Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Palma, 5 de juliol de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'Excm. Sr. Emilio Botín, President de Banco Santander Central Hispano.

EXPOSEN

Que ambdues institucions van subscriure un conveni de col·laboració amb data de dia 4 de febrer de 1998, en què expressaven la voluntat de treballar conjuntament en el desenvolupament d'iniciatives noves que poguessin redundar en la millora dels serveis que la Universitat ofereix als membres de la seva comunitat educativa, especialment en el camp d'Internet.

Que Banco Santandrer Central Hispano considera que hi ha les condicions adequades per promoure, inicialment amb el conjunt de les universitats amb què treballa, el desenvolupament d'un portal universitari orientat a donar resposta a les diferents demandes de serveis docents, administratius, informatius, financers i comercials que emanen de la comunitat universitària, a més de a les de qualsevol ciutadà interessat en temes universitaris.

Que, per tot això, acorden de subscriure el document present com a addicional al conveni de col·laboració esmentat, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.

Les dues entitats declaren la intenció de col·laborar amb lleialtat en el desenvolupament d'un portal universitari que, des d'Espanya i Amèrica, presti serveis als universitaris i a les persones, entitats i institucions interessades en temes universitaris i activitats desenvolupades per les universitats de la comunitat hispana.

És voluntat del Banco Santander Central Hispano prestar en tot moment el seu suport a aquest projecte, tot dedicant-li els millors esforços de tota casta perquè tingui el millor desenvolupament. A aquest efecte, la dita entitat té prevista la realització d'una aportació financera per al disseny, el desenvolupament i el llançament de l'esmentat portal la qual hom calcula en una xifra aproximada a quatre-cents cinquanta milions de pessetes per a enguany, i és la intenció d'aquesta entitat continuar realitzant i fins i tot incrementar aquesta aportació financera l'any 2001 i els següents, si es considera així en funció de l'evolució d'aquest projecte.

Segona.

Per facilitar la gestió de l'esmentat portal universitari, Banco Santander Central Hispano té en procés de constitució una societat anomenada Santander Central Hispano Cumlaude, S.A.

Banco Santander Central Hispano es compromet, un cop acabat el procés de constitució i inscrita degudament la nova societat en el Registre Mercantil, a donar entrada progressivament en el capital de la nova societat, durant enguany, a les universitats amb què treballa i que col·laboren en aquest projecte i en la seva posada en marxa, amb la quantitat que s'indica més endavant i de la forma que s'especifiqui.

La participació en aquesta societat comportarà una representació al seu Consell d'Administració, a través de la persona del Rector respectiu o de qui designi la Universitat en cada cas, representació que es durà a terme de forma rotativa.

A aquests efectes, es determina que la participació inicial de la Universitat de les Illes Balears en la societat esmentada serà de fins a un màxim de 2.693 accions de deu euros cada una, la qual cosa representa, aproximadament, l'1 per cent del capital social fundacional d'aquesta societat.

Aquesta cessió d'accions s'ha d'entendre com a una aportació addicional a les quantitats compromeses pel Banco en convenis anteriors.

Tercera.

Les dues institucions es comprometen a enriquir l'oferta de serveis que el portal posarà a disposició dels seus usuaris.

La Universitat es compromet a donar la màxima difusió al portal entre els membres de la seva comunitat universitària, tot incorporant al seu web, de la forma que hom determini, un accés destacat al portal esmentat.

El Banco posarà a disposició de la Universitat, sense cap cost, els continguts d'interès general del portal, personalitzats per a la seva Intranet, que puguin ser del seu interès, sempre que no hi hagi limitacions per a això per part dels proveïdors i subministradors.

Quarta.

La Universitat es compromet a col·laborar amb Santander Central Hispano Cumlaude, S.A., tot aportant els serveis i continguts d'interès per al portal que hagi pogut generar amb els seus equips d'investigació i desenvolupament, i creant al seu si grups d'estudiants i d'altres col·lectius de la universitat orientats a l'estudi i al redisseny dels contiguts que pugui oferir el portal esmentat, i a promoure'n la dinamització.

Cinquena.

Als òrgans de govern de la societat hom determinarà el percentatge dels ingressos totals generats al portal per raó de comerç electrònic induït per cada universitat i pels seus col·lectius, el qual retornarà a la universitat per tal de premiar-ne l'esforç i el compromís amb el projecte.

Sisena.

De manera complementària, el Banco es compromet a promoure entre el col·lectiu universitari iniciatives tendents a facilitar l'accés a Internet, com el llançament d'ofertes específiques d'adquisició d'ordinador personal, connexió a Internet i bons de navegació, o la creació de llocs de navegació i accés al propi campus.

Setena.

Les dues institucions tenen voluntat d'establir les regles de funcionament intern imprescindibles per tal de garantir l'estabilitat i la continuïtat del projecte.

Vuitena.

És voluntat de les parts que aquest projecte pugui ser operatiu a la primeria de setembre de 2000.

Novena.

Les dues institucions es comprometen a estudiar, al si de la Comissió de Desenvolupament i Seguiment del Conveni prevista, l'adopció d'iniciatives que coadjuvin al millor desenvolupament del projecte.

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 4 de juliol de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de juliol de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats la present addenda al conveni de col·laboració, redactada en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Banco Santander Central Hispano,

Llorenç Huguet
Rector

Emilio Botín President