Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 3 de maig de 2000

REUNITS

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTEN

I . Que la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix com a objectiu prioritari pel que fa a la normalització de la llengua catalana fomentar-ne l'ús en tots els mitjans de comunicació social (art. 1c), i al títol III, article 27, que el Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure el coneixement i desenvolupament de la llengua i cultura catalanes, especialment des de la perspectiva de les Illes Balears.

II . Que la progressiva introducció del català en els mitjans de comunicació orals i audiovisuals ha provocat la necessitat d'establir uns models lingüístics adequats. Els mitjans de comunicació orals han generat noves exigències i plantegen nous problemes que, atesa la manca de tradició en aquest camp, suposen carències importants.

III . Que, atesa la repercussió que els mitjans de comunicació oral i audiovisual tenen en el conjunt de la societat de les Illes Balears, els professionals d'aquests mitjans han de ser capaços de difondre un model lingüístic modern i amb criteris d'elocució que els permeti vehicular missatges de forma correcta.

Per això,

PACTEN

Primer . La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears encarrega a la Universitat de les Illes Balears l'organització d'un curs sobre la llengua oral als mitjans de comunicació, destinat als professionals de les Illes Balears que treballen en els mitjans de comunicació de transmissió oral.

Segon . L'organització acadèmica i la contractació de professorat per impartir el curs esmentat a la primera clàusula seran fetes per la Universitat de les Illes Balears, la qual hi podrà destinar els seus especialistes, si ho considera convenient.

Tercer . El curs ha de tenir tres tipus d'activitats:

¿ Classes teòriques, les quals han de fer referència a qüestions de pronúncia, de registres (tipus de varietats i caracterització), de lèxic, de morfologia i de sintaxi.

¿ Classes pràctiques de pronunciació.

¿ Conferències i taules rodones de professionals de prestigi.

Quart . La Universitat de les Illes Balears posarà a disposició dels alumnes del curs, a través de la xarxa o mitjançant un cd-rom, una bateria d'exercicis per poder fer pràctiques orals sobre les qüestions tractades al curs.

Cinquè . El curs sobre la llengua oral als mitjans de comunicació es farà durant l'any 2000 i tindrà una durada total de quaranta-cinc hores lectives.

Sisè . La Conselleria d'Educació i Cultura abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat d'1.400.000 (un milió quatre-centes mil) pessetes, amb tots els imposts inclosos, en concepte de despeses per a la realització del curs sobre la llengua oral als mitjans de comunicació. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 13301.455201.64000 dels pressuposts per a l'any 2000.

Setè . La quantitat esmentada a la sisena clàusula es pagarà a la Universitat de les Illes Balears a la finalització del curs mitjançant la presentació d'una factura, l'import de la qual no podrà ser superior a aquesta quantitat, i d'una memòria sobre el desenvolupament del curs i els resultats obtinguts.

Vuitè . La Conselleria d'Educació i Cultura ha de ser informada de qualsevol canvi en el programa previst inicialment, el qual es detalla a l'annex 1 d'aquest acord.

Novè . Aquest acord serà vigent fins al 31 de desembre de 2000.

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest acord, se signa en dos exemplars.

El Conseller d'Educació i Cultura,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Damià Pons
Llorenç Huguet

ANNEX 1

PROGRAMA PREVIST PER AL CURS SOBRE LLENGUA ORAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

¿ Correcció oral als mitjans de comunicació: taula rodona, exposició i maneig de llibres d'estil i d'altres materials.

¿ Pronunciació. Vocalisme tònic: característiques i errors. Vocalisme àton: característiques i errors. Vocals en contacte: característiques i errors. Consonants sordes i sonores: sistema i processos. Problemes de mode d'articulació. Problemes de punt d'articulació. Pronunciació i registres.

¿ Registres. Tipus de varietats. Caracterització d'alguns registres de la llengua catalana freqüents als mitjans de comunicació.

¿ Lèxic. Interferència lèxica: concepte i tipus.

¿ Morfologia. Morfologia nominal: errors freqüents. Morfologia verbal: errors freqüents.

¿ Sintaxi. Errors més freqüents.

Altres activitats:

¿ Conferències de professionals de prestigi en l'àmbit de la comunicació oral.

¿ Taules rodones i debats sobre la correcció oral als mitjans de comunicació.