Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA REALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS

Palma/Alaior, 14 de juliol de 2000

REUNITS

D'una banda, Joana M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca, d'acord amb les facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Universitat Oberta per a Majors, dins el Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

ACORDEN

Primer . La Universitat Oberta per a Majors té com a finalitat bàsica dotar la UIB d'una oferta específica per a persones majors.

Segon . La Universitat Oberta per a Majors s'estructura en un cicle de conferències.

Tercer . El nombre d'estudiants que es poden matricular en aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors és de cinquanta, i els requisits per poder-s'hi matricular són tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta-cinc anys o ser jubilat.

Quart . L'organització de la Universitat Oberta per a Majors serà responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.

Cinquè . El Consell de Menorca finançarà aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors amb la quantitat de 500.000 pessetes.

Sisè . El present conveni tindrà una validesa d'un any.

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de maig de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juny de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març, (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La Presidentadel Consell Insular de Menorca

El Rector de laUniversitat de les Illes Balears

Joana M. Barceló

Llorenç Huguet