanvi: el període d'intercanvi serà d'un o dos semestres. Els programes d'estiu seran considerats com un semestre.

8. Recuperació de quotes: a l'estudiant que abandoni el programa hom no li reintegrarà cap percentatge de les quotes d'inscripció o plaça.

9. Tràmits migratoris: cada estudiant serà responsable de tramitar el passaport i visat corresponents i de qualsevol altre tràmit personal requerit pels governs d'ambdós països.

10. Acreditació: l'acreditació dels cursos l'atorgarà la institució d'origen sobre la base de les qualificacions obtingudes a la institució receptora. Cada institució assignarà un coordinador perquè assessori l'alumne en l'elaboració del programa d'estudis, el qual serà aprovat per la institució d'origen amb anterioritat a l'inici de l'estada.

La Universitat receptora assignarà un professor assessor, qui haurà d'estar familiaritzat amb les equivalències dels cursos i proporcionarà assessoria acadèmica a l'estudiant d'intercanvi i auxiliarà en l'elaboració de certificats per a l'assignació de crèdits.

11. Assumptes generals:

a) Cada estudiant haurà d'acceptar per escrit complir cada un dels reglaments i condicions de la institució amfitriona, amb les instruccions proporcionades pel seu assessor.

b) Cada estudiant haurà de posseir el passaport en regla i el visat adequat per al període de l'estada.

12. Revisió i renovació:

a) Aquest acord tindrà una durada inicial de quatre anys a partir de la data de la firma i podrà renovar-se automàticament per períodes semblants, llevat que alguna de les parts manifesti per escrit el desig d'acabar-lo, després d'haver avisat la contrapart amb sis mesos d'anticipació.

b) Els coordinadors de les dues institucions es reuniran i emetran un report conjunt si més no una vegada l'any, sobre els resultats del conveni i elaboraran un programa anual per al període següent.

c) Els termes i condicions del present acord podran ser modificats mitjançant consentiment escrit d'ambdues parts.

d) Ambdues institucions tenen el dret de suspendre o donar per conclòs el conveni al final de l'any acadèmic. Hauran d'informar d'això per escrit l'altra institució sis mesos abans de la data en què es desitja suspendre o acabar l'acord, sense menyscabament de les activitats que s'estiguin realitzant, que hauran de concloure's d'acord amb el programa.

e) Ambdues institucions designaran una persona del seu personal acadèmic o administratiu com a encarregada de coordinar el programa. La dita persona serà responsable d'establir les relacions necessàries i coordinar tots els aspectes de l'intercanvi. En aqueix sentit, per part de la Universitat de Guanajuato el coordinador designat responsable de l'intercanvi serà el cap del Departament de Mobilitat Estudiantil.

f) Aquest acord s'ha elaborat en dues còpies idèntiques en contingut i validesa d'aplicació.

13. De les responsabilitats: les parts no tindran responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per motiu de l'aturada de tasques acadèmiques o administratives, així com per causes de força major o casos fortuïts que puguin impedir la continuació del present conveni.

14. L'incompliment d'algunes de les clàusules d'aquest conveni específic serà causa de rescissió, i la part causant ha compensar l'altra pels danys i perjudicis ocasionats pel dit incompliment.

Per a la interpretació i el compliment del present conveni i del que no s'hi estipula, les parts se subjectaran a la competència dels tribunals d'arbitratge internacional que elegeixin de comú acord.

Aquest conveni va ser aprovat pel Consell Executiu el dia 5 de maig de 2000 i va ser ratificat per la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears el dia 18 de maig de 2000, d'acord amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats per Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB número 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot el que s'indica més amunt, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present conveni.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat de Guanajuato,

Cuauhtémoc Ojeda
Rector