Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CENTRE DE TERMINOLOGIA TERMCAT

Palma, 4 de setembre de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Ester Franquesa i Bonet, directora del Centre de Terminologia TERMCAT (en endavant, TERMCAT), amb seu a Barcelona, carrer Diputació, 119, 5a. planta, que actua en representació d'aquesta entitat.

EXPOSEN

I . Que la Universitat de les Illes Balears té actualment la voluntat de contribuir al coneixement i la difusió de la terminologia catalana entre els diversos àmbits en què té incidència, per mitjà del Gabinet de Terminologia del seu Servei Lingüístic, i té entre els seus projectes la preparació d'un Diccionari d'història de l'art .

II . Que el TERMCAT és un consorci amb personalitat jurídica pròpia integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, directament vinculat a la política lingüística, que té per finalitat la coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana.

III . Que ambdues institucions acorden que és necessari subscriure un conveni de col·laboració per a la revisió del Diccionari d'història de l'art , elaborat per J. Salvà, amb la coordinació del Gabinet de Terminologia, i en virtut d'això,

ACORDEN

Primer . El TERMCAT realitzarà el procés de revisió i de normalització terminològica del Diccionari d'història de l'art , que conté 1.500 termes en català, equivalències en castellà i definició en català, durà a terme la gestió de les dades que s'han de tractar en aquestes fases del treball i prepararà els originals de l'obra per a la seva edició.

Segon . La UIB aportarà fins a un màxim de 500.000 pessetes, a càrrec de la partida pressupostària corresponent al Gabinet de Terminologia, durant l'any 2000, al TERMCAT en concepte de col·laboració en les despeses generades en els processos de treball indicats a la clàusula primera; i s'ocuparà de coordinar, per mitjà del Gabinet de Terminologia, els tècnics especialistes de la Universitat que intervinguin en la revisió de l'obra. El TERMCAT assumirà les altres despeses derivades de l'execució del projecte.

Tercer . La UIB es compromet a fer constar a l'edició de l'obra el nom i el logotip del TERMCAT, com a entitat col·laboradora, en un lloc preferent, sens perjudici de la presència dels logotips d'altres institucions que puguin participar en l'edició.

Quart . El TERMCAT rebrà sense cap càrrec un mínim de trenta exemplars de la primera edició de l'obra i cinc de cada una de les noves edicions o reimpressions, que no podran destinar-se al comerç.

Cinquè . La revisió del Diccionari d'història de l'art haurà de quedar enllestida per part del TERMCAT en un termini de nou mesos, comptats des de la data de signatura d'aquest conveni. La UIB en promourà l'edició, i en procurarà la màxima difusió.

Sisè . Aquest conveni tindrà efectes des de la seva signatura i fins que no s'hagin realitzat els seus objectius en els termes que s'hi preveuen.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 6 de juny de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen el present document en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Centre de Terminologia TERMCAT,

Ester Franquesa
Directora