Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ANNEX A L'ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE L'ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 4 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, el conseller de Turisme, Honorable Senyor Celestí Alomar i Mateu, president del Consorci de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I . Els estudis d'Hoteleria arreu de les Escoles d'Hoteleria de l'Estat compten amb especialitats tècniques i amb d'altres de superiors. Els estudis d'Hoteleria no pertanyen al conjunt d'estudis universitaris homologats. Les especialitats superiors, equivalents a estudis de primer cicle, poden tenir un reconeixement universitari, a través d'una titulació pròpia.

II . L'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears inicià la seva activitat acadèmica el curs 1995-96 amb una sèrie de titulacions pròpies de la docència hotelera: titulacions tècniques i una titulació superior. El curs 1998-1999 es reformà el pla d'estudis i s'implantà l'especialitat de Direcció Hotelera Internacional, estudi creat pel Govern de les Illes Balears, equivalent a un primer cicle universitari.

III . A partir de l'acord marc signat el 20 de març de 2000 entre les dues institucions, s'acorda articular les relacions entre personal de la UIB i de l'Escola, a través de l'article 11 de la LRU; establir programes de cooperació i col·laboració continuada en el camp de la docència; obrir vies de cooperació pel que fa al desenvolupament, tant científic com administratiu i tècnic, mitjançant els programes d'actuació i els acords necessaris; establir qualsevol tipus de concerts que interessin a totes dues institucions, mitjançant acords puntuals.

IV . L'article 28.3 de la LRU reconeix que les universitats, en l'exercici de la seva autonomia, podran impartir ensenyances que condueixin a l'obtenció d'altres diplomes i títols diferents dels que tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

V . La normativa sobre títols propis de la UIB, capítol VI, Tramitació de les propostes, article 21, assenyala que els estudis que es duguin a terme amb altres institucions o associacions es regularan mitjançant un conveni específic i s'han d'adaptar al títol V dels Estatuts de la UIB.

VI . El títol V dels Estatuts de la UIB, article 181, indica que tindran importància especial per a la UIB les relacions, els acords i els convenis amb les corporacions locals i les institucions culturals, polítiques i socioeconòmiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ACORDEN

Primer . Que el títol de Direcció Hotelera Internacional de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears tindrà condició de títol propi de la UIB i passarà a dir-se: estudi de primer cicle de Direcció Hotelera Internacional, títol propi de la UIB.

Segon . Aquest estudi es regularà per la normativa sobre títols propis de la UIB, aprovada per la Junta de Govern de l'esmentada universitat el 19 de febrer de 1999.

Tercer . La direcció del títol propi anirà a càrrec d'un professor universitari que serà nomenat pel Rector de la UIB.

Quart . La gestió econòmica d'aquest estudi anirà a càrrec de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears rebrà, de la matrícula de cada un dels estudiants inscrits a l'esmentat estudi, l'equivalent al 25 per cent del cost del curs de la diplomatura de Turisme. Aquesta quantitat s'obtindrà de multiplicar el total de crèdits de la diplomatura de Turisme pel preu oficial del crèdit i de dividir-lo pels tres anys d'estudi. El preu mitjà de cada curs és el referent al qual s'aplica l'esmentat 25 per cent.

Disposició transitòria

Els alumnes que cursin segon, tercer i quart de Direcció Hotelera Internacional els anys acadèmics 2000-2001, 2001-2002 i 2002-2003, perquè el seu títol sigui reconegut com a títol propi de la UIB, hauran de presentar-se, en acabar el darrer any, a un examen de revàlida, que es convocarà anualment. El tribunal serà compost per professors de la UIB. A aquesta possibilitat s'hi podrà afegir la primera promoció d'alumnes que acaba l'especialitat aquest curs acadèmic 1999-2000.

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de juliol de 2000 i la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juliol de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest protocol en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Consorci de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Celestí Alomar
President

Llorenç Huguet
Rector